Spros i Predlozenie

SATURSIEVADS   4


PIEPRAS?JUMS   5


PIED?V?JUMS 8


PIEPRAS?JUMA UN PIED?V?JUMA ELAST?BA  10


NOBEIGUMS  13


IZMANTOT?S LITERAT?RAS SARAKSTS  14


                  IEVADS

   Ekonomik? ar piepras?jumu saprot cilv?ku v?l??anos un gatav?bu ieg?t
sav? lieto?an? noteiktu preci vai pakalpojumu. Cilv?ku v?lmes p?rv?r?as
piepras?jum? tikai tad, kad vi?iem ir nauda, ar ko samaks?t par v?lamo
preci.
   Savuk?rt, ar pied?v?jumu nesaprot t?s preces, kas tiek uzkr?tas kaut
kur firmu noliktav?s, bet gan p?rdev?ju un ra?ot?ju r?c?bu tirg?, mainoties
cen?m.
   Piepras?jums un pied?v?jums ir tirgus svar?gas sast?vda?as, kuru
sv?rst?bas regul? tirgu un nosaka ra?ot?jam ko ra?ot, k? ra?ot, cik ra?ot,
kam ra?ot.
   Piepras?juma un pied?v?juma mijiedarb?b? funkcion? svar?gs elements k?
cena. No t?s sv?rst?b?m ir atkar?ga piepras?juma un pied?v?juma elast?ba.
   Studiju darb? apskat?ti gad?jumi k?dos piepras?jums un pied?v?jums ir
elast?gs, neelast?gs vai vien?ds mainoties preces cenai. Piepras?jums
raksturo sakar?bu starp cen?m un pre?u daudzumu, kuru var?tu nopirkt,
past?vot noteikt?m cen?m. Tikl?dz main?s precei cena, main?s ar? p?rdot?s
preces apjoms. Ja cenu pazemina- tiek vair?k p?rdots. T?d?? p?rdev?ji r?ko
pre?u izp?rdo?anas, lai atbr?votos no liekajiem pre?u kr?jumiem. Past?v
virkne faktoru, kas tirg? var main?t preces piepras?jumu,  piem?ram,
izmai?as pirc?ju ien?kumos, aizvietot?jpreces cena,  pre?u  kvalit?te,
rekl?mas ietekme, jaunu pre?u par?d??an?s tirg?.
   Pied?v?juma b?t?ba ir t?da, ka p?rdev?ji palielin?s pre?u pied?v?jumu,
ja tirgus cena k??s augst?ka, un samazin?s pied?v?jumu, ja tirgus cena k??s
zem?ka. T?tad, jo augst?ka ir preces cena, jo liel?ka ir  ra?ot?ju
ieinteres?t?ba ?o preci ra?ot un pied?v?t pat?r?t?jiem. Ja cenas savuk?rt
samazin?s, tad ra?ot?jam z?d stimuls ??s preces ra?ot un p?rdot. Past?v
zin?ma sakar?ba – pieaugot vienam lielumam, pieaug ar? otrs (cena –
pied?v?jums), kura tiek saukta par pied?v?juma likumu. Ar? pied?v?jumam
past?v virkne faktoru, kas maina to, piem?ram, jaunu tehnolo?iju ievie?ana,
ra?o?anas izmaksu l?menis, nodok?i, muitas noteikumi u.c..
   Sav? studiju darb? izmantoju ar? grafiskos att?lus piepras?juma un
pied?v?juma izmai??m  pie  da??d?m  cen?m,  nosakot  pied?v?juma  vai
piepras?juma elast?bu.
                PIEPRAS?JUMS

   Piepras?jums ir noteikta veida pre?u vai pakalpojumu daudzums, kuru
pat?r?t?ji v?las un ir sp?j?gi nopirkt par noteiktu cenu, noteikt? laika
posm?. Piepras?jums ir sakar?ba starp preces vai pakalpojuma cenu un t?s
iesp?jamo p?rdo?anas apjomu, tas ir cenas funkcija

                QD n = f (Pn),
kur QD n - n-t? veida pre?u piepras?jums,
    Pn – n-t? veida preces cena.
    Sakar?bu starp preces cenu un p?rdo?anas daudzumu var att?lot tabulas
vai grafika veid?. 1.tabul? uzr?d?ti dati  par  ?din??anas  uz??muma
piepras?jums, iep?rkot gailenes.
                                  1.tabula


   Visbie??k piepras?jumu att?lo grafika veid?, kur uz horizont?l?s ass
pieraksta piepras?juma apjomu un uz vertik?l?s ass – cenu.
   Cenas faktors izmaina pirc?ja vietu uz piepras?juma l?knes. Tas noz?m?