Nafta

“NAFTA: Trumpa įkūrimo apžvalga, tikslai, reikšmė, perspektyvos”

   NAFTA (The North American Free Trade Agreement) tai trišalė (1993m.)
sutartis tarp JAV, Kanados ir Meksikos. Siekiant geriau suprasti jos
atsiradimą, būtina išsiaiškinti kai kurias aplinkybes bei visų trijų šalių
dalyvavimo derybose (dėl NAFTA sutarties) priežastis ir tikslus.
   Prieš pradedant kalbėti konkrečiai apie NAFTA, būtina bent trumpai
užsiminti apie kitą laisvos prekybos sutartį, žinomą CUSTA pavadinimu (The
Canada - U.S. Free Trade Agreement). Mat ji didele dalimi lėmė derybų dėl
NAFTA eigą ir pačią jos formą.
   CUSTA sutarties (1988m.) tarp JAV ir Kanados prielaidos:
= Kanados ekonomikos augimas labai priklausė (ir iki šiol smarkiai
 tebepriklauso) nuo prekybos. Tuo tarpu 3/4 visos Kanados prekybos yra
 prekyba su JAV. Taigi matome, kad JAV rinka Kanadai yra gyvybiškai svarbi
 Taigi jai būtina užsitikrinti kiek galima laisvesnį ir saugesnį “kelią”
 savo prekėms į JAV rinką. Tuo tarpu 9 dešimtmetyje JAV vis labiau ėmė
 ryškėti protekcionizmo tendencijos. Tai paskatino Kanadą inicijuoti
 derybas dėl CUSTA sutarties. Kartu CUSTA sutarties pagalba Kanada
 tikėjosi paskatinti savo pramonės restruktūrizaciją.
= JAV derėtis su Kanada dėl CUSTA sutarties  pasirašymo  paskatino
 nepasitenkinimas daugiašalių (multilateral) derybų rezultatais (GATT
 rėmuose). JAV tikėjosi, kad derybos su Kanada taps “katalizatoriumi”
 daugiašalėse derybose. Tuo pačiu JAV, kaip ir Kanada, tikėjosi iš laisvos
 prekybos sutarties ekonominės naudos.
   Dar nespėjus pilnai įgyvendinti šios (CUSTA) sutarties, Meksika
inicijuoja derybas dėl NAFTA. (Derybose dalyvauja JAV, Kanada ir Meksika.)
Šalių dalyvavimo derybose motyvai gana ryškiai skiriasi (iš 3 šalių tik
Meksikos motyvai buvo grynai ekonominiai). Juos dabar ir aptarsime:
Meksika
   Po daugiau nei 40 metų ekonominio vystymosi politikos, paremtos
importo substitucija ir izoliacija nuo “tarptautinės ekonomikos”, Meksika
devintame dešimtmetyje pradėjo ženklias  reformas  (sumažino  tarifus,
užsienio investicijų apribojimus, leido aktyviau veikti rinkos jėgoms, be
to, ėmė aktyviai integruotis į pasaulio ekonomiką).
   NAFTA Meksikai - priemonė pagreitinti ekonomikos augimą, pritraukti
investicijas, įtvirtinti vykdomas reformas bei užkirsti kelią Meksikos
prekių iš JAV rinkos išstūmimui, nes po CUSTA pasirašymo padidėjo Kanados
prekių konkurentabilumas JAV rinkoje (lyginant su Meksikos prekėmis).
JAV
   JAV NAFTA buvo traktuojama kaip galimybė sustiprinti ir stabilizuoti
pietinį savo kaimyną. Buvo tikimasi, kad NAFTA’os sąlygotas Meksikos ekon.
augimas pažabos politines nelegalios migracijos bei narkotikų prekybos
problemas bei išspręs politinio nestabilumo Meksikoje problemą.
    Nors šie geo-politiniai tikslai buvo  svarbiausi,  bet  reikia
pripažinti, kad JAV siekė gauti iš NAFTA ir kuo daugiau ekonominės naudos.

Kanada
   Kanados prekybiniai interesai Meksikoje yra gana maži (prekyba su
Meksika sudaro >2( Kanados prekybos), o nepatogumai dėl NAFTA būtų žymiai
didesni. Dėl to Kanadoje imta manyti, kad iš vis neverta dalyvauti derybose
dėl NAFTA (“Verčiau tegu Meksika ir JAV tariasi vienu du”).
   Kokios gi priežastys lėmė, kad Kanada yra NAFTA narė? Tai galima
aiškinti tuo, kad dalyvavimas NAFTA  Kanadai buvo geriausia iš galimų
alternatyvų (nedalyvavimas būtų dar blogiau). Dalyvaujant NAFTA:
a) Bus išvengta “centro ir periferijų” santykių, kai JAV galėtų naudotis
 palankiomis prekybos su abiem partneriais (Kanada ir Meksika) sąlygomis,
 o Kanada su Meksika turėtų gerą priėjimą tik prie JAV rinkos.
b) Kartu Kanada dalyvavimą derybose dėl  NAFTA  suvokė kaip galimybę
 revizuoti kai kuriuos CUSTA punktus (kad jie būtų jai palankesni).
c) Taip pat dalyvaudama derybose Kanada  galėjo maksimaliai sušvelninti
 neigiamas jos ekonomikai pasekmes, atsirasiančias dėl Meksikos ir JAV
 prekybos liberalizavimo.
d) Kartu ilgu laikotarpiu Kanada tikėjosi ir ekonominės naudos iš NAFTA’os
 (Meksikos rinka ir pan.).

   Kalbant apie NAFTA reikšmę pasaulio prekybai, galima skirti dvi
nuomones:
A) Vieni tyrinėtojai pasisako prieš regioninius prekybinius susitarimus ir
 laiko NAFTA neigiamu reiškiniu. Anot jų, CUSTA ir NAFTA įrodo, jog yra
 “smarkiai” judama link tripoliario (trijų prekybinių blokų) pasaulio.
 (Šių blokų centrai: JAV, ES ir Japonija.)  Šie  blokai  varžysis
 tarpusavyje, ko pasekoje didės prekybinių konfliktų tikimybė. Šios
 nuomonės atstovai taip pat pabrėžia, kad regioninių susitarimų daugėjimo
 rezultate susidarys fragmentuotas (prekybiniu požiūriu) pasaulis, kuriame
 mažesnės besivystančios šalys, prisijungusios prie  vieno  iš  šių
 susitarimų, neteks “šansų” prekyboje su kitais didesniais regionais ir
 tai pristabdys jų ekonominį vystymasi.  Taip  pat  teigiama,  jog
 regionalizmas nesuderinamas su daugiašalės prekybos sistemos principais,
 nustatytais 1947m..
B) Kiti mokslininkai palaiko regioninius prekybinius susitarimus ir laikos
 juos pozityviais reiškiniais. Todėl, anot jų, NAFTA’os reikšmė pasaulio
 ekonomikai pozityvi. Šios nuomonės šalininkų argumentai:
  i) Regioniniai susitarimai skatina dinamiškiausią ir greičiausiai
  augančią pasaulio prekybos dalį. Šis argumentas grindžiamas įspūdingais
  prekybos tarp “šalių kaimynių” augimo mąstais pasaulyje.
  ii) Regionalizmas yra nauja “atvirumo” (“openess”) prekyboje forma.
  iii) Šie regioniniai susitarimai, sudaromi laisva valia, bendrai paėmus
  prekybai padeda, nes šių susitarimų pasekoje, iš tiesų, barjerai
  prekybai juk mažinami.