/ /

Tallinna tehnikalikool


             Keskkonnatehnika instituut           Kursuseprojekt aines Veevarustus ((              linna veevrgi projektppejud: J. Karu                    lipilane:
D.TarkoevArvestatud:                  arv.r. 960058                TALLINN 1999

                 SisukordProektilesanneVeevrgiarvutusliku toodangu mramine


Pinnaveehaarde      tbi      ja      skeemi      valikVeehaarde phielementide arvutusVeehaarde    ehitiste    vajalike    krgusmrkide    mramineVeepuhastusjaama          tehnoloogiaskeemi          valikVeepuhastusseadme                          arvutusVeepuhastusjaama          krgusskeemi           arvutusUhtevee ja sette vastuvtu ning ttlemise ksimuste lahendamineVeejaotusvrgu arvutusVeetorni krguse mramineKasutatud kirjandusGraafiline osa          veevrgi arvutusliku toodangu mramine                     Q=?Qmax p.+Qt

? jaama omatarvet arvestav koefitsent; ?=1,04
Qmaxp.-maksimaalne pevane tarbijatele antav vooluhulk; Qmax p.=
100000m3/p
Qt tuletrje vooluhulk; Qt=5000m3/p
         Q=1,04*100000+5000=109000m3/p=1.26m3/s            pinnaveehaarde tbi ja valikKesolev veehaare on projekteeritud hildatud veehaardena. Veehaare koosneb
pisest, kahest isevoolutorust (pikkus 20m, ( 1000mm) ja kaldakaevust.
Pis on konstrueeritud raudbetoonist, koonus on valmistatud metallist, mis
juhib vee isevoolutorusse. Isevoolutorud asuvad  pinnase  all.  Pise
sissevooluava ja kalda sissevoolu avade ees on vred, mis hoiavad ra
suuremate osakeste sattumise isevoolutorusse ja eelkambrisse ja samuti on
trjevahehdiks lobjaka vastu.
Kaldakaev on jagatud kaheks sektsiooniks. Mlemad sektsioonid ttavad
teineteist sltumata. Sektsioon jaguneb omakorda kaheks kambriks: eelkamber
ja imikamber. Kambrite vahel on prlev sel. Imikambris asuvad pumpade
imitorud. Pumplas on 3 pumpa(ABS tsentrifugaalpump, seeria )
Pumplast lheb 2 survetoru (pikkus 20m, ( 1000mm) veepuhastusjaama.           veehaarde phielementide arvutus *  Kaldakaevu sissevooluakna pindala

  A=[pic];
  Kus q - veevrgi toodang; q=109000m3/d=1.26m3/s
    v - vee sissevoolukiirus; v=0,22m/s=19008m/d
    k ava kitsendus koefitsient; [pic];
    a - varraste vahekaugus; a=0,05m
    c varraste lbimt; c=0,01m
   [pic]
   [pic]
  Seega he ava vajalik pindala A=8.6m2
  Valin vre mtmetega 1700*1700mm.


 * Prleva sela arvutus


Valin prleva sela TH-1500, mille tootlikkus on 1-5m3/s,
sela elektrimootor AOC2-41-6,
vimsus     4kW,
prete arv   970p/min,
sela liikumiskiirus  4m/min. * Isevoolutorustiku arvutus


Isevoolutorus (malmist), pikkusega 20m, voolukiirused ( kategooria puhul
sovit. 0,71,5m/s. Veehaarde kasulik  lbilaskevime  Q=0,5m3/s,  kahe
isevoolutoru korral [pic].


 * Isevoolutoru diameetri valik

[pic] ; [pic]
[pic]

 * Isevoolutoru sissevooluava lbimt


[pic]
A-sissevooluava pindala

A=[pic]
1,25 reostuskoefitsent,
q veevrgi arvututuslik toodang; q=21280m3/d=0,246m3/s,
v vee sissevoolukiirus; v=0,4m/s,
k kitsenduskoefitsent; k=1,2

[pic]

d=[pic]=2.45m ( 2.5m


 * Isevoolutoru mudastamise kontroll


Mudastumise kontrollimiseks arvutatakse selline jrvevee hgusus,  millise
puhul antud tingimustel    ((0,11[pic] toimub mudastumine.
( - jrvevee hgusus =0,55kd/m3
( - phjasetete kaalutud keskmine hdrauliline terasus =0,015m/s
u tera settimiskiirus,
V voolukiirus torus 1,27m/s

Kui V(1.2m/s, siis (=[pic]; (=[pic]=0,026

Tera settimiskiirus: U=[pic];
kus C Chezy parameeter  C=[pic]; C=[pic]=54,94

U=[pic]

((0,11[pic]
Seega hgusus, mille puhul toimub mudastumine on 1,09kg/m3 ning tingimus
0,55(1,09 on tidetud ning siit tulenevalt mudastumist ei toimu.


Veehaardeehitiste vajalike krgusmrkide mramine * Pis


Jkatte paksus on max 0,3m. Pis asub 0,7m sgavusel jkihist ja pise
korgus on 1,75m. Arvestades, et min vee pind asub 18m krgusel on pise
lemise serva krgusmrk 17m.


 * Kaldakaevu phi


Pise alumise osa krgusmrk on 15.25m. Toru lbimt 1m. Kaldakaevu phja
krgusmrk on: 15.25-1-0,5=13.75m.


 * Kaldakaevu imi- ja eelkambris.


[pic]
( - hrdetakistustegur (mratakse Moody graafikult)
Re=[pic]
V voolukiirus isevoolutorus; V=1,5m/s
d isevoolutoru lbimt; d = 1m
( - vee kinemaatiline viskoossus; (=1,308*10-6m2/s

Re=[pic]1146789 ( 106

[pic]

(C toru ekvivalentkaredus; (C=0,2
d toru lbimt (mm); d=1000mm.
Seega (=0,0145
l toru pikkus; l=19m,
d toru lbimt; d=1m,
V voolukiirus; V=1,5m/s,
( - kohttakistus:   knak (=1,265
         vljavool (=1,0

Vre puhul [pic]

[pic] ( 0,4m

Seega eelkambri min veepinna krgusmrk on 18,0-0,4=17,6m.
Imikambri puhul lisandub veel ks sel mille [pic], seega 17,6-0,1=17,5m.


 * Isevoolutoru


Isevoolutoru lemise serva krgusmrk htib pise alumise krgusmrgiga,
mis on 15,25m, kuna toru lbimt on 0,5m, siis toru alumise serva
krgusmrk on      15.25-0,5=14.25m.


 * Veepuhastusjaama tehnoloogiaskeemi valik             veepuhastusseadmete arvutus


 * Mikrofilter


Mikrofiltreid on 3, millest 1 on reservis. he mikrofiltri arvutuslik
keskmine toodang on 1600m3/h. Seadme gabariidid (mm): pikkus 5460, krgus
4240; kusjuures trumli gabariitmtmed (D*L)mm=3*3,7 ja pikkus  4600.
Tegelik filtratsiooni pind 17,5m2, trumli prlemiskiirus on 1,7 p/min.


 * Kontaktbassein


Kontaktiaeg kontaktbasseinis on 10 min. Kontaktbasseini min maht:
                 Wmin=[pic]
Valin kontaktbasseini gabariitideks: pikkus 10,1m, laius 7.5, krgus 10m.
Maht 757m3.


 * Segisti


Segistiks on tiiviksegisti. Vee viibeaeg segistis on 30s. Segisteid on 5:
                  W=[pic]
Segisti gabariidid on: lbimt 2.2m, krgus 2m, kiirusgradient G=200s-1,
prete arv n = 1 p/s.


 * Flokulatsioonikamber


Koagulatsiooni II faas toimub mehaanilises  flokulatsioonikambris  ehk
flokulaatoris. Vee viibeaeg flokulaatoris on 15 min, seega min maht on:
                 Wmin=[pic]
Valin flokulaatori gabariitideks pikkus 39m, laius 10m, krgus 3m. Maht
1170m3. Vee segamine toimub horisontaalsele vllile asetatud tasapinnaliste
labadega. Labade kogupind hes vertikaaltasapinnas on 15% flokulaatori
ristlike pinnast. Flokulaatori ristlike pind A=3*10=30m2. Flokulaatori
labade kogupind [pic]
Kuna labasid on 4 siis 4.6/4=1.125m2 he laba pind. Laba pikkuse suhe
l/b=20, siis laba pikkus on 4.74m ja laius 0,24m. * Horisontaalsetiti


Vee selitamine toimub horisontaalsetitis. Arvestades toorvee omadusi on
arvutuslik settimis kiitus U0=0,5mm/s, setiti pindala:
                 A=([pic]
( - turbulentsi mju arvestav tegur; (=1,3
Q vooluhulk; Q=109000m3/d=4542m3/h
U0 settimiskiirus; U0=0,5mm/s
                 A=1,3*[pic]
Settiti sgavus on 3,0m. Seega maht on W=H*A=3,5*3280=11480m3
Settiti pikkus arvutatav:
                  L=[pic]
Vk vee keskmine horisontaalse liikumise kiirus; Vk=7,5mm/s
                  L=[pic]
Settiti laius b=[pic]
Setiti on pikkudi jagatud vaheseintega ksteist sltumatult ttavateks
sektsioonideks laiusega ( 6m. Sektsioonide arv [pic]


 * KiirfilterVajalik summaarne filtratsiooni pind

                  [pic]
Q veepuhastusjaama toodang
T jaama ttundide arv pevas; T=24h
V arvutuslik filtratsioonikiirus norm. Reziimil; V=8m/h
n he filtri uhtumiste arv pevas; n=3
q uhtevee erikulu filtri uhtumisel;
                 q=0,06(t1
( - uhtumise intensiivsus; (=12l/s*m2
t1 uhtumise kestvus; t1=6min
              q=0,06*12*6=4,3m3/m2
t filtri uhtumisest tingitud seisuaeg; t=0,33h
                  [pic]
Filtrite arv N=0,5*[pic], he filtri filtratsiooni pind on 596.3/13=45.9m2.
Filtri mtmeteks plaanis 7.5*6.2m, seega on filtri pind on 45.9m2.

Forseeritud reziimil on filtratsiooni kiirus:
                  [pic]
N1 remondisolevate filtrite arv; N=1
                 [pic]<10m/h
Filtri kihi paksus on 1,5m. Filtri uhtumine toimub veega, mida voetakse
puhtavee reservuaarist. Uhtevett kulub hele filtrile quh=A*(
A filtri pind; A=46.5m2
( uhtumise intensiivsus; (=12l/s*m2
            quh=46.5*12=558l/s=0,558m3/s
Uhtumise toimub pilukuplite abil, mis on kinnitatud keermega  filtri
kahekordse phja klge. Voolukiirus piludes on 1,5m/s, pilude lbimt on
0,6mm. Pilukupleid on 40tk/m2, seega hel filtril 40*46.5=1860tk.
htevesi kogutakse ra filtri pinnalt renniga. Rennid on roostevabast
plekist  poolringikujulised.  Renni  servad  peavad  olema  rangelt
horisontaalsed ja hes tasapinnas. Renni laius: Br=K*[pic]
K tegur. Poolringikujulise rennipuhul k=2
qr renni vooluhulk; qr=0,558m3/s
ar - tegur; ar=1,5
                 Br=2*[pic]
Renni vertikaalosa krgus:
                  [pic]
Renn paigaldatakse paralleelselt filtri lhema kljega. (h=He/100;
H filtrikihi paksus; H=1,5m
e filtrikihi paisumise protsent; e=45%.
                 (h=[pic]
Renni phi on languga (i=0,01m) kogumiskanali poole kui filtri klg (lhem)
on 6m, siis renni phja krguste vahe renni alguses ja  lpus  on
0,01*6=0,06m.
Kogumiskanali phi asub allpoolrenni phja Hkan vrra:
                Hkan=1,73*[pic]
qk kanali vooluhulk; qk=0,558m3/s
Bk kanali laius; Bk=0,7m
                Hkan=1,73*[pic]
Vee liikumise kiirus kanali lpus:
Vkan=qkan*Bkan*Hkan=0,558*0,7*0,8=0,3m/s
Uhtevesi pumbatakse puhta vee reservuaarist. Uhtepumba valikuks summeerin
rhukaod:

1) pilukuplites
                  [pic]
(p kohttakistustegur; (p=4
Vpilu vee vljavoolu kiirus; Vpilu =1,5m/s
                 hpilu=[pic]
2) filtri kihis hf=(a+b*()*Hf

  a tegur; a=0,76
  b tegur; b=0,017
  ( - uhtumise intansiivsus; (=12l/s*m2
  Hf filtri kihi paksus; Hf=1,5m
             Hf=(0,76+0,017*12)1,5=1,45m
3) juurdevoolutorustifus. Kasutan Hazen-Williamsi graafikut ja leian, et
  vooluhulgal q=0,558m3/s ja kiirusel V=1,88m/s on toru lbimt 600mm ning
  rhukadu 25m/1000m kohta. Toru pikkus l=50m, seega juurdevoolutorustikus
  on rhukadu:
                 hjv=[pic]
  Kogu rhukadu h=hpilu+hf+hjv=0,46+1,45+1.25=3.16m.
  Pumba vajalik tootlikus on 558l/s. Valin pumba 20730, n=73.6-1.


 * Puhta vee reservuaar


Reservuaari maht on arvutatav W=3*Qt+Quh+Q5%
Qt tuletrje vooluhulk m3/h; Qt=208.3m3/h
Quh  veehulk filtrite uhtumiseks. Arvestatakse  kahe  jrjestikulise
uhtumisega Quh=0.558*2*6*60=402m3
Q5% -puhtavee reservuaari reguleeriv maht on 5% pevasest toodangust:
Q5%=0,05*109000=5450m3
W=3*208.3+402+5450=6477m3
Reservuaari gabariidid: pikkus 44m, laius 30m, krgus 5m.               REAGENDIMAJANDUS


 * Osoon


O3 kogus on 3 mg/l. Seega O3 kulu on 3*109000g/d=327kg/d.


 * Koagulant


Koaguleerimiseks kasutatakse Al2(SO4)3  alumiiniumsulfaati.  Koagulant
kogus on
                 Dk=4[pic]

V toorvee vrvus; V=60(


               Dk=4[pic]=34mg/lKoagulandi kulu on 34*109000=3706000g/d=3706kg/d. Toimub koagulandi kuiv


Hoidmine ja mrg annustus. Vajalik koagulandi lao pind on

                AL=[pic][pic]
Q veepuhastusjaama paevana toodang; Q=109000m3/d
Dk koagulandi kogus; Dk=34mg/l

T - koagulandi silitamise kestvus; T=30d

( - vahekikude lisapinda arvestav tegur; (=1,15
pc veevabakoagulandi sisaldus tehnilises produktis; pc =45%
Go koagulandi mahu mass; Go=1,1t/m3
hk koagulandikihi paksus laos; hk=3,5m

                AL=[pic][pic]

Koagulandi lahustamiseks kasutatakse lahustuspaake, kuhu reagent laaditakse
greiferiga. Paagi maht on:
                 WL=[pic]

n ajavahemik, milliseks lahus valmistatakse; n=9h
bL lahuse konsentratsioon paagis; bL=20%

                WL=[pic]= 2.1m3

Paagi gabariidid 1,3*1.3*1.3m.  Lahustuspaake  on  3.  Lahustuspaagist
suunatakse lahus edasi lahusepaaki,  kus  see  lahjendatakse  12%-ni.
Lahusepaagi maht on:

                  W=[pic]

b lahuse konsendratsioon lahusepaagis; b=12%

                W=[pic]=3.5m3

Lahusepaagi gabariidid 1,55*1.55*1.55m. Paake on 3.
Lahustamiseks nii lahustus-  kui  lahusepaagis  kasutatakse  suruhku.
Arvutuslik hukulu lahustuspaagile:
                 q=a*b*8
a - paagi laius; a=1.3m
b paagi pikkus; b=1,3m
8 hu kogus l/s m2 kohta;
              q=1,3*1,3*8=13.52l/s

Arvutuslik hukogus lahusepaagile:
                 q=a*b*4
a - paagi laius; a=1,55m
b paagi pikkus; b=1,55m
4 hu kogus l/s m2 kohta;
              q=1,55*1,55*4=9.61l/s

Kogu hukulu on 13.52+9.61=23.13l/s.
Reagendi annustamine toimub annustuspumba abil.


 * Lubi


Lupja (CaO) kasutatakse kelistamiseks.Lubja kogus on arvutatav:
                DL=eL*([pic])
eL lubja aktiivosa ekvivalentmass, eL =28mg/mg*ekv
ek koagulandi aktiivosa ekvivalentmass; ek =57mg/mg*ekv
Dk koagulandi kogus; Dk=34mg/l
Lo toorvee leelisus; Lo=1,1mg*ekv/l
1. - jkleelisus

              DL=28*([pic])=16,7mg/l

Lubja kulu on 16.7*109000=18203000g/d=1820kg/d. Lubi saabub veepuhastus
jaama kustutamata tahkel kujul ning teda silitatakse laos. Enne vette
lisamist lubi kustutatakse. Kustutamata tkid ja lisandid eraldatakse
hdrotskloni abil. Puhastatud suspensioon suunatakse lubjapiimapaaki, kus
toimub pidev segamine tsirkulatsioonipumpade abil. Lubjapiima paagi maht:

                 WLP=[pic]

Qt tunnivooluhulk; Qt =4542m3/h
n ajavahemik, milliseks lahus valmistatakse; n=3h
DL vajalik lubja annus; DL =16.7mg/l
bLP aktiivaine sisaldus lubjapiimas; bLP =5%
(LP lubjapiima mahumass; (LP =1t/m3

               WLP=[pic]=4.55m3
Paagi gabariitideks on: diameeter 1,46m, krgus 2,7m. Paigaldatud on 3
paaki, millest 1 on reservis. Lubjalahus  valmistatakse  lubjapiimast
kahekordse kllastusega saturaatoris. Selitatud ja kllastunud lubjalahus
kogutakse rennidega kust ta annustuspunba abil lisatakse puhastatavale
veele.


 * Flokulant


Flokulandina kasutatakse polakrlamiidi (PAA). Flokulandi koguseks on 1%
hljuvaine    hulgast     0,75mg/l.     Flokulanti     kulub
0,75*109000=81750/d=81.75kg/d.
PAA lisatakse vette lahusena, mis valmistatakse tehnilisest produktist
(geel), selle mehaanilise segamise teel veega. Otstarbekas on lisada lahust
ville konsendratsioon ei leta 0,1%. Lahjendamine toimub ejektori abil.


 * Kloor


Kloori normatiivne annus jrelkloorimisel on 0,75mg/l. Seega arvutuslik
kloori kulu on 0,75*109000=81750g/d=81.75kg/d.


 * Veepuhastusjaama krgusskeemi arvutus|Seade              |Rhukadu, m  |Veepinna    |
|                 |       |krgusmrk   |
|Mikrofilter           |0,6      |9,3      |
|Mikrofiltrist-kontaktbasseini  |0,2      |        |
|Kontaktbassein          |2,0      |8,5      |
|Kontaktbasseinist segistisse   |0,2      |        |
|Segisti             |0,2      |6,3      |
|Segistist-flokulats.kamber/setiti|0,4      |        |
|sse               |       |        |
|Flokulats.kamber/setiti     |0,8      |5,7      |
|Flok.kamber/setitist       |0,6      |        |
|kiirfiltrisse          |       |        |
|Kiirfilter            |3,5      |4,3      |
|Kiirfiltrist puhtavee reservuaari|0,8      |        |
|Puhta vee reservuaar       |       |0       |


 * Uhtevee ja sette vastuvtu ning ttlemise ksimuste lahendamine.


Kasutusel on uhtevee korduvkasutuse ssteem. Filtrite pesuvesi suunatakse
kogumisrennide ja- kanali kaudu hte keskendusreservuaari, kus ta osaliselt
setib. Vljasettinud liivaosakesed ja hljum suunatakse  reservuaarist
kanalisatsiooni. lejaanud osa pesemisveest suunatakse segistisse, kust
algab tema tielik puhastamine.
Sette massi moodustab horisontaalsetitist vlja settinud sete.  Sette
kogumine toimub mudavljakule, kuhu toorsete juhitakse rennide abil 0,3m
paksuse kihtidena.


              vee jaotusvrgu arvutus


    109000m3/d=1261.6l/s


                                  227.1l/s
    69.1l/s                           126.2l/s


      1            220m             2
    240m           3

                734.5l/s
661.4l/s

        250m              250m         250m
         300l/s              10l/s
   535.2l/s


              138.8l/s                 75.7l/s
 315.4l/s

               4                     220m
240m
                       10l/s
      219.8l/s
                           5. 6

        250m              250m
                                  151.2l/s
164.1l/s


        126.2l/s            189.2l/s

          220m

       7            25l/s           8|        |Lbimt, mm  |Vooluhulk, l/s |Rhukadu,m   |
|1-2       |800       |728,14     |        |
|2-3       |800       |654,28     |        |
|3-6       |700       |528,08     |        |
|1-4       |500       |306,46     |1,735     |
|4-5       |125       |9,37      |        |
|2-5       |125       |10,77     |        |
|6-5       |450       |212,68     |        |
|4-7       |400       |158,29     |1,515     |
|7-8       |200       |32,09     |2,035     |
|5-8       |400       |157,11     |        |
|9-1       |1000      |1261,70    |        || Punkt       |Vooluhulk,l/s    |Krgusmrk,m     |
|1          |227,10        |43,50        |
|2          |63,10        |42,80        |
|3          |126,20        |41,10        |
|4          |138,80        |39,70        |
|5          |75,70        |39,10        |
|6          |315,40        |38,60        |
|7          |126,20        |36,80        |
|8          |189,20        |36,50        |
|9          |-1261,70       |43,50        |

1*10mH2O+3*4=22m
22+(h=22+(1,925+2,15+3,03)-(43,5-36,5)=22,105m veetorni krgus.              Kasutatud kirjandus:

1. . (  

    ). 1967.
2. ... . .1982.
3. .   . ..,
  ..,..,... 1994.
4. ...  . 1987.


-----------------------
                   I
                  astme
                  P.J.

                  Mikro-
                  filter

                 Kontakt-
                  bassein


                  Segisti

               Flokulat-siooni-
                  kamber

                 Horison-
                  taal-
                  setiti

                  Kiir-
                  filter

                  Puhta-
                   vee
                 reservuar


                 II astme
                  P.J.

                  Osoon

                  Koa-
g???????????????????
ulant

                  Lubi

                  Floku-
                  lant

                  Kloor

vt