Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

1. Вступ
    Метою курсової роботи «Засоби поліпшення фінансово-господарського
  стану підприємства» є придбання навички практичного вирішення основних
  питань вдосконалення діяльності підприємства для поліпшення його
  фінансових показників на прикладі ВАТ “ Чексіл”.
    Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення
  ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції, послуг на
  основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних
  форм господарювання і керування виробництвом, подолання
  безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи.

    У цих умовах керівник підприємства не може розраховувати тільки на
свою інтуїцію. Управлінські рішення і дії сьогодні повинні бути засновані
на точних розрахунках, глибокому й всебічному економічному аналізі. Вони
повинні бути науково обґрунтованими, мотивованими, оптимальними. Жодне
організаційний, технічний і технологічний захід не повинний здійснюватися
доти, поки не обґрунтована його економічна доцільність.

   Важлива роль у реалізації цих задач приділяється аналізу фінансової
діяльності підприємств. З його допомогою виробляється стратегія й тактика
розвитку підприємства, улаштовуються плани й управлінські рішення,
здійснюється контроль за їхнім виконанням, оцінюються результати діяльності
підприємства, його підрозділів і працівників.

 Велика роль приділяється аналізу в справі визначення й використання
 резервів підвищення ефективності виробництва. Він сприяє ощадливому
 використанню ресурсів, виявленню і впровадженню передового досвіду,
 наукової організації праці, нової техніки й технології виробництва,
 попередженню зайвих витрат, різних недоліків у роботі. У результаті цього
 зміцнюється економіка підприємства, підвищується ефективність виробництва.2. Вихідні дані:
           БАЛАНС ПIДПРИЄМСТВА ВАТ “ ЧЕКСІЛ “
                                 (тис.грн.)

|Актив                  |Код  |На   |На   |На   |
|                    |   |01.01.96|01.01.97|01.01.9|
|                    |   |    |    |8   |
|                    |рядка |    |    |    |
|1.Основні засоби та інші позаоборотні  |   |    |    |    |
|активи                 |   |    |    |    |
|Основні засоби:             |   |    |    |    |
|  залишкова вартість         |10  |    |79   |77 866 |
|                    |   |    |626,40 |    |
|  знос(02)              |11  |    |88   |91 104 |
|                    |   |    |249,10 |    |
|  первісна вартість (01)       |12  |    |167   |168 970|
|                    |   |    |875,50 |    |
|Нематеріальні активи:          |   |    |    |    |
|  залишкова вартість         |20  |    |5,2   |6   |
|  знос(02)              |21  |    |0,6   |2   |
|  первісна вартість (04)       |22  |    |5,8   |8   |
|Незавершені капітальні вкладення    |30  |    |983,3  |3 785 |
|(33,35,61)               |   |    |    |    |
|Устаткування (07)            |35  |    |65,5  |145  |
|Довгострокові фінансові вкладення (58) |40  |    |133,4  |523  |
|Майно в аренді (11)           |50  |    |    |    |
|Інші позаоборотні активи        |60  |    |    |    |
|Всього по розділу 1           |70  |    |80   |82 325 |
|                    |   |    |813,80 |    |
|2. Запаси і затрати           |   |    |    |    |
|Виробничі запаси (05,06,08,10)     |80  |    |3 816,50|5 303 |
|Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)|90  |    |    |    |
|Малоцінні і швидкозношувані предмети:  |   |    |    |    |
|  залишкова вартість         |100  |    |938,3  |1 229 |
|  знос (13)              |101  |    |249   |407  |
|  первісна вартість (12)       |102  |    |1 187,30|1 636 |
|Незавершене виробництво         |110  |    |3 520,10|6 683 |
|(20,21,23,29,30,36,43,44)        |   |    |    |    |
|Витрати майбутніх періодів (31)     |120  |    |2,3   |    |
|Готова продукція (40)          |130  |    |1 622,20|12 227 |
|Товари:                 |   |    |    |    |
|  купівельна вартість (41)      |140  |    |690   |698  |
|  торговельна націнка (42)      |141  |    |28,2  |96   |
|  продажна вартість (41)       |142  |    |718,2  |794  |
|Всього по розділу 2           |150  |    |10   |26 140 |
|                    |   |    |589,40 |    |
|3. Грошові кошті, розрахунки та інші  |   |    |    |    |
|активи                 |   |    |    |    |
|Товари відвантажені, несплачені в строк |160  |    |26   |462  |
|(45)                  |   |    |266,70 |    |
|Розрахунки здебіторами:         |   |    |    |    |
|  за товари, роботи і послуги строк  |170  |    |    |9 442 |
|сплати яких не настав (62,76)      |   |    |    |    |
|  за товари, роботи і послуги     |180  |    |250,5  |66   |
|несплачені в срок (62,76)        |   |    |    |    |
|  по векселях одержаних (59)     |190  |    |1 614,60|912  |
|  з податкових розрахунків (67)    |195  |    |    |33   |
|  з бюджетом (68)           |200  |    |96,5  |183  |
|  з персоналом та іншими операціями  |210  |    |0,1   |    |
|(73)                  |   |    |    |    |
|  по авансах виданих (61)       |220  |    |0,1   |    |
|  з учасниками (75)          |225  |    |    |    |
|  з дочірніми підприємствами (78)   |230  |    |23   |2 813 |
|                    |   |    |808,30 |    |
|  з іншими дебіторами         |240  |    |6 623,80|2 569 |
|(63,70,71,72,73,76,84)         |   |    |    |    |
|  Короткострокові фінансові вкладення |250  |    |    |    |
|(58)                  |   |    |    |    |
|Грошові кошти:             |   |    |    |    |
|  каса (50)              |260  |    |0,3   |    |
|  Розрахунковий рахунок (51)     |270  |    |16,5  |32   |
|  валютний рахунок (52)        |280  |    |25,2  |    |
|  інші грошові кошти (54,55,56)    |290  |    |108,6  |19   |
|Використання позикових коштів (82)   |300  |    |    |    |
|Інші оборотні активи          |310  |    |12   |4   |
|                    |   |    |501,10 |    |
|Всього по розділу 3           |320  |    |71   |16 535 |
|                    |   |    |312,30 |    |
|БАЛАНС (сума рядків 070,150,320)    |330  |    |162   |125 000|
|                    |   |    |715,50 |    |


|Пасив                  |Код |На   |На   |    |
|                     |рядка|01.01.97|01.01.98|    |
|1. Джерела власних та прирівнених до ніх |   |    |    |    |
|коштів                  |   |    |    |    |
|Статуний фонд (капитал) (85)       |400 |1 899,00|1 899  |1899  |
|Додатковий капитал (88)         |405 |86   |88 835 |88657  |
|                     |   |712,40 |    |    |
|Резервний фонд (88)           |410 |    |    |494   |
|Фінансування капітальних вкладень (93,94)|420 |    |97   |295   |
|Розрахунки за майно (76)         |425 |    |    |    |
|Спеціальні фонди і цільове фінансування |430 |3 603,10|7 762  |7635  |
|(87,88,96)                |   |    |    |    |
|Амортизаційний фонд на повне відновлення |440 |    |    |    |
|(86)                   |   |    |    |    |
|Відстрочена податкова заборгованість (95)|450 |    |    |    |
|Доходи майбутніх періодів (83)      |455 |    |    |    |
|Резерви наступних витрат і платежів (89) |460 |0,2   |3    |2    |
|Реструкторизований борг (60)       |465 |    |    |    |
|Нерозподілений прибуток минулих років  |470 |    |    |    |
|(98)                   |   |    |    |    |
|Заборгованість за майно в аренді (99)  |475 |    |    |    |
|Прибуток:                |   |    |    |    |
|  Нерозподілений звітного року (80)  |480 |    |    |    |
|  використаний у звітному році (81)  |481 |    |6 179  |    |
|   звітного року (80)         |482 |    |6 179  |    |
|Збитки :                 |   |    |    |    |
|   минулих років (98)         |485 |15   |23 388 |23388  |
|                     |   |134,30 |    |    |
|   звітного року (80)         |490 |    |    |17513  |
|Всього по розділу 1           |495 |77   |75 208 |58081  |
|                     |   |080,40 |    |    |
|2. Довгострокові пасиви         |   |    |    |    |
|Кредити банків (92)           |500 |22   |16 665 |26854  |
|                     |   |393,80 |    |    |
|Позикові кошти (95)           |510 |    |    |    |
|Інші довгострокові пасиви        |520 |    |    |    |
|Всьго по розділу 2            |530 |22   |16 665 |26854  |
|                     |   |393,80 |    |    |
|3. Розрахунки та інші короткострокові  |   |    |    |    |
|пасиви                  |   |    |    |    |
|Кредити банків (90)           |600 |1 452,20|789   |    |
|Позикові кошти (95)           |610 |1 306,30|2 538  |3962  |
|Кредити та позики, що не погашені в строк|620 |    |    |    |
|Розрахунки з кредиторами:        |   |    |    |    |
|  за товари, роботи і послуги строк  |630 |13   |17 007 |22823  |
|сплати яких не настав (60,76)      |   |990,20 |    |    |
|  за товари, роботи і послуги     |640 |10   |    |1    |
|несплачені в строк (60,76)        |   |732,60 |    |    |
|  по векселях виданих (66)       |650 |1 318,20|    |314   |
|  по авансах одержанх (61)       |660 |4,5   |2    |    |
|  з податкових розрахунків (67)    |665 |    |749   |    |
|  з бюджетом (68)           |670 |654,9  |3 744  |3428  |
|  по забюджетних платежах (65)     |680 |739,1  |684   |1575  |
|  по страхуванню (69)         |690 |493,1  |1 335  |581   |
|  по оплаті праці (70)         |700 |875,9  |1 254  |2001  |
|  з дочірніми підприємствами (78)   |710 |31   |2 060  |2093  |
|                     |   |304,30 |    |    |
|  з учасниками             |715 |111,10 |250   |227   |
|  з іншими кредиторами (71,76)     |720 |258,9  |2 715  |1678  |
|Позики для працівників (97)       |730 |    |    |    |
|Інші короткострокові пасиви       |740 |    |    |    |
|Всьго по розділу 3            |750 |63   |33 127 |38689  |
|                     |   |241,30 |    |    |
|БАЛАНС (сума рядків 495,530,750)     |760 |162   |125 000 |123624 |
|                     |   |715,50 |    |    |       ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

              1.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

|Найменування показника          |Код   |ПРИБУТКИ  |ЗБИТКИ   |
|                     |рядка  |      |      |
|Виручка (валовий дохід) від реалізації  |010   |83650   |      |
|продукції (товарів, робіт, послуг)    |    |      |      |
|Державне регулювання цін         |011   |      |      |
|Податок на добавлену вартість      |015   |      |12318,10  |
|Акцизний збір              |020   |      |      |
|Дороги                  |025   |      |      |
|                     |030   |      |      |
|Затрати на виробництво реалізованої   |040   |      |65949   |
|продукції (робіт, послуг)        |    |      |      |
|Комерційні витрати            |045   |      |      |
|Результат від реалізації         |050   |5382,90  |      |
|Інші операційні доходи і витрати     |060   |20,7    |      |
|Доходи від володіння корпоративними   |070   |5,8    |      |
|правами                 |    |      |      |
|Прибутки до одержання          |080   |      |      |
|Інші позареалізаційні доходи і витрати  |085   |777,70   |8,6    |
|Всього прибутків і збитків        |090   |6187,1   |8,6    |
|Балансовий прибуток або збиток      |100   |6178,5   |      |
|Податок на прибуток           |105   |      |1018,1   |
|Інше використання прибутку        |110   |      |5160,4   |
|Нерозподілений прибуток (непокриті    |120   |      |      |
|збитки) звітного року          |    |      |      | 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА І ВИЯВЛЕННЯ РЕЗЕРВІВ
       ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ.Для  проведення  аналізу  фінансово-господарського  стану підприємства
використовуються такі основні документи і матеріали:
- бухгалтерський баланс підприємства на початок і кінець року;
- оцінка вартості майна підприємства (вартості основних засобів,
нематеріальних активів, вартості незавершеного будівництва, вартості
оборотних засобів);
- розшифровка дебіторської і кредиторської заборгованості;
- наявність коштів на рахунках, в тому числі валютних;
  - аналіз ринків збуту та конкурентоспроможності продукції. В необхідних
  випадках можна використовувати також іншу
потрібну інформацію.
        Аналіз починається з оцінки основних показників діяльності та
майново-фінансового стану підприємства. Для цього використовується