Украинская символика

ПЛАН       1.Вступ.


      2.Українська державна символіка .


      3.Висновок.[pic]                    ВСТУП   Історія національно-визвольних рухів свідчить , що в моменти їхнього
піднесення суспільна увага зосереджується на проблемі джерел історії та
симантики національної символіки . Це цілком природно , бо національні
символи - не випадкові значки і барви . Вони постають внаслідок історичного
та культурного розвитку народу і тісно пов`язані з його духовністю , з його
прагненням до єднання , готовністю до здійснення своїх національних завдань
та забезпечення національних інтересів .

   [pic]


          Українська державна символіка   Українська державна символіка,-як у скіфських царів, у старокняжій
Київській державі та в УНР,-
відображує традиційну українську символіку , що формувалася протягом
тисячоліть і належить до найбагатших та найзмістовніших символічних систем
людства . Ключем до її розуміння є чільний їїсим- вол , нині відомий під
назвою «Тризуб» .
   Перша літописна згадка про тризуб як про вели-кокнязівський знак
стосується ХХст.Його зображен-
ня відоме із печатки Святослава Ігоревича.Згодом цей знак карбується на
срібних монетах великого князя київського Володимира Святославовича де з
одного боку портрет володаря ,а з іншого -тризуб.
   Тризуб символізує туж саму трійцю життєтворчих енергій , що й хрест
та шестикутна зірка , тобто
Мудрість , Знання і Любов(або Вогонь, Воду й Жит- тя).Тож тризуб можна
зустріти на цеглі Десятинної
церкви ,на плитах Успенської церкви у Володимирі-
Волинському , його зображення знайдено на варязь-
кому мечі ,в гербі французької королеви Анни , на
надробку св.Еріка у Швеції та ін.
   Тризуб на час прийняття Руссю-Україною христи-янства був настільки
популярним , що хрест дове-лось об`єднати з ним в один знак ,- для сприйман-ня широкими верствами народу .Поєднання хреста й тризуба і сьогодні
височить над Києвом на маківці реставрованих Золотих воріт , на маківках
Володи-мирського собору (де тризуб уже ледь помітний).
   Кожен символ ставить акценти на різних аспек-тах світобудови ,
графіка кожного знаку лаконічна
чітка і промовиста . Якщо хрест концентрує увагу назначимості для
світобудови третьої сили , то тризуб , відображаючи як триєдність
світобудови , так і троїстість полум`я-енергії , принцип вогню
і поступу .
   У прямих предків сучасних українців-слов`янсь-
кого племені полян ,званих також «русь» і «сколо- ти» , як і у їхніх
попередників , паувала триком-понентна структура суспільства і була
поширена легенда про походження полянської(Київської) дер-жави від трьох
братів ,що «сіли» на трьох київсь-
ких горах.Зверхники полян-русів , київські князі,
так само , як і царі скіфів , карбували на своїх монетах знак Трійці-
Тризуб .
   Поряд з офіційною функцією державного і релі-гійного символів Тризуб
має на Україні і широку естетичну функцію та функцію оберега .Тризуб зоб-
ражався як в орнаментах тканин , килимів , карбу-вання , так у рукописних
текстах книг ,на монетах
і печатках , на ювілірних виробах ,державних від-
знаках , підвісках і навіть на посуді.

   Культ тризуба в орнаментуванні українських рукописів зникає , на жаль
, у XVIIст. разом із заміною рукописів друкованими книжками . Однак у
народному побуті найменш денаціоналізованих , гірських районів України він
живе й досі.Так у Карпатах , під Різдво чи Йордань , селяни деяких сіл
донедавна малювали на своїх хатах споконвічні магічні знаки тризуба .

[pic]

   Крім містичного знака-тризуба українська дер-жавна символіка включає
жовто-блакитні барви.
   На відміну від однозначного слова «колір»,сло-во «барва» багатозначне
. В старовину воно озна-чало не лише певний колір , але й уніфікований
одяг,тобто належність до певної групи людей .Один з діалектних варіантів
слова«барва» набув значен-
ня матеріального барвника , це слово «фарба» , інший «варна» - зберіг лише
його друге значення: певної групи людей.
   У давніх аріїв було три барви (варни): біла -
старшина , жреці - правителі , яких звали рахмани
(брахмани) ; червоно - малинова - воїни (шатри , кшаттії) ;чорна - сіячі та
скотарі (вайш`ї і шуд-
ри).

   Запорожці , як люди , що повністю присвятили себе священній війні за
Україну , дотримувались звичаїв і символіки барви воїнів - зодягались у
червоно-малиновий одяг і мали , мрім мирного жов-то-блакитного , бойовий ,
червоно-малиновий стяг;
гетьман мав срібно-білого прапора ,військово-маг-
натськи формування - червоно-білого ,а військово-
народні -червоно-чорного .Оскільки гетьман у пев-
них ситуаціях мав виступити то від старшини , то
від козацтва ,то від селян , а то й від усіх зра-
зу - він мав бунчуки білого , червоного , та чор-ного кольорів.Біло-червоно-
чорна символіка кольо-
рів збереглася і до сьогоднішнього дня на Східній Україні в традиції
вишивати червоно-чорним по бі-лому ,що символізує єдність усіх груп
(барв,варн)
у одному народі .
   Можна наводити чимало пикладів популярності біло-червоно-чорної барви
на Україні , але жоден зцих традиційних кольорів не став державною бар-вою
в силу двох причин . Перша полягає в тому , що ця барва є спільною для
десятків націй і на-родностей ,які розвинулися з єдиної давньоарійсь-
кої спільності ,а друга - в тому , що за цими ко-
льорами протягом тисячоліть , міцно установилася соціальна функція . В
українців національною бар-вою стала інтегруюча релігійна блакитно - жовта
.


Після батиївського погрому на Київських землях завмерла усяка національна
і державна діяльність.
Коли ж нація почала оживати ,- відродилась і сим-
воліка .Національна барва з`являється по всій Ук-
раїні і ,насамперед , у розписах церков та у цер-ковних речах -ризах ,
фарбованій різьбі іконоста-
сів . Ця барва оживає також у творах мистецтва - мініатюрах і прикрасах , у
масовому виготовленні жовто - блакитних тканин , у гербах українських
земель . Так герб роду Богунів мав голубий щит із золотолтою підковою і
золотим кавалерським хрес-том .
   Звертає на себе увагу органічна близькість українців різних земель із
національною блакитно-
жовтою барвою ,яка виразно виявилася за середньо-
віччя , коли почалась повсюдна фіксація та форма-лізація національної
символіки . Як відомо ,Київ-
щина на цей період встановила золотого тризуба на голубому полі , Галичина
- золотого лева на голу-бому полі.Так на землях України узаконилась одна-
кова національна барва . Збіг досить промовистий,
якщо зважити,що ці землі на той час не були об`єд
нані в єдиній Український державі .
   Жовто-блакитна барва була наствльки усвідом-леною як національна
українська , що узаконення Центральною Радою жовто - блакитного прапора як


державного символа , яке сталось 22 березня 1918р., не викликало ні в
Україні , ні в Росії жодного сумніву , що до правомврності цього акту.     [pic]


                 Висновок


   Сьогодні наш прапор майорить на вершинах Гімалаїв ,
Ельбрусу і Кіліманджаро , а жовто - блакитна барва , як Укра-
їнська національна символіка , утвердилась на всіх материках
планети.