Istochniki finansirovanija

Uz??muma finans??anas avoti.

           Uz??muma l?dzek?u avotu strukt?ra.
   Galven? finansu vad??anas probl?ma ir racion?las l?dzek?u avotu
strukt?ras veido?ana, lai var?tu finans?t vajadz?gos izdevumu apjomus un
nodro?in?tu v?lamo ien?kumu l?meni.
   L?dzek?u avotu strukt?ras noteik?ana ir cie?i saist?ta ar uz??muma
dividen?u politiku. Ar to saprotams, ka pa?u l?dzek?u pietiekamas
rentabilit?tes un augsta dividen?u l?me?a sasnieg?ana ir atkar?ga no
l?dzek?u avotu strukt?ras. Tikai pietiekams pa?u l?dzek?u apjoms var
nodro?in?t uz??muma att?st?bu un nostiprin?t t? neatkar?bu, un liecin?t par
akcion?ru uz?em?anos dal?t uz??muma risku un vairot partneru, klientu,
pieg?d?t?ju un kreditoru uztic?bu.
   Tie?a kapit?la ieguld??ana uz?emuma strat??isko vajadz?bu
finans??anai ar pa?u l?dzek?iem ir noz?m?gs fakors savstarp?j?s finansu
attiec?b?s tirgus dal?bnieku vid?.
   Bet m?s nedr?kstam aizmirst ar? aiz?emto l?dzek?u lomu uz??muma
darb?b?. Aiz??mumi samazina akcion?ru risku, bet saasiana konfliktu
akcian?ru un kreditoru starp?. Savuk?rt akcion?ru un uz??muma vad?bas
starp? ir intere?u konflikts, kur? balst?s uz neviennoz?m?gu attieksmi pret
uz??muma ?pa?umu.
   . Uz??muma vad?t?ji ir ieinteres?ti, lai pieaugtu vi?u labkl?j?ba –
    algas, privil??ijas utt., bet tas nesaskan?s ar akcion?ru
    pamatinteres?m.
   . Vad?t?ji, risk?jot ar savu kapit?lu, ir j?t?g?ki pret uz??muma
    ien?kumu izmai??m nek? akcion?ri.
   . Vad?t?ju redzes loks ierobe?ojas ar vi?u atra?an?s laiku uz??mum?,
    t?p?c vi?i dod priek?roku ?termi?a projektiem, nevis uz??muma
    ilgtermi?a strat??ijai.
   Tom?r tirgus ekonomik? darbojas ?o pretrunu izl?g?anas meh?nisms,
piem?ram audits, uzskaites sist?ma u.c., kas atvieglo akcion?riem uz??muma
darb?nas kontroli.
   Akcion?ru un kreditoru konflikta pamat? ir dividen?u politika
uz??mum?. Un ir tr?s galvenie iemesli k?d?? ?ie konflikti past?v:
  . Dividen?u palielin??ana uz nesadal?t?s pe??as r??ina samazin?s pa?u
   kapit?lu sal?dzin?jum? ar aiz?emto kapit?lu un izrais?s jaunu
   kreditoru piesaist??anu vai priek?roc?bu akciju izlaid?. Tas
   palielin?s ba??ieru risku un rad?s sava veida aizdevumu devalv?ciju;
  . P?r?k augsts uz??muma par?du l?menis izraisa paaugstin?tu ba??ieru
   risku. T?d? situ?cij? akcion?ri izv?las visriskant?kos projektus, bet
   kreditorus tas neapmierina;
  . Ja oblig?ciju emisija ?auj piesaist?t aiz?emtos l?dzek?us ar
   investoriem izdev?g?kiem noteikumiem, tad agr?k izlaistaj?m
   oblig?cij?m kurss var kristies.
   Katrs uz??mums var br?vi r?koties ar sav?m finans?m , bet
neekstrem?los apst?k?os uz??mumam nevajadz?tu piln?b? izsmelt aiz?emto
l?dzklu avotus. Vienm?r ir j?atst?j kred?tu rezerve, lai nepiecie?am?bas
gad?jum? var?tu nosegt l?dzek?u defic?tu ar kred?tu pal?dz?bu.
   Lai izveidotu l?dzek?u avotu racion?lu strukt?ru, parasti vad?s p?c
??das nost?dnes: atrast t?du ai?emto l?dzek?u un pa?u kapit?la attiec?bu,
kas nodro?in?tu akcij?m visaust?ko v?rt?bu. Bet tas savuk?rt k??st
iesp?jams tikai augstas uz??muma darb?bas efektivit?tes gad?jum?.

            Pa?u un aiz?emtais kapit?ls.
   Finans??anas avotus p?c kapit?la ieguld?t?ja tiesisk? st?vok?a var
sadal?t ??di:
   . finas??ana ar pa?u kapit?lu
   . finans??ana ar aiz?emto kapit?lu.
   Pa?u kapit?ls – ja investors ir ieg?d?jies akcijas akciju sabiedr?b?
vai kapit?la da?as sabiedr?b? ar ierobe?otu atbild?bu un k??st par
l?dz?pa?nieku vai ieg?st ?pa?uma ties?bas l?dz ar to ieg?stot
balssties?bas.
   Aiz?emtais kapit?ls – ja investors kredit? k?du uz??mumu, vi?? ieg?st
ties?bas uz finansu saist?b?m, bet neieg?st balssties?bas ?aj? uz??mum?.
   T?tad viss kapit?ls, kuru uz??mum? iegulda investori – ?pa?nieki,
pieder pie pa?u kapit?la. ?is kapit?ls uz?emum? tiek veidots ne tikai no
?pa?nieku ieguld?jumiem, bet ar? no uz??muma pe??as atskait?jumiem, uz
pa?finans??an?s r??ina.
   Parasti nav iesp?jams ?oti prec?zi noteikt pa?u kapit?la lielumu
uz??mum?, jo ?is lielums apr??inos izsaka starp?bu starp visu uz??muma
akt?vu kopsummu un par?du summu kreditoriem (saist?b?m).
   Pa?u kapit?la avoti uz??mum? ir ??di :
     . stat?tkapit?ls (l?dzek?i no akciju p?rdo?anas un dal?bnieku
      da?as iemaksas);
     . uz??mum? uzkr?t?s rezerves;
     . citas juridisko un fizisko personu iemaksas (m?r?a finans?jums,
      ziedojumi, labdar?bas iemaksas u.c.).   Galvenais uz??muma finas??anas avots ir pa?u kapit?ls. T? strukt?ra
par?d?ta ?aj? sh?m?:

   Pamatkapit?ls (sat?tkapit?ls) ir l?dzek?u summa, kuru iemaks?
?pa?nieki uz??m?jdarb?bas veik?anai. Pamatkapit?la saturs ir atkar?gs no
organizatorisk?s formas, piem?ram:
   . valsts uz??mum? – ?pa?uma v?rt?ba, kuru valsts ir pie???rusi
    uz??muma apsaimnieko?anai;
   . SIA – dal?bnieku ieguld?t? summa;
   . A/s – visu akciju tipu kop?j? nomin?l? v?rt?ba.
   Dibinot uz??mumu, pamatkap?t?l? var ietipt gan naudas summas,
gan materi?li, gan ma??nas, ?kas, k? ar? nemateri?lie ieguld?jumi un
intelektu?lais potenci?ls. Pamatkapit?la veido?ana var notikt ar? ar
papildu l?dzk?u avotiu pal?dz?bu.
   Aiz?emt? kapit?la avoti:
   . Banku aizdevumi;
   . Aiz?emtie l?dzk?i;
   . Par?di pieg?d?t?jiem;
   . L?dzek?i no v?rtspap?ru p?rdo?anas u.c.
   Aiz?emt? un pa?u kapit?la l?dzek?u avotu principi?laj?m at??ir?b?m ir
juridisks pamats. Uz??muma likvid?cijas gad?jum? t? ?pa?niekam ir ties?bas
uz to uz??muma ?pa?uma da?u, kura paliek p?c nor??in?san?s ar tre?aj?m
peson?m.   Svar?g?k?s at??ir?bas starp pa?u un aiz?emto kapit?lu:
|Paz?mes       |Pa?u kapit?ls    |Aiz?emtais kapit?ls |
|Atbild?ba      |Nes atbild?bu par  |Nenes atbild?bu par |
|           |garant?taj?m     |uz??muma garant?taj?m|
|           |saist?b?m, vismaz  |saist?b?m, bankrota |
|           |iemaks?to da?u    |gad?jum? apmierina  |
|           |v?rt?b?       |kreditorus no    |
|           |           |konkursa masas    |
|Kapit?la efektivit?te|Atkar?b? no dot?   |J?maks? p?c noteiktas|
|           |uz??muma pe??as vai |procentu likmes   |
|           |zaud?juma      |neatkar?gi no    |
|           |           |uz??muma darba    |
|           |           |rezult?tiem     |
|Kapit?la ?pa?nieka  |Ties?bas atbilsto?i |Kred?ta apm?r?    |
|ties?bas uz ?pa?umu |iemaks?tajai kapit?la|           |
|uz??muma likvid?cijas|da?ai        |           |
|gad?jum?       |           |           |
|Kapit?la atdo?anas  |Nav noteikts     |Noteikts l?gum?   |
|termi??       |           |           |
|Nodok?u saist?bas  |Pe??a apliekama ar  |Kred?tu procentu   |
|           |ien?kuma nodokli   |summas (k? izmaksa) |
|           |           |samazina ar nodokli |
|           |           |apliekamo da?u    |

           Finans??anas avotu raksturojums.
   Finans??ana – ?aur? noz?m? ir kapit?la nodro?in?jums uz??mum?, tas ir
naudas un materi?lu sag?de ar m?r?i s?kt uz??m?jdarb?bu.
   Finans??ana ietver sev? visas uz??m?jdarb?bas procesus un probl?mas,
s?kot no sag?des l?dz pat noietam. Jo visos procesos ir dar??ana ar naudas