/ /   Ņ.....2

   1.  腅...3
    1.   充.3
    2.   ..11
   2.  腅...12
    1.   ....12
    2.   ...14
    3.   ..19
    4.   充.......23
   3. ....26
      3.1   ......26

    3.2   ...29

   Ņ......31
    ۅ.....32