Організація праці менеджера

Вступ

  Перед тим, як ми поглибимося у вивчення процесу організації
роботи менеджера давайте з'ясуємо перше відразу ж виникле питання -
хто ж такий менеджер?..
  Управління з'явилося разом із людьми. Там де хоча б дві людини
об'єднувалися в прагненні досягти якоїсь спільної мети , виникало
завдання координації їхніх спільних дій , розв'язання якого хтось із
них повинний був брати на себе . У цих умовах він ставав керівником,
що управляє, а інший - його підлеглим , виконавцем.
  На всіх етапах становлення суспільства проблема управління стояла
досить гостро і багато людей намагалися вирішити її, але їхні труди
носили розрізнений характер і не укладали узагальненої теорії.

  І тільки в другій половині минулого століття після перемоги
промислової революції на Заході ситуація різко змінилася.  Ринкові
відносини володіли всіма сферами життя суспільства.  Як гриби після
дощу зростали крупні фірми, що потребували великого числа керівників
вищого і середнього рівнів, спроможних приймати грамотні раціональні
рішення, що вміли працювати з великими масами людей , що були б вільні
у своїх учинках.  Тому  від  керуючих  був  потрібний  високий
професіоналізм , компетентність, уміння співставляти свою діяльність з
існуючими законами .  У результаті з'являється група людей, що
спеціально займаються управлінською діяльністю. Цим керівникам уже не
потрібно тримати своїх підлеглих у покірності владною рукою. Головним
завданням стає кропітка організація і щоденне управління виробництвом
із метою забезпечення найбільшого прибутку власникам фірми. Ці люди
стали називатися менеджерами.

  В теорії менеджменту менеджерами називають  спеціалістів, що,
використовуючи різноманітні методи і тактику управління, сприяють
досягненню організацією або підприємством певних цілей.

  Отож, менеджером є тип науково-практичного  управління, тобто
керівництва людьми і виробництвом, що дозволяє виконувати поставлені
завдання найбільш гуманним і економічним    шляхом.  Оскільки
завданням  менеджменту  є досягнення мети, важливо правильно її
визначити. Якщо ми ставимо перед  собою завдання  удосконалювання
організації, не уточнивши  її цілей, то ризикуємо запропонувати
кращі засоби виконання непотрібних функцій   або  кращі  шляхи
досягнення незадовільних кінцевих  результатів.  Без перебільшення
можна сказати, що заподієний при цьому збиток вимірюється мільярдами.
  Мистецтво вибору і формулювання правильної мети, управління
процесом її  реалізації, включаючи  оцінку  досягнутого  ступеня
реалізації, відрізняють дійсно вмілого менеджера-керівника.
  Неможливо  прагнути управляти людьми, якщо і керівникам, і
підлеглим цілі цілком   не ясні. Управляти - значить спонукати
інших до досягнення ясної мети, а не змушувати інших робити те, що
вважаєш правильним.
  Варто зауважити, що відповідно до  простого  американського
визначення процесу  управління «менеджер робить ббудь-що  руками
інших».

  Одне з основних завдань менеджера - створити спонукальні стимули
для людини, при яких у неї виникає бажання працювати так, щоб сприяти
досягненню цілей організації.  Звідси випливає ще один  принцип
менеджера: управляти - значить вести до успіхів інших.

  Відомий український економіст Валерій Терещенко підкреслював, що
завдання керівника - диригувати, підібрати гарний персонал, розробити
організаційну структуру підприємства, вибрати загальний напрям його
діяльності, координувати всю роботу, боротися з  непродуктивними
витратами часу. Слід виділити ще одне з найважливіших завдань -
вчитись інтенсивно працювати, поліпшувати якість роботи.

  Отже, центральною фігурою в системі  менеджменту  будь-якої
організації є менеджер-керівник, який керує власне  організацією
(підприємством), якимсь конкретним  видом  діяльності,  функцією,
підрозділом, службою, групою людей тощо.  Американські дослідники
Роберт Блейк та Джейн Моутон підкреслюють, що сильне та ефективне
керівництво сприяє створенню атмосфери участі та колективної підтримки
цілей діяльності організації, у якій її члени отримують стимул в
усуненні перепон і досягненні максимальних результатів.

  У своїй роботі я хочу розглянути організацію роботи менеджера як
комплексне поняття, що включає в себе такі компоненти як:

   - особисті і ділові якості кваліфікованого менеджера;

   - функції, що виконує менеджер у процесі управління;

   - форми влади, застосовувані  менеджером  в  управлінській
    діяльності;

   - інструменти впливу на підлеглих;

   - аспект лідерства в організації управлінського процесу.

  Детальний розгляд перерахованих вище компонентів допомагає глибше
розкрити і зрозуміти самий процес організації роботи менеджера.  Адже
всі ці чинники впливають на вибір менеджером стратегії організації
своєї праці і усі вони взаємозалежні. Висококваліфікований менеджер,
що володіє відповідними особистими і діловими якостями може ефективно
управляти  організацією,  оперувати  вміло  такими  категоріями
менеджменту, як лідерство, вплив і влада для досягнення поставлених
цілей.  Це сприяє правильній, збалансованій  організації  роботи
менеджера, тим самим відкриваючи йому шлях до успіху в його діловій
кар'єрі.

  Таким чином, давайте перейдемо до ретельного вивчення процесу
організації роботи менеджера.                 Розділ 1.

         Менеджер і вимоги, запропоновані до нього.


  Насамперед необхідно відзначити, що для правильної, раціональної
й ефективної організації праці, менеджер незалежно від організації, у
якій він працює, повинен мати  відповідні  навики,  відповідати
визначеним кваліфікаційним вимогам. Розглянемо їх.
  У роботі керівника багато привабливих сторін: вона надає великі
можливості для розвитку особистості, надає людині  гідність,  є
захоплюючої та цікавою.  Менеджеру доводиться  часто  вирішувати
найскладніші завдання в умовах критичних ситуацій і невизначених
перспектив.
  У минулому на посаду менеджерів намагалися підібрати людей із
яскраво вираженими диктаторськими замашками, оскільки робітники були
здебільшого покірною, малоосвіченою, безликою масою і  найкращим
засобом поводження з ними вважався примус.
  У цих умовах формула дій керуючого була: "бізнес - є бізнес,
працюй, не міркуючи".
  З розумінням того, що робітників потрібно не примушувати до
праці, а заохочувати, змінилися і вимоги до керуючих.  . Головною
їхньою гідністю стала здібність відігравати роль глави сім'ї, який по-
батьківськи ставиться до підлеглого, діючи по формулі: "твердість, але
справедливість".
  Все це, безумовно, допомогло зняти численні проблеми і насамперед
антагонізм між робітниками і менеджерами.
  Кризові ситуації усе більше і більше стрясали західну економіку,
вимагаючи від керуючих нових якостей. Просто зійтись з людьми було не
достатньо - взаємодію потрібно було забезпечити надійною матеріальною
базою, яку створював надійний безперебійний збут товарів. Це вимагало
від менеджера ще і маклерських здібностей.
  І нарешті , сьогодні фірми виросли настільки, що одноособове
управління ними стало практично неможливим. Крім того, у керівників
додалося і багато зовнішніх функцій, у тому числі взаємодія з
партнерами, профспілкою, державними і політичними діячами.  Кожним
напрямком займався самостійний керуючий, тому глава корпорації ставав
менеджером-організатором, основний обов'язок якого -  координувати
діяльність групи менеджерів.
  Виконуючи цей обов'язок, сучасний менеджер виступає в декількох
іпостасях.
  По-перше, це -- керуючий, наділений владою, що керує великим
колективом людей.
  По-друге, це -- лідер, спроможний вести за собою підлеглих,
використовуючи свій авторитет, високий професіоналізм,  позитивні
емоції.
  По-третє, це -- дипломат, що встановлює контакти з партнерами і
владою, що успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти.
  По-четверте, це -- вихователь, що володіє високими моральними
якостями, спроможний створити колектив і направляючий його розвиток у
потрібне річище.
  По-п'яте, це --  новатор, що розуміє роль науки в сучасних
умовах, що вміє оцінити і без зволікання впровадити у виробництво той
або інший винахід або раціоналізаторську пропозицію.
  По-шосте, це -- просто людина, що володіє високими знаннями і
здібностями, рівнем культури, чесністю, рішучістю характеру й у той же
час розважливістю, спроможна бути у усіх відношеннях зразком для
навколишніх.
  Менеджери повинні мати спеціальні знання і володіти здібністю
використовувати їх у повсякденній роботі управління організацією.
Здібності до керівництва обумовлені наявністю таких розумних особистих
цінностей і чітких особистих цілей, як: здатність управляти самим
собою, уміння навчати і розвивати підлеглих, формувати ефективні
робітничі групи.  Різноманітні  вимоги  до  фахової  компетенції
менеджерів умовно можна об'єднати в дві групи.
  Перша група:
  1. Розуміння природи управлінської праці і процесів управління.
  2. Здатність мислити масштабно, перспективно.  Менеджери можуть
    демонструвати прекрасні результати і водночас погубити всю
    компанію, якщо їхня робота не орієнтована на  майбутнє.
    Зрозуміло, компанія повинна отримувати прибуток, але вона
    повинна отримувати прибуток як можна довше. Якщо ви станете
    думати тільки про прибуток, ви не побачите можливостей, що
    відкриваються попереду. Мислення менеджера постійно повинно
    тренуватися на масштабність.
  3. Вміння вирішувати нестандартні управлінські проблеми.
  4. Знання посадових і функціональних обов'язків менеджерів,
    засобів досягнення цілей і підвищення ефективності діяльності
    організації.
  5. Вміння використовувати сучасну інформаційну технологію і
    засоби комунікацій, що необхідні для здійснення управлінського
    процесу, тобто для організації праці менеджера.
  Перша група вимог охоплює знання і вміння менеджерів, необхідні
для виконання фахової роботи менеджера, або мистецтва управління.
Вони включають:
   - вміння обгрунтовувати і приймати рішення в ситуаціях, для яких
    характерні висока динамічність і невизначеність;
   - висока інформованість з питань розвитку галузі, у якій працює
    підприємство,  стани  досліджень,  техніки,  технології,
    конкурентності, динаміки попиту на продукцію і послуги і т.п.;

   - вміння ефективно управляти ресурсами, планувати і прогнозувати
    роботу  підприємства,  оволодіння  засобами  підвищення
    ефективності управління;
   - уміння використовувати сучасні інформаційні технології, засоби
    комунікацій і зв'язку.
  Менеджер, що працює професійно, обов'язково використовує всі
досягнення науки з метою удосконалювання процесів, методів, форм
управлінської діяльності, що підвищують ефективність підприємництва.
  Друга група:
   1. Вміння працювати з людьми. Оволодіння мистецтвом управління
    людськими ресурсами.
   2. Володіння мистецтвом налагодження зовнішніх зв'язків.
   3. Здатність до самооцінки, уміння робити правильні вибори і
    безупинно підвищувати кваліфікацію, знання і вміння.
  Друга група вимог до фахової компетенції менеджерів пов'язана зі