Воссоздание обстановки и обстоятельств в следственной практике

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИИ
        УЖГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
                ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ                                   Кафедра
цивільного права


                                  студента
ІІІ курсу
                                   Будюха
Д.Є.            К У Р С О В А  Р О Б О Т А

                             на тему           СТВОРЕННЯ І УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ
           ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА                                  Науковий
керівник

ст.викладач Нечипорук Л.Д.                           УЖГОРОД - 1996           План курсової роботи                                    Вступ
          3

          1.   Установчий   договір   ,   його   зміст
    4

         2.     Статут     ,     його     зміст
        14

     3. Державна реєстрація господарського товариства    16

                                  Висновки
        21

           Список  використаних  джерел   та   літератури
22

          Додатки

   1. Проект установчого договору товариства з обмеженою
      відповідальністю

    2. Проект Статуту товариства з обмеженою відповідальністю                             3                         В С Т У П  Підприємницька діяльність громадян і юридичних осіб на територіїї
України здійснюється в організаційних формах і у порядку , встановлених
законодавством. Вибір її конкретної організаційної  форми  проводиться
підприємцем самостійно. При цьому враховуються зміст і основні напрями
діяльності , сфера її здійснення , ресурси , які можуть бути включені до
неї , форма власності , кількість і склад осіб , які безпосередньо
об”єднуються для ведення підприємницької діяльності , інші початкові умови.


  Вибір організаційної форми підприємництва здійснюється через механізм
державної реєстрації  конкретного виду підприємства  ,  господарського
товариства або іншої організаційної форми.

  Тема даної курсової роботи обрана для того , щоб зробити спробу
дослідити сам процес   обрання організаційно-правової форми  ведення
підприємницької діяльності , а саме створення господарського товариства.

  Процес створення господарського товариства обрано в якості об”єкту
дослідження, оскільки , як  свідчать  статистичні  дані  ,  найбільш
розпоширеною організаційно-правовою формою , яка обирається для здійснення
підприємницької діяльності є саме господарське товариство.

   Від прийняття Закону України “ Про господарські товариства “ пройшло
чимало  часу , але практика  свідчить  ,  що  ефективність  ведення
підприємницької діяльності багато в чому залежить від якості установчих
документів : можуть виникати різного роду суперечності щодо майна , яке
було внесене засновниками , відповідальності засновників за невиконання
зобов”язань по внесенню вкладів ( оплати акцій ) , можливості уступки долі
в статутному фонді третій особі , тощо.                               4


  Установчий договір господарського товариства , його зміст   Узгоджена діяльність учасників цивільних правовідносин може  бути
спрямована на досягнення спеціальної мети - створення нового суб”єкту
цивільного права ( юридичної особи ) , яку вони наділяють необхідним майном
і якому вони визначають предмет діяльності. За наявності у юридичної особи
декількох засновників вони повинні погодити свої взаємовідносини , в тому
числі вид ( характер ) і предмет діяльності створюваної організації ,
розмір і порядок передачі у її статутний фонд майнових внесків , порядок
спільної діяльності по створенні юридичної особи та інші умови. Для цього і
використовується установчий договір.

  За  За загальним правилом юридична особа створюється згідно з рішенням
власника або уповноваженого ним органу. Якщо власників або уповноважених
ним органів два або більше , то таким рішенням є установчий договір.
Створенню господарського товариства передує рішення як  мінімум  двох
власників. Цим і пояснюється необхідність укладення установчого договору
для створення господарського товариства.

   У  цивільному  праві  України  відомі  п”ять видів господарських
товариств , в основі створення  яких  лежить установчий  договір  :
акціонерне товариство , повне і командитне товариства , товариства з
обмеженою і додатковою відповідальністю . Поняття і види господарських
товариств , правила їх створення , діяльності , а також права і  обов “
язки  їх учасників та засновників визначає Закон  України  “  Про
господарські товариства “ від 19 вересня 1991 року № 1576-XII .

  В силу установчого договору його учасники ( засновники юридичної особи
) взаємно зобов”язуються у встановленому законом порядку створити нову
юридичну особу і надати ій необхідне майно.

   За своєю юридичною природою  установчий  договір  господарського
товариства є багатосторонньою угодою консенсуального і оплатного характеру
. Установчий договір відноситься до групи так званих  організаційних
договорів .

   Сторонами установчого договору господарського товариства можуть бути
фізичні та юридичні особи. У відповідності з частиною 3 ст. 3 Закону
України “ Про господарські товариства “ іноземні громадяни , особи без
громадянства , іноземні юридичні особи , а також міжнародні організації
можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з
громадянами та юридичними особами України , крім випадків , встановлених
законодавчими актами України.  Обов”язковою  ознакою  для  сторони  в
установчому  договорі   господарського   товариства   є   наявість
правосуб”єктністі - правоздатності і дієздатності.

 Договір повинен заключатися у письмовій формі. Підписи фізичних осіб
потребують нотаріального засвідчення , а підписи керівників юридичних
осіб повинні завірятися печаткою .                       5

 Предметом установчого договору господарського товариства є створення
господарського товариства . Спецефічним в даному аспекті є установчий
договір акціонерного товариства відкритого типу , оскільки він укладається
між засновниками акціонерного товариства та визначає порядок здійснення
ними спільної  діяльності  по  створенню  акціонерного  товариства  ,
відповідальність перед особами , що підписалися на акції і перед третіми
особами. Такий договір по суті є договором про спільну діяльність і діє до
моменту державної реєстрації акціонерного товариства . Учасники договору
також мають на меті створення юридичної особи , але даний договір не
визначає статус організації , що формується учасниками.
 На відміну від цього установчий договір визначає  не  тільки  узгоджену
  діяльність його  учасників ( засновників ) , але  й   правове
становище нової юридичної особи, будучи одним з ії установчих документів.*
 Від договору про спільну діяльність договір про спільну діяльність по
створенню акціонерного товариства відкритого типу відрізняється тим , що у
першому випадку нема створення нової юридичної особи , а у другому -
створюється нова юридична особа , новий самостійний власник майна.
  Зміст установчого договору господарського товариства визначають ті умови
, по яким сторони досягли згоди. Учасники установчого договору - засновники
нової юридичної особи - взаємно  зобов”язані  передати  у  власність
створюваної ними організації встановлені ними ж внески , а також провести
узгоджені дії по формуванню господарського товариства до його реєстрації.
  Закон визначає загальні  обов”язкові умови , які повинні бути зазначені
в установчих документах господарського товариства. У відповідності до
частини 2 статті 4 Закону України “ Про господарські товариства  “
установчі документи повинні містити відомості про вид товариства , предмет
і цілі його діяльності , склад засновників та учасників , найменування та
місцезнаходження , розмір та порядок утворення статутного фонду , порядок
розподілу прибутків та збитків , склад та компетенцію органів товариства та
порядок прийняття ними рішень , включаючи перелік питань , з яких необхідна
одностайність або кваліфікована більшість голосів , порядок внесення змін
до установчих документів та порядок ліквідації та реорганізації товариства.
Закон передбачає інші обов”язкові умови ,  в  залежності  від  виду
господарського товариства.

 Відсутність зазначених відомостей ( включаючи відомості , які повинні
містити установчі документи в залежності від виду товариства ) в установчих
документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.
 Згідно змін до Закону України “ Про господарські товариства “ , внесених
Законом України від 02.03.95 р. № 82/95 ВР також установчі документи
гоподарського товариства у випадках , передбачених чинним законодавством  ,
погоджуються з Антимонопольним комітетом України.

  В установчому договорі учасники перш  за  все  закріплюють  своє
волевиявлення на створення юридичної особи і визначають його вид і характер
. Установчий договір вступає в силу з моменту його підписання усіма
учасниками ( засновниками ).


 * Гражданское право / под ред. Е.И. Суханова . - М.: Издательство БЕК,
  1994. - С. 375

                        6

  Його наступна реєстрація має юридичне значення не для дійсності самого
договору , а для виникнення відповідної юридичної особи. Отже , до моменту
реєстрації установчих документів юридичної особи учасники  установчого
договору можуть бути взаємно зобов”язані до вчинення певних , узгоджених
ними дій.

 Серед вищевказаних видів господарських товариств повне і  командитне
товариство є так званими договірними об” єднаннями , оскільки у їх основі
лежить договір як угода між учасниками , які зобов”язались один перед
одним спільно діяти для досягнення цілей товариства . Договір  пов”язує
кожного учасника персонально із усіма іншими учасниками . Кожний учасник
вправі вимагати від іншого належного виконання договору , взятих  ним на
себе зобов “язань. За загальним правилом , якщо договором не встановлене
інше , ведення справ  всередині  товариства проводиться за загальною
згодою всіх учасників  ;  у відносинах із третіми особами  кожний із
учасників  вправі діяти від імені товариства і представляти його  в
цивільному обороті .
 “Установчий договір повного або командитного товариства ще називають
фідуціарною угодою в тому смислі, що партнерам за договором ( кожному із
учасників ) фактично надано більше повноважень , ніж це безпосередньо
виражено в договорі , але з умовою , що вони не скористуються  надлишками
цих прав і в першу чергу будуть керуватися інтересами товариства в цілому .
“ *
   Враховуючи особистий характер  договору повного товариства , який
виражається в тому , що учасники зобов”язані приймати особисту участь у
веденні справ товариства , а також наділені широкими повноваженнями по
здійсненню ними від імені товариства фактичних і юридичних дій, що в свою
чергу,   передбачає   виникнення   особисто   -   довірчих   ,
  товариських відносин, логічно б було передбачити у договорі  , що з
виходом одного із учасників із складу товариства , а також  його смертю

( реорганізацією , ліквідацією , якщо учасником є юридична особа )
товариство припиняється ; хоча закон надає сторонам право домовитись про
інше. Зміни у складі  учасниківв  такому  випадку  є  рівносильними
перезаключенню договору і тягнуть за собою реорганізацію товариства.
   Спори , які виникають в процесі виконання договору товариства повинні
вирішуватись за згодою усіх учасників. Судовий порядок вирішення спорів між
учасниками доцільно допускати лише у випадках , прямо встановлених у
договорі , якщо тільки спір не пов”язаний з майновими претензіями учасників
один до одного.
   Конструкція товариського з”єднання розрахована на невелику кількість
учасників , в основному фізичних осіб , хоча учасниками товариства можуть
бути й юридичні особи . Тому доцільно б було передбачити в договорі , що
змішаний склад повних учасників не допускається . Однак в командитних
товариствах , де повними учасниками є юридичні особи , вкладниками можуть
бути фізичні особи , і навпаки , якщо повними учасниками є громадяни , то
вкладниками можуть бути юридичні  особи.    Закон  України  “  Про
господарські товариства “ передбачає ряд інших   обов”язкових умов , які
повинні бути зазначені в установчому договорі повного товариства .

 * Сборник образцов гражданско-правовых документов / Под общ. ред.
  Г.П. Савичева, В.С. Ема.- М.:Издательство БЕК, 1994. - С. 27                         7

  В установчому договорі повного товариства повинні  бути зазначені
відомості про вид товариства , предмет та цілі його діяльності , склад
засновників та учасників , найменування та  місцезнаходження , розмір та
порядок утворення статутного фонду , порядок розподілу прибутків та збитків
, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень
, включаючи перелік  питань  ,  зяких  необхідна  одностайність  або
кваліфікована більшість голосів , порядок внесення змін до установчого
договору та порядок реоганізації та ліквідації товариства .
  Також обов”язково повинні бути зазначені відомості про те, що всі
учасники повного товариства займаються спільною підприємницькою діяльністю
і несуть солідарну відповідальність за зобов”язаннями товариства усім своїм
майном. Відповідальність повних учасників за зобов”язаннями товариства
носить двоякий характер. Вона є субсидіарною , оскільки наступає тільки у
випадку недостатності власних коштів товариства , і солідарною , оскільки
розподіляється порівну між усіма учасниками , а кредитор товариства може
звернутися до одного з них або до усіх зразу. Учасник , який сплатив борги
товариства , вправі звернутися до інших  учасників  з  вимогою  про
відшкодування йому сум у розмірі збитків , які припадають  на  цих
учасників.  По причині такого характеру відповідальності учасників за
боргами товариства , одній і тій ж особі заборонено брати участь у якості
повного учасника більш , ніж в одному товаристві , але дозволяється брати
участь в командитних товариствах в якості вкладників.
 Крім цього , у відповідності із ст. 67 Закону України “ Про господарські
товариства “ , установчий договір про повне товариство повинен  визначати
розмір частки кожного з учасників , розмір , склад та порядок внесення
вкладів , форму їх участі у справах товариства .  В установчому договорі
може визначатися декілька учасників , які надяляються повноваженнями  на
ведення справ товариства.
  Установчий договір командитного товариства  , як і  договір іншого
господарського товариства має містити загальні обов”язкові умови , так і
відомості про розмір часток кожного з учасників з повною відповідальністю ,
розмір , склад і порядок внесення ними вкладів , форму їх участі у справах
товариства. Стосовно вкладників вказується тільки сукупний  розмір їх
часток у майні товариства , а також розмір, склад і порядок внесення ними
вкладів .

 На відміну від повного та командитного товариств , товариство з обмеженою
відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю  є статутними
об”єднаннями . Зміни у складі учасників суттєвим чином змінюють тільки
співвідношення розмірів їх часток у майні товариства  ( у повному  та
командитному товариствах вихід учасників або вступ нових учасників, як
правило , і якщо сторони не домовились про інше , тягне за собою ліквідацію
або реорганізацію товариства ). Учасники , які вступають в товариства з
обмеженою або з додатковою відповідальністю мають справу не персонально з
кожним із засновників , а з товариством у цілому , в особі  його
представницьких органів.  Товариства з обмеженою  або  з  додатковою
відповідальністю не
передбачають встановлення між учасниками відносин особистої довіри  ,
оскільки вони є насамперед об”єднаннями капітаів, а не окремих осіб , які
не зобов”язані своєю працею приймати участь в діяльності цих об”єднань.
Тому поряд із установчим договором , ще одним установчим документом
товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю є статут, який як
конституція , закріплює організаційно-правовий статус товариства , його
майнове становище , порядок створення і компетенцію органів управління і
контролю , порядок ліквідації та реорганізації , тощо.

                           8

  Як правило , установчий договір товариства з обмеженою або з додатковою
відповідальністю , як перший установчий документ , містить такі умови :
відомості про засновників ( учасників ) , предмет договору , найменування
та місцезнаходження товариства , юридичний статус товариства ,  мета
створення товариства , майно товариства , порядок формування статутного
фонду  , визначення часток учасників ,  форма  внесення  вкладів  ,
відповідальність за невиконання або за неналежне виконання договору ,
правонаступництво , строк дії договору . Інші обов”язкові умови , які
повинні бути зазначені в установчих документах товариства з обмеженою або з
додатковою відповідальністю містяться в статуті цих товариств.

  Порядок створення акціонерного товариства закритого типу складається з
таких етапів : підписання установчого договору , скликання і проведення
установчих зборів, реєстрація акціонерного товариства закритого типу .

  Створення та установчі документи акціонерного товариства відкритого типу
мають свої особливості. Згідно з ст.26 Закону України “ Про господарські
товариства “ , засновники акціонерного товариства укладають між собою
договір , що визначає порядок здійснення ними господарської діяльності по
створенню акціонерного товариства , відповідальність перед особами , що
підписалися на акції і третіми особами. Для  створення  акціонерного
товариства засновники повинні зробити повідомлення про намір створити
акціонерне товариство , здійснити підписку на акції , провести установчі
збори і державну реєстрацію. Отже ,  процес  створення  акціонерного
товариства складається з таких етапів :

1. Укладання установчого договору про спільну діяльність по створенню
  акціонерного товариства.
2. Реєстрація повідомлення про випуск акцій .
3. Повідомлення про намір створити акціонерне товариство та проведення
  підписки на акції . Реєстрація випуску цінних паперів у фінансових
  оганах.
4. Скликання та проведення установчих зборів . Затвердження установчими
  зборами статуту товариства.
5. Подання заяви для реєстрації  акціонерного  товариства.  Державна
  реєстрація акціонерного товариства.

 У даному питанні курсової роботи будуть розглянуті такі аспекти створення
акціонерного товариства як укладання установчого договору , реєстрація
повідомлення про випуск акцій , повідомлення і проведення підписки на
акції та скликання та проведення установчих зборів .
 Установчий договір акціонерного товариства є договором між юридичними та
фізичними особами про ведення спільноі діяльності по створенню акціонерного
товариства .  Такий  договір  заключається  засновниками  акціонерного
товариства і діє до державної реєстрації товариства . У предметі договору
вказується, що сторони дійшли згоди по укладенню угоди про  спільну
діяльність для створення акціонерного товариства. У договорі вказуються
повне і скорочене найменування АТ , місцезнаходження , мета створення
товариства , предмет діяльності товариства, юридичний статус товариства,
права і обов”язки акціонерів , передбачуваний розмір статутного фонду ,
кількість акцій і їх номінальна вартість , види акцій ,  кількість
привілейованих акцій і розмір дивідендів по ним , порядок формування
статутного фонду , відповідальність  акціонерів  за  невиконання  або
неналежне        виконання       своїх       зобов”язань                                9

щодо внесення вкладу; кількість акцій , які засновники залишають за собою
, характеристика вкладу засновників та вартісна оцінка вкладу.

  В установчому договорі сторони можуть передбачити можливість купівлі
засновниками визначеної кількості акцій на пільгових умовах ,  а також
право першочергової купівлі визначеної кількості акцій засновниками при
збільшенні статутного фонду. Сторони можуть передбачити і інші пільги для
засновників акціонерного товариства. Надання пільг засновникам за рахунок
акціонерного товариства  визначається  установчими  зборами  товариства
більшістю у три четверті голосів.   Важливо зазначити в установчому
договорі , що усі витрати , пов”язані зі створенням та реєстрацією
акціонерного товариства беруть на  себе  засновники  ,  з  подальшою
компенсацією цих витрат за рахунок отриманих товариством прибутків. У
договорі має бути  передбачено  ,  що  засновники  несуть  солідарну
відповідальність перед особами, що підписалися на акції і третіми особами ,
оскільки не виключена можливість того , що акціонерне товариство не
відбудеться , і тоді виникне питання про повернення особам  ,  які
підписалися на акції , коштів , які вони передали для оплати акцій.

 Практика створення акціонерних товариств свідчить про те , що важливо
передбачати в договорі і певні гарантії для акціонерів :   засновники ,
не мають права вихіду з акціонерного товариства протягом певного періоду
часу. З настанням такої можливості не допускається одночасне відчуження  ,
усіх своїх акцій одразу ж декількома засновниками , У такому випадку
черговість встановлюється пропорційно
розміру частки ( вартості акції ) засновника ( першим задовільняється
засновник з мінімальним розміром  вкладу  і  т.д.)  з  обумовленням
мінімального строку , після настання якого можлива аналогічна операція.

 В установчому договорі також повинно бути зазначено , що до відкриття
розрахункового рахунку АТ кошти , які надходять  в статутний фонд ,
вносяться на тимчасовий розрахунковий рахунок .

 Порядок відкриття тимчасового рахунку визначається інструкцією “ Про
порядок відкриття розрахункових , поточних і бюджетних рахунків в установах
банків” , затвердженою постановою Правління Національного банку України від
11 жовтня 1994 року № 169. У відповідності до даної інструкції ,  для
відкриття тимчасових розрахункових рахунків господарським товариствам , для
зарахування коштів , які вносяться для формування статутного фонду , банку
надаються такі документи :

- заява про відкриття рахунку , підписана одним із засновників , якому
загальними  зборами  засновників  доручено  оформлення  документів  по
організації товариства ;
  - копія установчого договору , завіреного нотаріально .

 У випадку формування статутного фонду із майнових вкладів , можна
передбачити , що до появи самостійного балансу АТ , вони обліковуються на
балансі певної юридичної особи.

 Сторони повинні обумовити порядок внесення змін і доповнень до договору.
  Логічно б було передбачити строк повідомлення про  створення  АТ,
здійснення підписки , а також попередню дату проведення установчих зборів.                        10

 Після укладення установчого договору засновники повинні зареєструвати
повідомлення про випуск акцій у відповідності до інструкції , затвердженої
Міністерством фінансів України 30.09.91 р. N04-305 ( із  змінами  і
доповненнями , внесенеми наказами Міністерства фінансів  України  від
23.11.93р.N94 та від 23.05.95 р. N83) - Порядку реєстрації випуску акцій і
облігацій підприємств і інформації про їх випуск . Реєстрація здійснюється
в фінансових органах Міністерства фінансів України , якщо обіг здійснюється
на всій території України ; фінансовими управліннями Кабінету Міністрів
республіки Крим , обласними фінансовими  управліннями  ,  фінансовими
управліннями міст республіканського підпорядкування.
 Для реєстрації цінних паперів емітент представляє у фінансовий орган такі
документи :
 заяву про реєстрацію цінних паперів ;
 нотаріально завірену копію протоколу рішення про випуск цінних паперів ,
оформленого згідно із ст. 6 та ст.11 Закону Української РСР “ Про цінні
папери та фондову біржу “ відповідно для реєстрації акцій підприємств ;
 нотаріально завірену копію статуту емітента , зразок бланка цінного
папера ;
 баланс , звіт про фінансові результати та їх використання , довідку про
фінансовий стан , підтверджені аудитором ( аудиторською фірмою) за останні
три завершених роки ( або за кожний завершений фінансовий рік від моменту
утворення , якщо цей строк менший за три роки ).

  Повідомлення про випуск акцій повинно містити певні відомості,  в
залежності від того, чи був у створюваного  акціонерного  товариства
правопопередник чи ні.

   Повідомлення  про випуск  акцій акціонерного товариства , у якого
був правопопередник повинно  містити :

- фірмове найменування , місце знаходження , дата утворення , предмет
діяльності , завірений ревізором ( аудитором ) бухгалтерський баланс і
розрахунок фінансових результатів ( доходи , витрати ) за останні три
завершені фінансові роки ( або за кожний фінансовий рік з моменту створення
, якщо цей строк менше трьох років ) , бухгалтерський баланс за станом на
останній квартал перед прийняттям рішення про випуск цінних паперів , звіт
про статутний фонд ( загальний об”єм , об”єм сплаченої частини ) ,
чисельність робітників , а також основні професійні дані  про керівних
робітників ( освіта , кваліфікація , виробничий стаж ) ;
- опис ділової діяльності емітента , засвідчений аудитором, насамперед
інформаційні відомості про виробництво , реалізацію , наукові дослідження і
інвестиції ;
  - відомостті про емісію цінних паперів : дата і номер протоколу
прийняття рішення про випуск цінних паперів , мета використання фінансових
ресурсів , виручених від емісії ; об”єм емісії , що планується; вид і
категорія цінних паперів , пов”язані з ними права : по акціям - засновники
і можливі права , які надаються власникам привілейованих акцій ; кількість,
номінальна вартість і сума емісії цінних паперів ; число серій і порядкові
номери ; місце , день  початку і припинення  продажу ; інформація про
можливі переваги  власників  цінних  паперів;  запланований  курс  ;
найменуванняторговця цінними паперами ( якщо емітент користується його
послугами ) ; дії , які будуть проводитися у


                                     11випадку перевищення або недосягнення рівня підписки ; адреси місць  виплат
доходів , здійснення операцій і депонування ;

  - перелік і результати попередніх емісій цінних паперів , а також
розмежування цінних паперів по видам ;

  - кількість именних акцій , які випущені емітентом, в тому числі акцій
, які знаходяться у власності керівних робітників .

  У  випадку  створення  акціонерного  товариства  ,  яке  не  має
правопопередника , інформація про випуск цінних паперів повинна містити :

 -  дані про емісію цінних паперів - дані і номер протоколу про прийняття
рішення відносно випуску цінних паперів , мета використання фінансових
ресурсів,об”єм емісій , який планується , вид і категорії цінних паперів і
пов”язані з ними права , можливі права , які  надаються  власникам
привілейованих акцій , кількість , номінальна вартість і сума емісії акцій
,число серій і порядковий номер ; місце , день початку і припинення продажу
; інформація про можливості привілей власниками акцій ; запланований курс;
найменування торгівця цінними паперами ( якщо емітент користється його
послугами ) ; дії , які проводяться у випадку перевищення або недосягнення
рівня підписки , адреси місць виплати , здійснення операцій і депонування ;

 - фірмове найменування майбутнього акціонерного товариства , предмет і
цілі діяльності , дата проведення установчих зборів , розмір плануємого
статутного фонду , склад майна , яке вноситься засновниками в натуральній
формі , найменування банківської установи і номер розрахункового рахунку ,
на який можуть бути внесені попередні внески ;
 - дані про можливі фактори ризику у діловій діяльності емітента ;
 - дані , які відносяться до поручительства , якщо для виконання вказаних в
 акції зобов”язань юридична особа виступає як поручитель.

 Якщо протягом 10 робочих днів , починаючи від дня , що настає за днем
представлення інформації про випуск цінних паперів у реєструючий фінансовий
орган , він не відмовив у реєстрації , то таку інформацію слід вважати
зареєстрованою . Підстави для відмови у реєстрації інформації  визначені у
п. 17 Порядку :
 а) наявність в інформації відомостей , які дають змогу зробити висновок
про невідповідність умов випуску цінних паперів чинному законодавству ;
 б) неповнота інформації про випуск цінних паперів порівняно з вимогами
п.8-12 Порядку ;
 в) невідповідність інформації , представленої реєструючому фінансовому
органу , яка характеризує фінансово-економічний стан емітента , таким
вимогам :
  емітент повинен бути беззбитковим протягом останніх трьох завершених
фінансових років або до моменту утворення , якщо цей строк є меншим за три
роки ;
  емітент не повине мати простроченої заборгованості кредиторам , а також
платежів у бюджет ;
  емітент повинен мати повністю оплачений статутний фонд на момент
прийняття рішення про випуск облігацій.                                 12


 Повідомлення фінансового органу про відмову в реєстрації інформації з
випуску цінних паперів доводять до емітента телефоном , телетайпом ,
телексом або телефаксом з обов”язковим письмовим підтвердженням.

 У разі виникнення якихось змін в інформації про випуск цінних паперів
емітент повинен представити відповідну інформацію у реєструючий фінансовий
орган до закінчення 30 денного строку від дня подання першої інформації .

 Слід зазначити , що порушення порядку випуску ( емісії ) цінних паперів
( випуск цінних паперів без реєстрації інформації про емісію цінних паперів
або внесення в документи , які надаються для реєстрації емісії цінних
паперів завідомо недостовірної інформації , а також затвердження таких
документів, якщо ці дії спричинили матеріальну шкоду інвестору ) тягне за
собою кримінальну відповідальність , передбачену ст. 148-8  Кримінального
кодексу України.

 На наступному етапі засновники організовують відкриту підписку на акції .
Засновники публікують повідомлення про наступну відкриту підписку , в якій