/ /

Gabaus vadovo pozymiai

Turinys

       1. Vadovo s?voka.........2
       2. Vadovo darbo specifika....3
       3. Vadovo lyderio funkcijos.4
         1. Personalo veiklos organizatorius4
         2. Grup?s aukl?tojas....4
         3. Elgesio pavyzdys....5
         4. Psichoterapeutas.....5
         5. Personalo nari? tarpusavio santyki? arbitras..5
         6. Grup?s simbolis......5
         7. Grup?s interes? rei?k?jas ir gyn?jas...5
         8. Atsakomyb?s ne??jas..6
         9. Novatorius..6
        10. ?aidimo taisykli? pa?eid?jas..6
        11. Treneris...7
       I?vados...8
       Naudota literat?ra..9               1. Vadovo s?voka

    Vadovai apib?dinami labai ?vairiai. Vieni teigia, kad vadov?
funkcija yra  sprendimo  pri?mimas  visais  valdymo  aparato  veiklos
svarbiausiais klausimais, ?skaitant ir pavald?i? objekt? valdym?, ir paties
aparato darbo organizavim?. Kiti  autoriai,  be  ?galiojim?  priimti
sprendimus, ? pirm?j? viet? i?kelia tokius vadovavimo veiklos aspektus,
kaip atsakomyb? u? valdymo proceso eig? ir rezultatus. Kai kurie autoriai
pagrindu laiko vadovo darbo srit?: Vadovai koordinuoja ir nukreipia
atskir? valdymo aparato grand?i? ar vykdytoj? darb?, vadovauja gamybiniams
padaliniams, kontroliuoja ir reguliuoja gamyb? ir viso personalo veikl?,
vykdant kiekybinius ir kokybinius planinius u?davinius.
  Vadovas  tai ?mogus, galintis  priimti  sprendimus  pagal  savo
kompetencij? ?vairiose jam patik?to personalo veiklos srityse, atsakingas
apskritai u? valdomo padalinio rezultatus,  veikiantis  jam  patik?t?
personal? per savo padalinius.
  Valdymo teorijos pradininkas A. Faijolis teig?, kad pirmoji s?lyga,
keliama ?mon?s vadovui, - b?ti geru administratoriumi, t.y. sugeb?ti
atlikti ?ias pagrindines valdymo funkcijas:
   . numatyti,
   . organizuoti,
   . tvarkyti,
   . derinti,
   . kontroliuoti.
  Antroji s?lyga  kompetetingumas, t. y. vadovas privalo i?manyti
specialias ?mon?s funkcijas.
  I?skiriami tokie gabaus vadovo bruo?ai:
   1. Gabus vadovas (profesionalas) vis? pirma orientuojasi ? ?mones,
    gerai ?ino, jog darb? atlieka ne ma?inos, o ?mon?s. Kad ir kokia
    tobula b?t? technika, be ?moni? ji neveikia ir yra nenaudinga.
    Tod?l gabus vadovas daugiausia pastang? skiria ?moni? veiklai
    organizuoti, planuoti ir kontroliuoti. Stengiasi geriau pa?inti
    pavaldinius, geruosius ir silpnuosius j? bruo?us ir  remiasi
    personalo i?mintimi.
   2. Orientuojasi ? kiekvien? ?mog?. Norint valdyti ?kinius procesus (ir
    ne tik juos), b?tina perprasti individualias kiekvieno darbuotojo
    savybes. Nuo j? ugdymo, nukreipimo ir pripa?inimo  priklauso
    entuziazmas, darbo kokyb? ir efektyvumas. Gabus vadovas daug
    d?mesio skiria kiakvienam ?mogui, stengiasi ir moka  prieiti
    individualiai,  nuo?ird?iai  domisi  pavaldinio  gyvenimu,  jo
    r?pes?iais, siekiais ir nes?km?mis. Orientuodamasis ? kit? ?mog?,
    gabus vadovas ypa? atidus jauniems darbuotojams.
   3. Ai?kiai ir konkre?iai paskirsto pareigas ir atsakomyb?, nes
    suvokia, kad pats visko neapr?ps,  vienas  visko  nepadarys.
    Paskirstydamas pareigas ir atsakomyb?, perduodamas savo teises,
    ugdo pavaldini? aktyvum?, atsakomyb?, iniciatyv? ir  k?rybin?
    po?i?r? ? pareigas ir darb?.             2. Vadovo darbo specifika

  Pateikti ?vair?s apib?dinimai leid?ia i?skirti ?iuos vadov? veiklai
b?dingus elementus:
   . valdymo objekto ypatumus,
   . vadov? darbo pob?d?,
   . vadov? teisin? status?.
  ?iuolaikin?s gamybos valdymo specifik? sudaro tai, kad vadovai valdom?
proces? veikia ne tiesiogiai, bet per jam pavald? personal?. Darbas su
?mon?mis reikalauja i? vadovo, be asmenini? savybi?, psichologijos, etikos
ir kit? sri?i? ?ini?. Kaip tik valdymo objektas ?mon?s i? esm?s nulemia
vadov? darbo pob?d?. Skiriami trys pagrindiniai vadov? darbo komponentai:
socialinis aukl?jamasis, gamybinis ekonominis ir organizacinis valdymo.
  Socialin? aukl?jamoji vadovo veikla rei?kia, kad vadovas yra personalo
organizatorius ir aukl?tojas. Nuo vadovo asmenini? savybi? ir  ?ini?
priklauso socialiniai darbuotoj? santykiai, personalo darbo s?km?. D?l savo
autoriteto (formalaus ar fakti?ko), vald?ios statuso ir kit? savybi?
vadovas turi dideles galimybes formuojant jam patik?t? pesonal?, pavaldini?
santykius. Vadovas aktyviai kei?ia jam patik?t? personal? norima linkme.
Pagrindinis ?iuolaikini? valdymo  teorij?  teiginys   vadovo  darbe
aukl?jamasis elementas, jautrumas ?mon?ms, j? poreikiams ir l?kes?iams,
moralin?s savyb?s lygiai tiek pat svarbios kaip ir vadovo profesin?s
savyb?s.
  Spr?sdamas gamybinius ekonominius ir organizacinius valdymo klausimus,
vadovas veikia kaip valdomosios ir valdan?iosios sistemos organizatorius.
Darbas  kiekviena  min?t?ja  kryptimi  reikalauja  atitinkamos  vadovo
kvalifikacijos: ?iuolaikin?mis s?lygomis  vadovas  ne  tik  pareigyb?,
vadovaujan?ios pareigos  tai ypatinga profesija. Informacijos gausa,
daugyb? sprendim? variant? reikalauja perprasti ?iuolaikin? skai?iavimo
technik?, matematinius metodus, valdymo sprendim? pri?mimo proced?ras.
Nauji  reikalavimai  i?kyla  ir  padid?jus  pavaldini?  kult?rai  ir
i?simokslinimui.             3. Vadovo lyderio funkcijos

  Visur, kur tik sueina daugiau kaip du ?mon?s, kyla lyderio problema.
Lyderis tai ?mogus, savo autoritetu darantis ?tak? personalui. Labai
gerai, kai abu statusai vir?ininko ir lyderio sutampa.
  Vadovo lyderio vieta grup?je ypatinga, o funkcijos ?vairios. Ypa?
ry?kios ?ios:
   . personalo veiklos organizatorius,
   . grup?s aukl?tojas,
   . elgesio pavyzdys,
   . psichoterapeutas,
   . personalo nari? tarpusavio santyki? arbitras,
   . grup?s simbolis,
   . personalo interes? rei?k?jas ir gyn?jas,
   . atsakomyb?s ne??jas,
   . novatorius,
   . ?aidimo taisykli? pa?eid?jas,
   . treneris.          3.1. Personalo veiklos organizatorius

  Vadovo darbas vertinamas ne pagal tai, kiek ir kaip padar? pats, o pagal
tai, kaip organizavo darb?, kad kiti, jo vadovaudami, padaryt? daugiau ir
geriau.
  Vadovo vieta valdymo sistemoje nusakoma kit?, jam pavald?i? ?moni?
pastang? telkimu tam, kad kiekvienas gal?t? maksimaliai atskleisti savo
sugeb?jimus. A. Faijolis valdym? apibr??ia taip: Valdymas yra ko nors
darymas kit? rankomis. Tod?l ir i? vadovo lyderio, kaip personalo veiklos
organizatoriaus, reikalaujama sugeb?ti ir racionaliai i?d?styti darbuotojus
gamybos procese, laiku ir tinkama forma i?kelti grup?s nariams tiksl?,
??iebti motyv? siekti ?io tikslo, pasteb?ti br?stan?ias problemas ir jas
perduoti spr?sti kitiems, kontroliuoti veikl?.
  Vadovo organizatoriaus vaidmuo glaud?iai siejasi su specialisto s?voka.
Keldamas pavaldiniams tikslus, vadovas turi nurodyti ne tik  bendrus
u?davinius, bet ir konkre?iai:
   . k? reikia padaryti,
   . kaip metodi?kai atlikti,
   . kiek tai pareikalaus laiko ir kt.
  Pagaliau vadovas tikrina pavaldini? darb?, instruktuoja. Suprantama,
?iam vaidmeniui atlikti vadovas turi b?ti ir geras specialistas.
  Be to, grup?s veiklos procese lyderis paprastai b?na tas ?mogus, ? kur?
da?niausiai kreipiamasi kaip ? patikimos informacijos ?altin?.

              3.2. Grup?s aukl?tojas

  Nagrin?jant bet kur?  gamybin?  personal?,  reikia  remtis  dviem
pagrindiniais kriterijais, nusakan?iais jo veiklos efektyvum?:
   . ?io personalo produktyvumu,
   . jo nari? pasitenkinimo savo grupe laipsniu.
  Vadovas yra savo organizacijos, savo valstyb?s ir savo visuomen?s
interes? rei?k?jas, vykdytojas. ?i funkcija glaud?iai susijusi su aukl?tojo
vaidmeniu.
  Koks mokytojas, tokie ir mokiniai. Kiekvienas vadovas, kurdamas darbo
aplink?, remiasi tam tikrais reikalavimais sau ir kitiems ?mon?ms. Darbas
su ?mon?mis  reikalauja,  kad  vadovas  pa?int?  juos  ir  bendraut?
individualiai. Bendravimas atsi?velgiant ? am?i?, lyt? ir psichikos savybes
yra viena pirm?j? vadovo darbo s?km?s s?lyg?.
  Vadovas kaip aukl?tojas ugdo auk?tas pilietines, moralines, etines
pavaldini? savybes, draugi?kus santykius personale, tarpusavio pagalb?,
aktyvum?, s?moningum?, principingum?, nepakantum? netvarkai ir kt. ?is
vaidmuo reikalauja, kad ir pats vadovas rodyt? auk?tos moral?s pavyzd?.

              3.3. Elgesio pavyzdys

  Vadovo ?odis kilnus, ta?iau jis toks tik tada, kai nesiskiria nuo darb?.
Jokie nuopelnai, akiratis ir kt. neturi reik?m?s, jeigu vadovo skelbiami
??kiai ir moral?s principai nebus paties gyvenimo ir veiklos principai.
Asmeninis pavyzdys vienas svarbiausi? vadovo bruo?? ir funkcij?. Savo
pavyzd?iu drausmingumu, k?rybi?kumu, atsakomybe u? darb?, tvirta morale,
pagarba bendradarbiams, tvarkingumu vadovas aukl?ja personal?.

              3.4. Psichoterapeutas

  Su aukl?jimo funkcija glaud?iai siejasi ir psichoterapin? funkcija.
Darbe ir asmeniniame gyvenime pasitaiko nes?kmi?, nelaiming? atsitikim?,
konflikt?, susiklosto aplinkybi?, kelian?i? nemaloni?, o  kartais  ir
liguist? i?gyvenim?. Vadovo pareiga pad?ti grup?s nariams, patekusiems ?
tokias nemalonias b?senas. Tai jis gali padaryti leisdamas pavaldiniams
i?sipasakoti savo nes?kmes, atleisdamas neesminius tr?kumus, nu?viesdamas
palanki? perspektyv?, pralinksmindamas s?mojumi ir pan.

       3.5. Personalo nari? tarpusavio santyki? arbitras

  Arbitro vaidmen? vadovas atlieka tada, kai b?tina tvarkyti kokius nors
gamybinius reikalus. Kasdien?je praktikoje ?vairi?  klausim?,  kuriuos
privalo spr?sti vadovas labai daug. Tai  pamainumo  grafikai,  darbo
organizavimas ir apmok?jimas, ?vairios personalo nari? buities problemos.
J? sprendimas reikalauja, kad vadovas ?inot? ne tik tam tikras taisykles
bei instrukcijas, bet ir personale nusistov?jusias tradicijas. Arbitro
vaidmuo ypa? ry?kus, kai kyla konflikt?  vadovui  privalu  giliai,
ne?ali?kai suprasti nesutarimo ar konflikto prie?astis.

              3.6. Grup?s simbolis

  Vadovas yra oficialus grup?s asmuo, atstovaujantis visai grupei: jos
protui, valiai, interesams ir kt. Tod?l vadovo grup?s simbolio vaidmen? jos
nariai suvokia kaip:
   . vienas i? m?s?;
   . ?mogus, pateisinantis m?s? viltis;
   . galintis s?kmingai organizuoti narius grup?s u?daviniams sp?sti.
  ?i funkcija glaud?iai siejasi su atstovavimu, kuris prakti?kai rei?kia
vadovo dalyvavim? pasitarimuose, konferencijose, ?vairiuose renginiuose ir
kt. Toks atstovavimas vadovui duoda daug naudingos informacijos, kelia jo
atstovaujamos grup?s autoritet?. Vadovas turi rasti laiko tiems renginiams
ir nepavesti ?io vaidmens kitiems. Atstovaujant vadovui da?nai reikia b?ti
ry?ininku  ar  tarpininku  vietin?se,  valstybin?se  ir  visuomenin?se
strukt?rose. Tod?l ?i funkcija reikalauja, kad vadovas mok?t?  vesti
derybas, pokalb?. B?tina pabr??ti, kad grup?s nariams ne vis tiek, kas ir
kaip jiems atstovauja. Galime  prisiminti,  kaip  nejaukiai  jaut?m?s
renginyje, kuriame m?s? vir?ininkas kalb?jo  padrikai,  neai?kiai  ir
neri?liai. Atrod?, lyg patys taip kalb?jome.

         3.7. Grup?s interes? rei?k?jas ir gyn?jas

  Kai kada auk?tesniuose valdymo lygiuose susiformuoja  neteisingas,
vienpusi?kas,  ?emesn?s  grandies  ar  darbuotojo  darbo  vertinimas.
Atstovaujamos grup?s vadovas, objektyviai spr?sdamas apie darb?, privalo
apginti grup?, siekti, kad auk?tesnis vadovas teisingai vertint? jos
veikl?. Tyrimai rodo, jog vadovo autoritetui didel? ?tak? daro jo dr?sa ir
sugeb?jimas apginti grup?, t.y. atlikti grup?s interes? rei?k?jo ir gyn?jo
funkcij?.

             3.8. Atsakomyb?s ne??jas

Vadovo darbas ne tik savaranki?kas, bet ir atsakingas. Viena jo ypatybi?
ta, kad vadovas atsako ne tik u? savo darb?, bet ir u? pavaldini? veikl?,
jos rezultatus. ?i atsakomyb? ?vairi:
   . moralin?,
   . profesin?,
   . teisin?,
   . netgi baud?iamoji.
  Kiekvieno gamybinio personalo vadovo b?tina savyb? yra giliai suvokti
atsakomyb?s platum? ir i? jos pozicij? savo vaidmen? personalo gyvenime.
  Vadovo kaip atsakomyb?s ne??jo vaidmuo nerei?kia, kad vadovas turi
atsakyti u? visus ir u? visk?. Darbuotojui, jo elgesiui daro ?tak? daug
veiksni?:
   . tradicijos,
   . ?eima,
   . asmenyb?s savyb?s,
   . i?simokslinimas,
   . priklausymas ?vairioms organizacijoms ir kt.
  Jo elgesiui poveik? daro ir vadovas. Ta?iau ta ?taka  tik viena i?
daugelio, tod?l negalima atsakomyb?s u? pavaldinio elges? suversti vienam
asmeniui. U? individuali? gamybini? u?duo?i? nevykdym?, darbo drausm?s
normos pa?eidimus, aplaidum? ar kenkim? kiekvienu atveju atsako vykdytojas.
Bet u? visos grup?s darbo rezultatus atsako jos vadovas.
  Reikia pasakyti, jog pasitaiko vadov?, kurie neblogai atlieka grup?s
simbolio ir atsakomyb?s ne??jo vaidmen?, kai segami medaliai, o kai
reikia atsakyti u? skyriaus arba u? savo darb?, vadovo nematyti. Tada jis
visokiais galimais kompromisais stengiasi i?vengti atsakomyb?s ir rodo ?
visus kitus, tik ne ? save.

                3.9. Novatorius

  Vadovo kaip novatoriaus vaidmuo rei?kiasi jo sugeb?jimu i?kelti nauj?
id?j?, rasti nauj? b?d? gamybiniai u?duo?iai atlikti ir mok?jimu naujas
id?jas ?gyvendinti prakti?kai. Novatoriaus vaidmuo reikalauja i? vadovo ir
didelio takto, ypa? naujoje vietoje, naujose pareigyb?se. Prad?damas dirbti
vadovas neturi kritikuoti savo pirmtako ir susiformavusi? organizacijoje
tradicij?.
  Nor?damas b?ti novatoriumi,  vadovas  pats  turi  mokytis,  kelti
kvalifikacij?. Jis negali b?ti pana?us ? stovin?i? prie kelio rodykl?, kuri
rodo keli? kitam, o pati lieka vietoje. Novatoriaus vaidmuo reikalauja i?
vadovo ?inoti, jausti,  numatyti  vadovaujamo  personalo  ateit?,  jo
perspektyv?. A. Faijolis ra??, kad svarbiausia valdymo funkcija  numatyti,
kitaip sakant, nusp?ti organizacijos ateit?, personalo kitimo tendensijas.
Ir b?simuosius pakitimus grup?s nariams vis? pirma turi pasakyti jos
vadovas.

           3.10. ?aidimo taisykli? pa?eid?jas

  Vadovas atlieka dar vien? ?domi? funkcij?   ?aidimo  taisykli?
pa?eid?jo. Kiekvienas vadovas turi didesn? u? pavaldinius neformali? teis?
tam tikrose ribose nepaklusti veikian?ioms administracin?ms normoms. Da?nai
vadovai, naudingumo ar kito motyvo skatinami, ne tik pa?eid?ia veikian?ias
?aidimo taisykle, bet ir t? pa?eidim? padaro grup?s veiklos taisykle.
Kadangi formalios strukt?ros institucijos ir reglamentai nesp?ja keistis su
kintan?iomis realiomis s?lygomis, toks taisykli? pa?eidimas neretai b?na
naudingas, o j? pa?eid?jas atlieka reformuotojo, novatoriaus vaidmen?.

                3.11. Treneris

  Vadovas personale turi dar vien? vaidmen?: yra arba treneris arba
?aid?jas. Suomi? valdymo specialistai nurodo, kad vadovas ?aid?jas gali
pasiekti auk?t?, ta?iau trumpalaiki? rezultat?, o vadovas treneris siekia
tolimo, bet stabilaus efektyvumo.
                  I?vados

  Vadovauti ?mon?ms  mokslas ir menas. Kiekvienas veiksmas valdyme
susij?s su kit? ?moni? veiksmais, kurie pasirei?kia tam tikromis teis?mis
ir pasekm?mis. Vadovo tikslas siekti, kad ?mon?s personalas ?gyvendint?
bendrus organizacijos tikslus ir u?davinius. Vadovas turi tur?ti ne tik
teises, bet ir autoritet?. Tai  savyb? ?tikinti, paveikti, kad ?mon?s
padaryt? tai, ko i? j? reikalaujama. Vadovas neturi leisti, kad asmeniniai
interesai trukdyt? pasiekti bendr? tiksl?. ?mogus, kur? likimas pa?auk?
b?ti vadovu, turi giliai ir nuo?ird?iai dom?tis savo darbuotojais. Vadovas
netur?s autoriteto, o jo darbas bus bevaisis, jeigu jo kontaktai su darbo
partneriais bus nenormal?s. ?moni?, bendrovi? savininkai ie?ko vadov?,
kurie yra autoritarinio  tipo,  link?  asmeni?kai  spr?sti,  grie?tai
kontroliuoti darbuotoj? veiksmus, i?laikyti tam tikr? nuotol? tarp sav?s
ir darbuotojo. Gabus vadovas turi atsisakyti smulkmeni?kos kontrol?s ir
r?pintis galutiniais darbo rezultatais. Vadovas gal?t? i?vengti klaid?,
jeigu savo darbe gal?t? vadovautis ?iais principais:
   1. Gabus vadovas daug d?mesio skiria kiakvienam ?mogui, stengiasi ir
    moka prieiti individualiai, nuo?ird?iai domisi pavaldinio gyvenimu,
    jo r?pes?iais, siekiais ir nes?km?mis.
   2. Vadovas turi stengtis, kad jo ?sakymai neb?t? atitr?k?  nuo
    pagrindinio tikslo. Tikslai negali b?ti diktuojami, d?l j? reikia
    susitarti. ?sakydamas vadovas turi nurodyti kas, k? ir kada turi
    atlikti, daroma klaida, kai vadovas nurodo darbuotojams kaip tai
    atlikti. Kompleksin? u?duot? reikia paskirstyti tarp darbuotoj?
    atsi?velgiant ? j? kvalifikacij? bei patirt?.
   3. ?mon?je organizuoti kiek galima, o reguliuoti  kiek reikia.
    Per daug reguliuojant, didinamas personalas ir ?lugdoma iniciatyva,
    o per ma?ai einama prie chaoso.
   4. Reikia ne asmen? apr?pinti darbu, o parinkti tokius asmenis, kurie
    reikalingi tam darbui atlikti. Kiekvienam darbuotojui duoti tiek
    u?duo?i?, kiek jis gali jas kokybi?kai atlikti.
   5. Kontroliuoti reikia ne kart?, o pastoviai ir sistemingai.
  Vadovaudamasis ?iais valdymo principais, laikydamasis reprezentavimo
pareig? vadovas gali sukurti ger? ?mon?s ?vaizd? ir tuomet j? lyd?s s?km?.
  ?mogaus iniciatyva, jo entuziazmas  brangiausia energija ?em?je.
Vadovo s?km? priklauso nuo to, kiek tos energijos jis sugeba gauti i?
kiekvieno savo pavaldinio ir kur j? nukreipia.


               Naudota literat?ra

  1. Interneto med?iagos
  2. ., ., . . - .: , 1994
  3. Razauskas R. A? vadovas. - 1996.
  4. Valdymo tobulinimo metodika. - 1997.