Бухучет 2000

Додаток 4

          ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
      АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
             ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

       (Затверджено наказом Міністерства фінансів України
            від 30 листопада 1999 р. N 291
   Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за N
                 892/4185)

|Синтетичні рахунки |Субрахунки (рахунки другого порядку) |Сфера    |
|(рахунки першого  |                   |застосуван-н|
|порядку)      |                   |я      |
|код |назва     |код |назва              |      |
|1  |2       |3  |4                |5      |
|Клас 1. Необоротні рахунки                        |
|10 |Основні засоби|101 |Земельні ділянки         |Всі види  |
|  |       |  |                 |діяльності |
|  |       |102 |Капітальні витрати на поліпшення |      |
|  |       |  |земель              |      |
|  |       |103 |Будинки та споруди        |      |
|  |       |104 |Машини та обладнання       |      |
|  |       |105 |Транспортні засоби        |      |
|  |       |106 |Інструменти, прилади та інвентар |      |
|  |       |107 |Робоча і продуктивна худоба   |      |
|  |       |108 |Багаторічні насадження      |      |
|  |       |109 |Інші основні засоби       |      |
|11 |Інші     |111 |Бібліотечні фонди        |Всі види  |
|  |необоротні  |  |                 |діяльності |
|  |матеріальні  |  |                 |      |
|  |активи    |  |                 |      |
|  |       |112 |Малоцінні необоротні матеріальні |      |
|  |       |  |активи              |      |
|  |       |113 |Тимчасові (нетитульні) споруди  |      |
|  |       |114 |Природні ресурси         |      |
|  |       |115 |Інвентарна тара         |      |
|  |       |116 |Предмети прокату         |      |
|  |       |117 |Інші необоротні матеріальні   |      |
|  |       |  |активи              |      |
|12 |Нематеріальні |121 |Права користування природними  |Всі види  |
|  |активи    |  |ресурсами            |діяльності |
|  |       |122 |Права користування майном    |      |
|  |       |123 |Права на знаки для товарів і   |      |
|  |       |  |послуг              |      |
|  |       |124 |Права на об’єкти промислової   |      |
|  |       |  |власності            |      |
|  |       |125 |Авторські та суміжні з ними права|      |
|  |       |126 |Гудвіл              |      |
|  |       |127 |Інші нематеріальні активи    |      |
|13 |Знос     |131 |Знос основних засобів      |Всі види  |
|  |необоротних  |  |                 |діяльності |
|  |активів    |  |                 |      |
|  |       |132 |Знос інших необоротних      |      |
|  |       |  |матеріальних активів       |      |
|  |       |133 |Знос нематеріальних активів   |      |
|14 |Довгострокові |141 |Інвестиції в зв’язані сторони за |Всі види  |
|  |фінансові   |  |методом обліку участі в капіталі |діяльності |
|  |інвестиції  |  |                 |      |
|  |       |142 |Інші інвестиції в зв’язані    |      |
|  |       |  |сторони             |      |
|  |       |143 |Інвестиції в незв’язані сторони |      |
|15 |Капітальні  |151 |Капітальне будівництво      |Всі види  |
|  |інвестиції  |  |                 |діяльності |
|  |       |152 |Придбання (виготовлення) основних|      |
|  |       |  |засобів             |      |
|  |       |153 |Придбання інших необоротних   |      |
|  |       |  |матеріальних активів       |      |
|  |       |154 |Придбання (створення)      |      |
|  |       |  |нематеріальних активів      |      |
|  |       |155 |Формування основного стада    |      |
|16 |Довгостроко-ва|161 |Заборгованість за майно, що   |Всі види  |
|  |дебіторська  |  |передано у фінансову оренду   |діяльності |
|  |заборгова-ніст|  |                 |      |
|  |ь       |  |                 |      |
|  |       |162 |Довгострокові векселі одержані  |      |
|  |       |163 |Інша дебіторська заборгованість |      |
|17 |Відстрочені  |  |За видами відстрочених податкових|Всі види  |
|  |податкові   |  |активів             |діяльності |
|  |активи    |  |                 |      |
|18 |Інші     |  |За видами активів        |Всі види  |
|  |необоротні  |  |                 |діяльності |
|  |активи    |  |                 |      |
|19 |Негативний  |  |За видами об’єктів інвестування |Всі види  |
|  |гудвіл    |  |                 |діяльності |
|Клас 2. Запаси                              |
|20 |Виробничі   |201 |Сировина й матеріали       |Всі види  |
|  |запаси    |  |                 |діяльності |
|  |       |202 |Купівельні напівфабрикати та   |      |
|  |       |  |комплектуючі вироби       |      |
|  |       |203 |Паливо              |      |
|  |       |204 |Тара і тарні матеріали      |      |
|  |       |205 |Будівельні матеріали       |      |
|  |       |206 |Матеріали передані у переробку  |      |
|  |       |207 |Запасні частини         |      |
|  |       |208 |Матеріали сільськогосподарського |      |
|  |       |  |призначення           |      |
|  |       |209 |Інші матеріали          |      |
|21 |Тварини на  |211 |Молодняк тварин на вирощуванні  |      |
|  |вирощуванні і |  |                 |      |
|  |відгодівлі  |  |                 |      |
|  |       |212 |Тварини на відгодівлі      |Сільське  |
|  |       |  |                 |господарст-в|
|  |       |  |                 |о,     |
|  |       |  |                 |підпри-ємств|
|  |       |  |                 |а з     |
|  |       |  |                 |підсобним  |
|  |       |  |                 |виробницт-во|
|  |       |  |                 |м та інші  |
|  |       |213 |Птиця              |      |
|  |       |214 |Звірі              |      |
|  |       |215 |Кролі              |      |
|  |       |216 |Сім’ї бджіл           |      |
|  |       |217 |Доросла худоба вибракувана з   |      |
|  |       |  |основного стада         |      |
|  |       |218 |Худоба, прийнята від населення  |      |
|  |       |  |для реалізації          |      |
|22 |Малоцінні та |  |За видами предметів       |Всі види  |
|  |швидкозношуван|  |                 |діяльності |
|  |і предмети  |  |                 |      |
|23 |Виробництво  |  |За видами виробництва      |Всі види  |
|  |       |  |                 |діяльності |
|24 |Брак у    |  |За видами продукції       |Галузі   |
|  |виробництві  |  |                 |матеріаль-но|
|  |       |  |                 |го     |
|  |       |  |                 |виробницт-ва|
|25 |Напівфабрикати|  |За видами напівфабрикатів    |Промисло-віс|
|  |       |  |                 |ть     |
|26 |Готова    |  |За видами готової продукції   |Промисло-віс|
|  |продукція   |  |                 |ть, сільське|
|  |       |  |                 |господарст-в|
|  |       |  |                 |о та інші  |
|27 |Продукція   |  |За видами продукції       |Сільське  |
|  |сільськогоспо-|  |                 |господарст-в|
|  |дарського   |  |                 |о      |
|  |виробництва  |  |                 |      |
|28 |Товари    |281 |Товари на складі         |Всі види  |
|  |       |  |                 |діяльності |
|  |       |282 |Товари в торгівлі        |      |
|  |       |283 |Товари на комісії        |      |
|  |       |284 |Тара під товарами        |      |
|  |       |285 |Торгова націнка         |      |
|29 |……………     |  |                 |      |
|Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи                 |
|30 |Каса     |301 |Каса в національній валюті    |Всі види  |
|  |       |  |                 |діяльності |
|  |       |302 |Каса в іноземній валюті     |      |
|31 |Рахунки в   |311 |Поточні рахунки в національній  |Всі види  |
|  |банках    |  |валюті              |діяльності |
|  |       |312 |Поточні рахунки в іноземній   |      |
|  |       |  |валюті              |      |
|  |       |313 |Інші рахунки в банку в      |      |
|  |       |  |національній валюті       |      |
|  |       |314 |Інші рахунки в банку в іноземній |      |
|  |       |  |валюті              |      |
|32 |…………………    |  |                 |      |
|33 |Інші кошти  |331 |Грошові документи в національній |Всі види  |
|  |       |  |валюті              |діяльності |
|  |       |332 |Грошові документи в іноземній  |      |
|  |       |  |валюті              |      |
|  |       |333 |Грошові кошти в дорозі в     |      |
|  |       |  |національній валюті       |      |
|  |       |334 |Грошові кошти в дорозі в     |      |
|  |       |  |іноземній валюті         |      |
|34 |Короткостро-ко|341 |Короткострокові векселі одержані |Всі види  |
|  |ві векселі  |  |в національній валюті      |діяльності |
|  |одержані   |  |                 |      |
|  |       |342 |Короткострокові векселі одержані |      |
|  |       |  |в іноземній валюті        |      |
|35 |Поточні    |351 |Еквіваленти грошових коштів   |Всі види  |
|  |фінансові   |  |                 |діяльності |
|  |інвестиції  |  |                 |      |
|  |       |352 |Інші поточні фінансові інвестиції|      |
|36 |Розрахунки з |361 |Розрахунки з вітчизняними    |Всі види  |
|  |покупцями та |  |партнерами            |діяльності |
|  |замовниками  |  |                 |      |
|  |       |362 |Розрахунки з іноземними     |      |
|  |       |  |партнерами            |      |
|37 |Розрахунки з |371 |Розрахунки за виданими авансами |Всі види  |
|  |різними    |  |                 |діяльності |
|  |дебіторами  |  |                 |      |
|  |       |372 |Розрахунки з підзвітними особами |      |
|  |       |373 |Розрахунки за нарахованими    |      |
|  |       |  |доходами             |      |
|  |       |374 |Розрахунки за претензіями    |      |
|  |       |375 |Розрахунки за відшкодуванням   |      |
|  |       |  |завданих збитків         |      |
|  |       |376 |Розрахунки за позиками членам  |      |
|  |       |  |кредитних спілок         |      |
|  |       |377 |Розрахунки з іншими дебіторами  |      |
|38 |Резерв    |  |За дебіторами          |Всі види  |
|  |сумнівних   |  |                 |діяльності |
|  |боргів    |  |                 |      |
|39 |Витрати    |  |За видами витрат         |Всі види  |
|  |майбутніх   |  |                 |діяльності |
|  |періодів   |  |                 |      |
|Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань           |
|40 |Статутний   |  |За видами капіталу        |Всі види  |
|  |капітал    |  |                 |діяльності |
|41 |Пайовий    |  |За видами капіталу        |Коопера-тивн|
|  |капітал    |  |                 |і      |
|  |       |  |                 |організації,|
|  |       |  |                 |кредитні  |
|  |       |  |                 |спілки   |
|42 |Додатковий  |421 |Емісійний дохід         |Всі види  |
|  |капітал    |  |                 |діяльності |
|  |       |422 |Інший вкладений капітал     |      |
|  |       |423 |Дооцінка активів         |      |
|  |       |424 |Безоплатно одержані необоротні  |      |
|  |       |  |активи              |      |
|  |       |425 |Інший додатковий капітал     |      |
|43 |Резервний   |  |За видами капіталу        |Всі види  |
|  |капітал    |  |                 |діяльності |
|44 |Нерозподілені |441 |Прибуток нерозподілений     |Всі види  |
|  |прибутки   |  |                 |діяльності |
|  |(непокриті  |  |                 |      |
|  |збитки)    |  |                 |      |
|  |       |442 |Непокриті збитки         |      |
|  |       |443 |Прибуток, використаний у звітному|      |
|  |       |  |періоді             |      |
|45 |Вилучений   |451 |Вилучені акції          |Всі види  |
|  |капітал    |  |                 |діяльності |
|  |       |452 |Вилучені вклади і паї      |      |
|  |       |453 |Інший вилучений капітал     |      |
|46 |Неоплачений  |  |За видами капіталу        |Всі види  |
|  |капітал    |  |                 |діяльності |
|47 |Забезпечення |471 |Забезпечення виплат відпусток  |Всі види  |
|  |майбутніх   |  |                 |діяльності |
|  |витрат і   |  |                 |      |
|  |платежів   |  |                 |      |
|  |       |472 |Додаткове пенсійне забезпечення |      |
|  |       |473 |Забезпечення гарантійних     |      |
|  |       |  |зобов’язань           |      |
|  |       |474 |Забезпечення інших витрат і   |      |
|  |       |  |платежів             |      |
|48 |Цільове    |  |За об’єктами фінансування    |Всі види  |
|  |фінансування і|  |                 |діяльності |
|  |цільові    |  |                 |      |
|  |надходження  |  |                 |      |
|49 |Страхові   |491 |Резерви незароблених премій   |Страхова  |
|  |резерви    |  |                 |діяльність |
|  |       |492 |Резерви збитків         |      |
|  |       |493 |Інші страхові резерви      |      |
|  |       |494 |Частка перестраховиків у резервах|      |
|  |       |  |незароблених премій       |      |
|  |       |495 |Частка перестраховиків у резервах|      |
|  |       |  |збитків             |      |
|  |       |496 |Частка перестраховиків у інших  |      |
|  |       |  |страхових резервах        |      |
|  |       |497 |Результат зміни резервів     |      |
|  |       |  |незароблених премій       |      |
|  |       |498 |Результат зміни резервів збитків |      |
|Клас 5. Довгострокові зобов’язання                    |
|50 |Довгострокові |501 |Довгострокові кредити банків в  |Всі види  |
|  |позики    |  |національній валюті       |діяльності |
|  |       |502 |Довгострокові кредити банків в  |      |
|  |       |  |іноземній валюті         |      |
|  |       |503 |Відстрочені довгострокові кредити|      |
|  |       |  |банків в національній валюті   |      |
|  |       |504 |Відстрочені довгострокові кредити|      |
|  |       |  |банків в іноземній валюті    |      |
|  |       |505 |Інші довгострокові позики в   |      |
|  |       |  |національній валюті       |      |
|  |       |506 |Інші довгострокові позики в   |      |
|  |       |  |іноземній валюті         |      |
|51 |Довгострокові |511 |Довгострокові векселі, видані в |Всі види  |
|  |векселі видані|  |національній валюті       |діяльності |
|  |       |512 |Довгострокові векселі, видані в |      |
|  |       |  |іноземній валюті         |      |
|52 |Довгострокові |521 |Зобов’язання за облігаціями   |Всі види  |
|  |зобов’язання |  |                 |діяльності |
|  |за облігаціями|  |                 |      |
|  |       |522 |Премія за випущеними облігаціями |      |
|  |       |523 |Дисконт за випущеними облігаціями|      |
|53 |Довгострокові |531 |Зобов’язання з фінансової оренди |Всі види  |
|  |зобов’язання з|  |                 |діяльності |
|  |оренди    |  |                 |      |
|  |       |532 |Зобов’язання з оренди цілісних  |      |
|  |       |  |майнових комплексів       |      |
|54 |Відстрочені  |  |За видами зобов’язань      |Всі види  |
|  |податкові   |  |                 |діяльності |
|  |зобов’язання |  |                 |      |
|55 |Інші     |  |За видами зобов’язань      |Всі види  |
|  |довгострокові |  |                 |діяльності |
|  |зобов’язання |  |                 |      |
|56 |……………     |  |                 |      |
|57 |……………     |  |                 |      |
|58 |……………     |  |                 |      |
|59 |……………     |  |                 |      |
|Клас 6. Поточні зобов’язання                       |
|60 |Короткостро-ко|601 |Короткострокові кредити банків в |Всі види  |
|  |ві позики   |  |національній валюті       |діяльності |
|  |       |602 |Короткострокові кредити банків в |      |
|  |       |  |іноземній валюті         |      |
|  |       |603 |Відстрочені короткострокові   |      |
|  |       |  |кредити банків в національній  |      |
|  |       |  |валюті              |      |
|  |       |604 |Відстрочені короткострокові   |      |
|  |       |  |кредити банків в іноземній валюті|      |
|  |       |605 |Прострочені позики в національній|      |
|  |       |  |валюті              |      |
|  |       |606 |Прострочені позики в іноземній  |      |
|  |       |  |валюті              |      |
|61 |Поточна    |611 |Поточна заборгованість за    |Всі види  |
|  |заборгованість|  |довгостроковими зобов’язаннями в |діяльності |
|  |за      |  |національній валюті       |      |
|  |довгостроковим|  |                 |      |
|  |и       |  |                 |      |
|  |зобов’язаннями|  |                 |      |
|  |       |612 |Поточна заборгованість за    |      |
|  |       |  |довгостроковими зобов’язаннями в |      |
|  |       |  |іноземній валюті         |      |
|62 |Короткостроков|621 |Короткострокові векселі видані в |Всі види  |
|  |і векселі   |  |національній валюті       |діяльності |
|  |видані    |  |                 |      |
|  |       |622 |Короткострокові векселі видані в |      |
|  |       |  |іноземній валюті         |      |
|63 |Розрахунки з |631 |Розрахунки з вітчизняними    |Всі види  |
|  |постачальникам|  |партнерами            |діяльності |
|  |и та     |  |                 |      |
|  |підрядниками |  |                 |      |
|  |       |632 |Розрахунки з іноземними     |      |
|  |       |  |партнерами            |      |
|64 |Розрахунки за |641 |Розрахунки з податків      |Всі види  |
|  |податками й  |  |                 |діяльності |
|  |платежами   |  |                 |      |
|  |       |642 |Розрахунки з обов’язкових    |      |
|  |       |  |платежів             |      |
|  |       |643 |Податкові зобов’язання      |      |
|  |       |644 |Податковий кредит        |      |
|65 |Розрахунки за |651 |За пенсійним забезпеченням    |Всі види  |
|  |страхуванням |  |                 |діяльності |
|  |       |652 |За соціальним страхуванням    |      |
|  |       |653 |За страхуванням на випадок    |      |
|  |       |  |безробіття            |      |
|  |       |654 |За індивідуальним страхуванням  |      |
|  |       |655 |За страхуванням майна      |      |
|66 |Розрахунки з |661 |Розрахунки за заробітною платою |Всі види  |
|  |оплати праці |  |                 |діяльності |
|  |       |662 |Розрахунки з депонентами     |      |
|67 |Розрахунки з |671 |Розрахунки за нарахованими    |Всі види  |
|  |учасниками  |  |дивідендами           |діяльності |
|  |       |672 |Розрахунки за іншими виплатами  |      |
|68 |Розрахунки за |681 |Розрахунки за авансами одержаними|Всі види  |
|  |іншими    |  |                 |діяльності |
|  |операціями  |  |                 |      |
|  |       |682 |Внутрішні розрахунки       |      |
|  |       |683 |Внутрішньогосподарські розрахунки|      |
|  |       |684 |Розрахунки за нарахованими    |      |
|  |       |  |відсотками            |      |
|  |       |685 |Інші розрахунки         |      |
|69 |Доходи    |  |За видами доходів        |Всі види  |
|  |майбутніх   |  |                 |діяльності |
|  |періодів   |  |                 |      |
|Клас 7. Доходи і результати діяльності                  |
|70 |Доходи від  |701 |Доход від реалізації готової   |Всі види  |
|  |реалізації  |  |продукції            |діяльності |
|  |       |702 |Доход від реалізації товарів   |      |
|  |       |703 |Доход від реалізації робіт і   |      |
|  |       |  |послуг              |      |
|  |       |704 |Вирахування з доходу       |      |
|71 |Інший     |711 |Доход від реалізації іноземної  |Всі види  |
|  |операційний  |  |валюти              |діяльності |
|  |доход     |  |                 |      |
|  |       |712 |Доход від реалізації інших    |      |
|  |       |  |оборотних активів        |      |
|  |       |713 |Доход від операційної оренди   |      |
|  |       |  |активів             |      |
|  |       |714 |Доход від операційної курсової  |      |
|  |       |  |різниці             |      |
|  |       |715 |Одержані пені, штрафи, неустойки |      |
|  |       |716 |Відшкодування раніше списаних  |      |
|  |       |  |активів             |      |
|  |       |717 |Доход від списання кредиторської |      |
|  |       |  |заборгованості          |      |
|  |       |718 |Одержані гранти та субсидії   |      |
|  |       |719 |Інші доходи від операційної   |      |
|  |       |  |діяльності            |      |
|72 |Доход від   |721 |Доход від інвестицій в      |Всі види  |
|  |участі в   |  |асоційовані підприємства     |діяльності |
|  |капіталі   |  |                 |      |
|  |       |722 |Доход від спільної діяльності  |      |
|  |       |723 |Доход від інвестицій в дочірні  |      |
|  |       |  |підприємства           |      |
|73 |Інші фінансові|731 |Дивіденди одержані        |Всі види  |
|  |доходи    |  |                 |діяльності |
|  |       |732 |Відсотки одержані        |      |
|  |       |733 |Інші доходи від фінансових    |      |
|  |       |  |операцій             |      |
|74 |Інші доходи  |741 |Доход від реалізації фінансових |Всі види  |
|  |       |  |інвестицій            |діяльності |
|  |       |742 |Доход від реалізації необоротних |      |
|  |       |  |активів             |      |
|  |       |743 |Доход від реалізації майнових  |      |
|  |       |  |комплексів            |      |
|  |       |744 |Доход від неопераційної курсової |      |
|  |       |  |різниці             |      |
|  |       |745 |Доход від безоплатно одержаних  |      |
|  |       |  |активів             |      |
|  |       |746 |Інші доходи від звичайної    |      |
|  |       |  |діяльності            |      |
|75 |Надзвичайні  |751 |Відшкодування збитків від    |Всі види  |
|  |доходи    |  |надзвичайних подій        |діяльності |
|  |       |752 |Інші надзвичайні доходи     |      |
|76 |Страхові   |  |За видами страхування      |Всі види  |
|  |платежі    |  |                 |діяльності |
|77 |………………    |  |                 |      |
|78 |………………    |  |                 |      |
|79 |Фінансові   |791 |Результат основної діяльності  |Всі види  |
|  |результати  |  |                 |діяльності |
|  |       |792 |Результат фінансових операцій  |      |
|  |       |793 |Результат іншої звичайної    |      |
|  |       |  |діяльності            |      |
|  |       |794 |Результат надзвичайних подій   |      |
|Клас 8. Витрати за елементами                      |
|80 |Матеріальні  |801 |Витрати сировини і матеріалів  |Всі види  |
|  |витрати    |  |                 |діяльності |
|  |       |802 |Витрати покупних напівфабрикатів |      |
|  |       |  |та комплектуючих         |      |
|  |       |803 |Витрати палива й енергії     |      |
|  |       |804 |Витрати тари й тарних матеріалів |      |
|  |       |805 |Витрати будівельних матеріалів  |      |
|  |       |806 |Витрати запасних частин     |      |
|  |       |807 |Витрати матеріалів        |      |
|  |       |  |сільськогосподарського      |      |
|  |       |  |призначення           |      |
|  |       |808 |Витрати товарів         |      |
|  |       |809 |Інші матеріальні витрати     |      |
|81 |Витрати на  |811 |Виплати за окладами й тарифами  |Всі види  |
|  |оплату праці |  |                 |діяльності |
|  |       |812 |Премії та заохочення       |      |
|  |       |813 |Компенсаційні виплати      |      |
|  |       |814 |Оплата відпусток         |      |
|  |       |815 |Оплата іншого невідпрацьованого |      |
|  |       |  |часу               |      |
|  |       |816 |Інші витрати на оплату праці   |      |
|82 |Відрахування |821 |Відрахування на пенсійне     |Всі види  |
|  |на соціальні |  |забезпечення           |діяльності |
|  |заходи    |  |                 |      |
|  |       |822 |Відрахування на соціальне    |      |
|  |       |  |страхування           |      |
|  |       |823 |Страхування на випадок безробіття|      |
|  |       |824 |Відрахування на індивідуальне  |      |
|  |       |  |страхування           |      |
|83 |Амортизація  |831 |Амортизація основних засобів   |Всі види  |
|  |       |  |                 |діяльності |
|  |       |832 |Амортизація інших необоротних  |      |
|  |       |  |матеріальних активів       |      |
|  |       |833 |Амортизація нематеріальних    |      |
|  |       |  |активів             |      |
|84 |Інші     |  |За видами витрат         |Всі види  |
|  |операційні  |  |                 |діяльності |
|  |витрати    |  |                 |      |
|85 |Інші затрати |  |За видами затрат         |Всі види  |
|  |       |  |                 |діяльності |
|86 |……………     |  |                 |      |
|87 |……………     |  |                 |      |
|88 |……………     |  |                 |      |
|89 |……………     |  |                 |      |
|Клас 9. Витрати діяльності                        |
|90 |Собівартість |901 |Собівартість реалізованої готової|Всі види  |
|  |реалізації  |  |продукції            |діяльності |
|  |       |902 |Собівартість реалізованих товарів|      |
|  |       |903 |Собівартість реалізованих робіт і|      |
|  |       |  |послуг              |      |
|91 |Загальновиробн|  |За видами витрат         |Всі види  |
|  |ичі витрати  |  |                 |діяльності |
|92 |Адміністративн|  |За видами витрат         |Всі види  |
|  |і витрати   |  |                 |діяльності |
|93 |Витрати на  |  |За видами витрат         |Всі види  |
|  |збут     |  |                 |діяльності |
|94 |Інші витрати |941 |Витрати на дослідження і розробки|Всі види  |
|  |операційної  |  |                 |діяльності |
|  |діяльності  |  |                 |      |
|  |       |942 |Собівартість реалізованої    |      |
|  |       |  |іноземної валюти         |      |
|  |       |943 |Собівартість реалізованих    |      |
|  |       |  |виробничих запасів        |      |
|  |       |944 |Сумнівні та безнадійні борги   |      |
|  |       |945 |Витрати від операційної курсової |      |
|  |       |  |різниці             |      |
|  |       |946 |Витрати від знецінення запасів  |      |
|  |       |947 |Нестачі і витрати від псування  |      |
|  |       |  |цінностей            |      |
|  |       |948 |Визнані пені, штрафи, неустойки |      |
|  |       |949 |Інші витрати операційної     |      |
|  |       |  |діяльності            |      |
|95 |Фінансові   |951 |Відсотки за кредит        |Всі види  |
|  |витрати    |  |                 |діяльності |
|  |       |952 |Інші фінансові витрати      |      |
|96 |Витрати від  |961 |Витрати від інвестицій в     |Всі види  |
|  |участі в   |  |асоційовані підприємства     |діяльності |
|  |капіталі   |  |                 |      |
|  |       |962 |Витрати від спільної діяльності |      |
|  |       |963 |Витрати від інвестицій в дочірні |      |
|  |       |  |підприємства           |      |
|97 |Інші витрати |971 |Собівартість реалізованих    |Всі види  |
|  |       |  |фінансових інвестицій      |діяльності |
|  |       |972 |Собівартість реалізованих    |      |
|  |       |  |необоротних активів       |      |
|  |       |973 |Собівартість реалізованих    |      |
|  |       |  |майнових комплексів       |      |
|  |       |974 |Витрати від неопераційних    |      |
|  |       |  |курсових різниць         |      |
|  |       |975 |Уцінка необоротних активів і   |      |
|  |       |  |фінансових інвестицій      |      |
|  |       |976 |Списання необоротних активів   |      |
|  |       |977 |Інші витрати звичайної діяльності|      |
|  |       |978 |Виплати страхових сум та     |      |
|  |       |  |страхових відшкодувань      |      |
|  |       |979 |Перестрахування         |      |
|98 |Податки на  |981 |Податки на прибуток від звичайної|Всі види  |
|  |прибуток   |  |діяльності            |діяльності |
|  |       |982 |Податки на прибуток від     |      |
|  |       |  |надзвичайних подій        |      |
|99 |Надзвичайні  |991 |Витрати від стихійного лиха   |Всі види  |
|  |витрати    |  |                 |діяльності |
|  |       |992 |Витрати від техногенних катастроф|      |
|  |       |  |і аварій             |      |
|  |       |993 |Інші надзвичайні витрати     |      |
|Клас 0. Позабалансові рахунки                      |             | |За видами активів      |
|01 |Орендовані  |  |За видами активів        |Всі види  |
|  |необоротні  |  |                 |діяльності |
|  |активи    |  |                 |      |
|02 |Активи на   |021 |Устаткування прийняте для монтажу|Всі види  |
|  |відповідальном|  |                 |діяльності |
|  |у зберіганні |  |                 |      |
|  |       |022 |Матеріали прийняті для переробки |      |
|  |       |023 |Матеріальні цінності на     |      |
|  |       |  |відповідальному зберіганні    |      |
|  |       |024 |Товари прийняті на комісію    |      |
|  |       |025 |Майно в довірчому управлінні   |      |
|03 |Контрактні  |  |За видами зобов’язань      |Всі види  |
|  |зобов’язання |  |                 |діяльності |
|04 |Непередбачені |041 |Непередбачені активи       |Всі види  |
|  |активи і   |  |                 |діяльності |
|  |зобов’язання |  |                 |      |
|  |       |042 |Непередбачені зобов’язання    |      |
|05 |Гарантії та  |  |За видами гарантій та забезпечень|Всі види  |
|  |забезпечення |  |наданих             |діяльності |
|  |надані    |  |                 |      |
|06 |Гарантії та  |  |За видами гарантій та забезпечень|Всі види  |
|  |забезпечення |  |отриманих            |діяльності |
|  |отримані   |  |                 |      |
|07 |Списані активи|071 |Списана дебіторська       |Всі види  |
|  |       |  |заборгованість          |діяльності |
|  |       |072 |Невідшкодовані нестачі і витрати |      |
|  |       |  |від псування цінностей      |      |
|08 |Бланки    |  |За видами бланків        |Всі види  |
|  |суворого   |  |                 |діяльності |
|  |обліку    |  |                 |      |


                      Начальник управління методології
                           бухгалтерського обліку
                              В. М. Пархоменко

                 ІНСТРУКЦІЯ

      ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
      АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

             ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ


       (Затверджено наказом Міністерства фінансів України
            від 30 листопада 1999 р. N 291
   Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за N
                 893/4186)

              I. Загальні положення

   Ця Інструкція  встановлює призначення і порядок ведення рахунків
бухгалтерського обліку для  узагальнення  методом  подвійного  запису
інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань  та  факти
фінансово-господарської  діяльності підприємств, організацій  та  інших
юридичних осіб (крім банків і бюджетних  установ)  незалежно від форм
власності, організаційно-правових  форм і видів діяльності,  а  також
виділених на окремий баланс філій,  відділень  та  інших  відособлених
підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства). Ведення позабалансових
рахунків здійснюється  за простою системою (без  застосування  методу
подвійного запису).
   План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем
реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської  діяльності
(кореспонденція рахунків) у бухгалтерському  обліку.  У  ньому  за
десятковою системою наведені коди (номери) й найменування  синтетичних
рахунків  (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків  другого
порядку). Першою цифрою коду визначено  клас рахунків, другою - номер
синтетичного рахунку,  третьою  -  номер  субрахунку.  Контирування
документів первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку
здійснюється із застосуванням, щонайменше, коду класу й коду синтетичного
рахунку.
   Нові  синтетичні  рахунки можуть уводитися  до  Плану  рахунків
Міністерством  фінансів  України  за  відповідними  клопотаннями  щодо
бухгалтерського обліку специфічних операцій.
   Субрахунки  використовуються підприємствами,  виходячи  з  потреб
управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися
введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього  порядків)  із
збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану  рахунків. Порядок
ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, що не наведена в
Інструкції,  встановлюється  підприємством,  виходячи  з  норм  цієї
Інструкції,  положень  (стандартів)  бухгалтерського  обліку,  інших
нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.
   Інструкція із застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення
єдності відображення однорідних за змістом господарських  операцій  на
відповідних синтетичних рахунках і субрахунках.  В  Інструкції наведена
коротка характеристика і призначення синтетичних рахунків і  субрахунків,
типова схема реєстрації та групування  інформації  про  господарські
операції (кореспонденція рахунків першого порядку).
   Рахунки класів 0-7 є обов'язковими для всіх підприємств.
   Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" ведуться всіма підприємствами,
крім суб'єктів малого  підприємництва,  а  також  інших  організацій,
діяльність  яких не спрямована на ведення комерційної діяльності,  з
відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 "Витрати за елементами".
   Малі  підприємства  та  інші організації,  діяльність  яких  не
спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський
 облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 "Витрати  за
елементами" або в порядку, який наведено в попередньому абзаці.
   Бухгалтерській облік на субрахунках ведеться в аналітичному розрізі
з вимогою забезпечити кількісно-сумову та якісну (марка, сорт,  розмір
тощо) інформацію про наявність і рух об'єктів бухгалтерського  обліку на
відповідному синтетичному рахунку класу 1  "Необоротні  активи",  2
"Запаси" та 0 "Позабалансові рахунки". Підприємства роздрібної  торгівлі,
 що застосовують метод оцінки товарів за ціною продажу, можуть аналітичний
облік товарів вести в сумовому вираженні.


             КЛАС 1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ


   Рахунки  цього  класу призначені для узагальнення інформації про
наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних  активів,
  нематеріальних  активів,  довгострокових  фінансових   інвестицій,
капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської  заборгованості  та
інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів.


             Рахунок 10 "Основні засоби"


   Рахунок 10 "Основні засоби" призначено для обліку й узагальнення
інформації  про  наявність та рух власних або отриманих  на  умовах
фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів,
які віднесені до складу основних засобів.
   До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство
утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання
товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для  здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного
циклу, якщо він довший за рік).
   Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про основні засоби  визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського
обліку 7 "Основні засоби".
   За дебетом рахунку 10 "Основні засоби" відображається надходження
(придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на  баланс
 підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума  витрат, яка
пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація,  модифікація,  добудова,
дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх
економічних вигод, первісно  очікуваних від використання об'єкта; сума
дооцінки вартості  об'єкта  основних  засобів, за кредитом - вибуття
основних  засобів  внаслідок  продажу,  безоплатної  передачі  або
невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової
ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів.
   Рахунок 10 "Основні засоби" має такі субрахунки:
   101 "Земельні ділянки"
   102 "Капітальні витрати на поліпшення земель"
   103 "Будинки та споруди"
   104 "Машини та обладнання"
   105 "Транспортні засоби"
   106 "Інструменти, прилади та інвентар"

   107 "Робоча і продуктивна худоба"
   108 "Багаторічні насадження"
   109 "Інші основні засоби"
   На  субрахунку 101 "Земельні ділянки" ведеться облік  земельних
ділянок.
   На субрахунку 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель" ведеться
облік капітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні,
іригаційні та інші роботи).
   На субрахунку 103 "Будинки та споруди" ведеться облік наявності та
руху будинків, споруд, їх структурних  компонентів  та  передавальних
пристроїв, а також житлових будівель.
   На субрахунках 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортні засоби",
106  "Інструменти,  прилади та інвентар", 107 "Робоча і  продуктивна
худоба",  108  "Багаторічні насадження" здійснюється облік  відповідно
машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів,  приладів  та
інвентарю, робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень.
   На субрахунку 109 "Інші основні засоби" ведеться облік основних
засобів, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 "Основні засоби".
   Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту
окремо.


          Рахунок 10 "Основні засоби" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків:   |
|15 "Капітальні інвестиції"     |13 "Знос необоротних активів"    |
|16 "Довгострокова дебіторська    |16 "Довгострокова дебіторська    |
|заборгованість”           |заборгованість”           |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами"|37 "Розрахунки з різними дебіторами"|
|41 "Пайовий капітал"        |42 "Додатковий капітал"       |
|42 "Додатковий капітал"       |84 "Інші операційні витрати"    |
|46 "Неоплачений капітал"      |85 "Інші затрати"          |
|48 "Цільове фінансування і цільові |94 "Інші витрати операційної    |
|надходження"            |діяльності"             |
|53 "Довгострокові зобов'язання з  |97 "Інші витрати"          |
|оренди"               |                  |
|71 "Інший операційний дохід"    |99 "Надзвичайні витрати"      |
|73 "Інші фінансові доходи"     |                  |
|74 "Інші доходи"          |                  |


        Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи"


   Рахунок  11  "Інші необоротні матеріальні активи" призначено для
обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних
матеріальних активів, які не відображені у складі об'єктів обліку на
рахунку 10 "Основні засоби".
   За  дебетом  рахунку 11 "Інші  необоротні  матеріальні  активи"
відображається  надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих
інших необоротних матеріальних активів на підприємство (за  первісною
вартістю); сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (реконструкція,
модернізація), що приводить до збільшення  майбутніх економічних вигод,
первісно очікуваних від використання  об'єкта; сума дооцінки вартості
об'єкта необоротних матеріальних  активів.  За  кредитом  рахунку  11
відображаються вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок
продажу, безоплатної  передачі  або невідповідності критеріям визнання
активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта та сума їх уцінки.
 Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" має такі субрахунки:
   111 "Бібліотечні фонди"
   112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"
   113 "Тимчасові (нетитульні) споруди"
   114 "Природні ресурси"
   115 "Інвентарна тара"
   116 "Предмети прокату"
   117 "Інші необоротні матеріальні активи"
   На субрахунку 111 "Бібліотечні фонди" ведеться облік наявності та
руху бібліотечних фондів.
   На  субрахунку 112  "Малоцінні  необоротні  матеріальні  активи"
відображається  вартість  предметів, строк корисного використання яких
більше одного  року,  зокрема  спеціальні  інструменти  і  спеціальні
пристосування,  вартість  яких  погашається  нарахуванням  зносу   за
встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням  очікуваного
способу використання таких об'єктів.
   На субрахунку 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди" ведеться облік
експлуатаційних тимчасових (нетитульних) споруд.
   На субрахунку 114 "Природні ресурси" ведеться облік наявності та руху
придбаних природних ресурсів для наступного видобутку (нафту, газу тощо).
   На субрахунку 115 "Інвентарна тара" ведеться облік наявності та руху
інвентарної тари.
   На субрахунку 116 "Предмети прокату" ведеться облік наявності та руху
активів, призначених для видачі напрокат.
   На субрахунку  117 "Інші необоротні матеріальні активи" ведеться
облік наявності та руху інших необоротних нематеріальних активів,  які не
знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 11 "Інші необоротні
матеріальні активи".
   Аналітичний  облік необоротних матеріальних активів ведеться щодо
кожного об'єкта цих активів.


     Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" кореспондує|За дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків:  |
|15 "Капітальні інвестиції"      |13 "Знос необоротних активів"   |
|16 "Довгострокова дебіторська    |16 "Довгострокова дебіторська   |
|заборгованість"           |заборгованість"          |
|23 "Виробництво"           |37 "Розрахунки з різними     |
|                   |дебіторами"            |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами" |39 "Витрати майбутніх періодів"  |
|41 "Пайовий капітал"         |42 "Додатковий капітал"      |
|42 "Додатковий капітал"       |84 "Інші операційні витрати”   |
|46 "Неоплачений капітал"       |85 "Інші затрати"         |
|48 "Цільове фінансування і цільові  |94 "Інші витрати операційної   |
|надходження"             |діяльності"            |
|53 "Довгострокові зобов'язання з   |97 "Інші витрати"         |
|оренди"               |                 |
|71 "Інший операційний дохід"     |99 "Надзвичайні витрати"     |
|73 "Інші фінансові доходи"      |                 |
|74 "Інші доходи"           |                 |           Рахунок 12 "Нематеріальні активи"


   Рахунок  12 "Нематеріальні активи" призначений  для  обліку  та
узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів.
   До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не  мають
 матеріальної форми, можуть бути  ідентифіковані  (відокремлені  від
підприємства) та утримуватися підприємством з метою використання протягом
періоду більше одного року (або одного операційного  циклу, якщо він
перевищує 1 рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб чи
надання в оренду іншим особам.
   Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про нематеріальні активи та розкриття інформації про них  у фінансовій
звітності  визначає  Положення  (стандарт)  бухгалтерського  обліку  8
"Нематеріальні активи".
   За дебетом рахунку 12 "Нематеріальні активи" відображається придбання
 або отримання в результаті розробки (від інших фізичних  або юридичних
осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та
сума дооцінки таких активів, за кредитом  -  вибуття внаслідок продажу,
безоплатної передачі або неможливості  отримання  підприємством надалі
економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних
активів.
   Рахунок 12 "Нематеріальні активи" має такі субрахунки:
   121 "Права користування природними ресурсами"
   122 "Права користування майном"
   123 "Права на знаки для товарів і послуг"
   124 "Права на об'єкти промислової власності"
   125 "Авторські та суміжні з ними права"
   126 "Гудвіл"
   127 "Інші нематеріальні активи"
   На субрахунку 121 "Права користування природними ресурсами" ведеться
облік  наявності  об'єктів  права  користування  ресурсами  природного
середовища. До них належать: права користування надрами,  іншими ресурсами
природного середовища, геологічною та іншою інформацією про  природне
середовище.
   На  субрахунку  122 "Права користування майном" ведеться  облік
наявності  прав  користування  майном  (право  користування  земельною
ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо).
   На субрахунку 123 "Права на знаки для товарів і послуг" ведеться
облік наявності прав на знаки для товарів та послуг (товарні знаки,
торгові марки, фірмові назви тощо).
   На субрахунку 124 "Права на об'єкти промислової власності" ведеться
облік  наявності  прав на об'єкти промислової власності  (права  на
винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин,
ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо).
   На субрахунку 125 "Авторські та суміжні з ними права" ведеться
облік наявності авторських та суміжних з ними прав (права на літературні та
музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо).
   На  субрахунку  126 "Гудвіл" ведеться облік гудвілу (перевищення
вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості  придбаних
ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання).
   На субрахунку 127 "Інші нематеріальні активи" ведеться облік  інших
нематеріальних активів, якими володіє підприємство (права на здійснення
діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).


        Рахунок 12 "Нематеріальні активи" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків:  |
|14 "Довгострокові фінансові     |13 "Знос необоротних активів"   |
|інвестиції"             |                 |
|15 "Капітальні інвестиції"      |16 "Довгострокова дебіторська   |
|                   |заборгованість"          |
|16 "Довгострокова дебіторська    |42 "Додатковий капітал"      |
|заборгованість"           |                 |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами" |84 "Інші операційні витрати"   |
|41 "Пайовий капітал"         |85 "Інші затрати"         |
|42 "Додатковий капітал"       |94"Інші витрати операційної    |
|                   |діяльності"            |
|46 "Неоплачений капітал"       |97 "Інші витрати"         |
|48 "Цільове фінансування і цільові  |99 "Надзвичайні витрати"     |
|надходження"             |                 |
|53 "Довгострокові зобов'язання з   |                 |
|оренди"               |                 |
|68 "Розрахунки за іншими операціями" |                 |
|71 "Інший операційний дохід"     |                 |
|73 "Інші фінансові доходи"      |                 |
|74 "Інші доходи"           |                 |


          Рахунок 13 "Знос необоротних активів"


   Рахунок 13 "Знос необоротних активів" призначено для узагальнення
інформації про нараховану амортизацію та індексацію зносу  необоротних
матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.
   Рахунок 13 "Знос необоротних активів" має такі субрахунки:
   131 "Знос основних засобів"
   132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"
   133 "Знос нематеріальних активів"
   За  кредитом рахунку 13 "Знос необоротних матеріальних активів"
відображається нарахування амортизації та індексації зносу необоротних
активів, за дебетом - зменшення суми зносу.
   На субрахунку 131 "Знос основних засобів" узагальнюється інформація
про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 10
"Основні засоби".
   На субрахунку 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"
узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік
яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".
   На  субрахунку  133 "Знос нематеріальних активів" узагальнюється
інформація про суму зносу нематеріальних активів.
   Аналітичний облік зносу необоротних активів ведеться відповідно  за
видами основних засобів, інших матеріальних  необоротних  активів  та
нематеріальних активів.


       Рахунок 13 "Знос необоротних активів" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків:  |
|10 "Основні засоби"         |15 "Капітальні інвестиції"     |
|11 "Інші необоротні матеріальні   |23 "Виробництво"          |
|активи"               |                  |
|12 "Нематеріальні активи"      |39 "Витрати майбутніх періодів"  |
|42 "Додатковий капітал"       |42 "Додатковий капітал"      |
|                   |83 "Амортизація"          |
|                   |91 "Загальновиробничі витрати"   |
|                   |92 "Адміністративні витрати"    |
|                   |93 "Витрати на збут"        |
|                   |94 "Інші витрати операційної    |
|                   |діяльності"            |
|                   |99 "Надзвичайні витрати”      |        Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"


   Рахунок  14 "Довгострокові фінансові інвестиції" призначений для
узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій
(вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації  державних та
місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території
країни та за кордоном, тощо.
   Рахунок  14  "Довгострокові  фінансові  інвестиції"  має  такі
субрахунки:
   141  "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в
капіталі"
   142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам"
   143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"
   За  дебетом  рахунку  14  "Довгострокові  фінансові  інвестиції"
відображається  вартість довгострокових інвестицій, за кредитом -  їх
вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів
від об'єкта  інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом
участі в капіталі.
   Аналітичний  облік  за  рахунком  14  "Довгострокові  фінансові
інвестиції" ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень  та
об'єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку  повинна
забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові  фінансові
вкладення в об'єкти як на території країни, так і за кордоном.


     Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків:  |
|14 "Довгострокові фінансові     |12 "Нематеріальні активи"     |
|інвестиції"             |                  |
|16 "Довгострокова дебіторська    |14 "Довгострокові фінансові    |
|заборгованість"           |інвестиції"            |
|18 "Інші необоротні активи"     |30 "Каса"             |
|19 "Негативний гудвіл"        |31 "Рахунки в банках"       |
|30 "Каса"              |35 "Поточні фінансові інвестиції" |
|31 "Рахунки в банках"        |37 "Розрахунки з різними      |
|                   |дебіторами"            |
|35 "Поточні фінансові інвестиції"  |42 "Додатковий капітал"      |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами" |60 "Короткострокові позики"    |
|41 "Пайовий капітал"         |68 "Розрахунки за іншими      |
|                   |операціями"            |
|42 "Додатковий капітал"       |85 "Інші затрати"         |
|46 "Неоплачений капітал"       |96 "Втрати від участі в капіталі" |
|50 "Довгострокові позики"      |97 "Інші витрати"         |
|60 "Короткострокові позики"     |99 "Надзвичайні витрати"      |
|68 "Розрахунки за іншими операціями" |                  |
|70 "Доходи від реалізації"      |                  |
|71 "Іншій операційний дохід"     |                  |
|72 "Дохід від участі в капіталі"   |                  |
|73 "Інші фінансові доходи"      |                  |
|74 "Інші доходи"           |                  |


           Рахунок 15 "Капітальні інвестиції"


   Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" призначений для обліку витрат
на  придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних
активів.
   Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" має такі субрахунки:
   151 "Капітальне будівництво"
   152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"
   153  "Придбання  (виготовлення)  інших  необоротних  матеріальних
активів"
   154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"
   155 "Формування основного стада"
   За  дебетом рахунку 15  "Капітальні  інвестиції"  відображається
збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних  та
нематеріальних необоротних активів, за кредитом – їх зменшення  (введення
в дію, прийняття в експлуатацію придбаних
або створених нематеріальних активів тощо).
   На субрахунку 151 "Капітальне будівництво" відображаються витрати
на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом
для власних потреб підприємства.
   На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає
монтажу  в процесі будівництва, та авансові платежі для фінансування
вказаного будівництва.
   Субрахунок  152  "Придбання  (виготовлення)  основних  засобів"
призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними
силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10  "Основні
засоби" (крім об'єктів будівництва та основного стада).
   На  субрахунку 153 "Придбання (виготовлення)  інших  необоротних
матеріальних активів" відображаються витрати підприємства (організації,
установи) на придбання або виготовлення власними силами  матеріальних
активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні
активи".
   На  субрахунку 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"
відображаються витрати підприємства на придбання або створення  власними
силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи".
   На субрахунку 155 "Формування основного стада" обліковуються  витрати
на формування основного стада робочої та продуктивної худоби (крім тварин,
які обліковуються на рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі").
   Кошти, які забудовник отримав від пайовика для пайової участі  в
будівництві об'єкта, відображаються за дебетом рахунків обліку  грошових
коштів, запасів і кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування  і  цільові
надходження" із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика і
об'єкт будівництва. Після оформлення документів про  право  власності
пайовика на  відповідну  частку  збудованого  об'єкта  й  приймально-
передавального акта забудовник на відповідну вартість дебетує рахунок 48 у
кореспонденції з рахунком 15.
   Передані забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об'єкта
пайовик відображає за кредитом рахунків обліку грошових коштів, запасів у
кореспонденції з рахунком 37 "Розрахунки з різними  дебіторами". Після
одержання оформлених документів про право  власності  й  приймально-
передавального акта пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта
кредитується рахунок 37 у кореспонденції з рахунком 15.
    Зарахування  на  баланс  власної  частки  збудованого  об'єкта
відображається за дебетом рахунку 10 "Основні засоби" та кредитом рахунку
15. Якщо власна частка збудованого об'єкта (квартири, нежитлові приміщення)
призначені пайовиком для продажу, то їх зарахування  на  баланс пайовика
відображається за дебетом рахунку 28 "Товари" та кредитом рахунку 15.
   Аналітичний  облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за
видами  основних  засобів,  інших  матеріальних  необоротних  активів,
нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень
(інвентарними об'єктами).


        Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:    |за кредитом з дебетом рахунків: |
|13 "Знос необоротних активів"     |10 "Основні засоби"       |
|20 "Виробничі запаси"         |11 "Інші необоротні матеріальні |
|                   |активи"             |
|21 "Тварини на вирощуванні та     |12 "Нематеріальні активи"    |
|відгодівлі"              |                 |
|22 "Малоцінні та швидкозношувані   |28 "Товари"           |
|предмети"               |                 |
|23 "Виробництво"           |30 "Каса"            |
|28 "Товари"              |31 "Рахунки в банках"      |
|30 "Каса"               |37 "Розрахунки з різними     |
|                   |дебіторами"           |
|31 "Рахунки в банках"         |42 "Додатковий капітал"     |
|33 "Інші кошти"            |48 "Цільове фінансування і    |
|                   |цільові надходження"       |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами" |50 "Довгострокові позики"    |
|39 "Витрати майбутніх періодів"    |60 "Короткострокові позики"   |
|41 "Пайовий капітал"         |64 "Розрахунки за податками й  |
|                   |платежами"            |
|42 "Додатковий капітал"        |85 "Інші затрати"        |
|46 "Неоплачений капітал"       |97 "Інші витрати"        |
|47 "Забезпечення майбутніх витрат і  |99 "Надзвичайні витрати"     |
|платежів"               |                 |
|48 "Цільове фінансування і цільові  |                 |
|надходження"             |                 |
|50 "Довгострокові позики"       |                 |
|53 "Довгострокові зобов'язання з   |                 |
|оренди"                |                 |
|60 "Короткострокові позики"      |                 |
|63 "Розрахунки з постачальниками та  |                 |
|підрядниками"             |                 |
|64 "Розрахунки за податками й     |                 |
|платежами"              |                 |
|65 "Розрахунки за страхуванням"    |                 |
|66 "Розрахунки з оплати праці"    |                 |
|68 "Розрахунки за іншими операціями" |                 |
|71 "Інший операційний дохід"     |                 |
|73 "Інші фінансові доходи"      |                 |
|74 "Інші доходи"           |                 |
|94 "Інші витрати операційної     |                 |
|діяльності"              |                 |
|95 "Фінансові витрати"        |                 |


      Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"


   Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" призначено для
обліку дебіторської заборгованості фізичних та юридичних  осіб,  яка  не
виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після
дванадцяти місяців з дати балансу.
   Рахунок  16  "Довгострокова  дебіторська заборгованість" має такі
субрахунки:
   161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду"
   162 "Довгострокові векселі одержані"
   163 "Інша дебіторська заборгованість"
   За  дебетом рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
відображається  виникнення  (збільшення)  довгострокової  дебіторської
заборгованості, за кредитом - її погашення (списання).
   На субрахунку 161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову
 оренду" відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду,
визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку  14
"Оренда".
   На субрахунку 162 "Довгострокові векселі одержані" ведеться облік
веселів,  одержаних  у  забезпечення  довгострокової  дебіторської
заборгованості.
   Субрахунок 163 "Інша дебіторська заборгованість" призначений  для
обліку довгострокової дебіторської заборгованості, яка не  відображається
на  інших  субрахунках  рахунку  16  "Довгострокова  дебіторська
заборгованість",  зокрема  розрахунки  з  працівниками  за  виданими
довгостроковими судами тощо, інші види розрахунків.
   Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться
за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й
погашення.


   Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків: |
|10 "Основні засоби"         |10 "Основні засоби"       |
|11 "Інші необоротні матеріальні   |11 "Інші необоротні матеріальні |
|активи"               |активи"             |
|12 "Нематеріальні активи"      |12 "Нематеріальні активи"    |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами" |14 "Довгострокові фінансові   |
|                   |інвестиції"           |
|69 "Доходи майбутніх періодів"    |30 "Каса"            |
|70 "Доходи від реалізації"      |31 "Рахунки в банках"      |
|71 "Іншій операційний дохід"     |33 "Інші кошти"         |
|74 "Інші доходи"           |35 "Поточні фінансові інвестиції"|
|                   |37 "Розрахунки з різними     |
|                   |дебіторами"           |
|                   |84 "Інші операційні витрати"   |
|                   |85 "Інші затрати"        |
|                   |97 "Інші витрати"        |
|                   |99 "Надзвичайні витрати"     |


         Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи"


   На рахунку 17 "Відстрочені податкові активи" ведеться облік суми
податків на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних  звітних
періодах внаслідок:
   тимчасові різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань
та оцінкою цих активів або зобов'язань, яка використовується з метою
оподаткування;
   перенесення податкових збитків, не використаних для зменшення податку
на прибуток у звітному періоді.
   За дебетом рахунку 17 "Відстрочені податкові активи" відображається
сума перевищення податку на прибуток, що підлягає сплаті в поточному
звітному періоді, над витратами, пов'язаними з нарахуванням  податку  на
прибуток у поточному звітному періоді,  за  кредитом  -  зменшення
відстрочених податкових  активів  за  рахунок  витрат,  пов'язаних  з
нарахуванням податків на прибуток у поточному звітному періоді.
   Сума  відстроченого податкового  активу  визначається  згідно  з
Положенням  (стандартом)  бухгалтерського  обліку  17  "Податки  на
прибуток". Аналітичний облік відстрочених податкових активів ведеться  за
видами активів або зобов'язань, між оцінками яких для відображення в
балансі та з метою оподаткування виникла різниця.


      Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків:  |
|54 "Відстрочені податкові      |54 "Відстрочені податкові     |
|зобов'язання"            |зобов'язання"           |
|64 "Розрахунки за податками й    |64 "Розрахунки за податками й   |
|платежами"              |платежами"            |
|                   |85 "Інші затрати"         |
|                   |98 "Податки на прибуток"     |
|                   |99 "Надзвичайні витрати"     |


           Рахунок 18 "Інші необоротні активи"


   На рахунку 18 "Інші необоротні активи" ведеться облік наявності  та
руху необоротних активів, які не знайшли відображення на інших рахунках
обліку необоротних активів.
   За дебетом рахунку 18 "Інші необоротні  активи"  відображається
надходження інших необоротних активів, за кредитом - їх вибуття.
   На цьому рахунку також відображаються активи, використання яких,  як
очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема
грошові кошти.
   До  рахунку  18 "Інші необоротні  активи"  можуть  відкриватись
субрахунки, на яких облік наявності та руху інших необоротних активів
ведеться за видами таких активів.


        Рахунок 18 "Інші необоротні активи" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків:  |
|31 "Рахунки в банках"        |14 "Довгострокові фінансові    |
|                   |інвестиції"            |
|33 "Інші кошти"           |31 "Рахунки в банках"       |
|35 "Поточні фінансові інвестиції"  |35 "Поточні фінансові інвестиції" |
|                   |85 "Інші затрати"         |
|                   |97 "Інші витрати"         |
|                   |99 "Надзвичайні витрати"     |


            Рахунок 19 "Негативний гудвіл"


   На рахунку 19 "Негативний гудвіл" ведеться облік зменшення вартості
негативного гудвілу з моменту його виникнення:
   а) в процесі діяльності придбаного підприємства, що прогнозується з
обчислюваними збитками в майбутньому;
   б)  в процесі  корисного  використання  (амортизації)  придбаних
необоротних активів;
   в) у разі перевищення справедливої вартості придбаних немонетарних
активів над вартістю негативного гудвілу.
   Негативний  гудвіл  -  перевищення вартості  частки  покупця  у
справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань над
вартістю придбання на дату придбання.
   Немонетарні  активи  -  всі активи, крім грошових  коштів,  їх
еквівалентів  та  дебіторської  заборгованості  у  фіксованій  (або
визначеній) сумі грошей.
   За кредитом рахунку відображається вартість виникнення негативного
гудвілу, за дебетом - сума негативного гудвілу, що визнана доходом.
   При  обліку операцій, пов'язаних із зміною вартості негативного
гудвілу, слід використовувати Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
19 "Об'єднання підприємств".


         Рахунок 19 "Негативний гудвіл" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків:  |
|74 "Інші доходи"           |14 "Довгострокові фінансові    |
|                   |інвестиції"            |
|                   |37 "Розрахунки з різними     |
|                   |дебіторами"            |
|                   |68 "Розрахунки за іншими     |
|                   |операціями"            |


                КЛАС 2. ЗАПАСИ


   Рахунки  цього  класу призначені для узагальнення інформації про
наявність і рух належних підприємству предметів праці, що призначені
для обробки, переробки, використання у виробництві і для  господарських
потреб, а також засобів праці, які підприєм-
ство включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.
   Матеріальні  цінності, що прийняті підприємством на відповідальне
зберігання, переробку (давальницька сировина), комісію, обліковуються на
рахунках класу 0 "Позабалансові рахунки".


            Рахунок 20 "Виробничі запаси"


   Рахунок  20  "Виробничі  запаси"  призначено  для  узагальнення
інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини  і
матеріалів (у тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі  та в
переробці),  будівельних  матеріалів,  запасних  частин,  матеріалів
сільськогосподарського призначення, палива,  тари й тарних матеріалів,
відходів основного виробництва.
   За дебетом рахунку 20 "Виробничі запаси" відображаються надходження
запасів на підприємство, їх дооцінка, за кредитом - витрачання  на
виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на
сторону, уцінка тощо.
   Рахунок 20 має такі субрахунки:
   201 "Сировина й матеріали"
   202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби"
   203 "Паливо"
   204 "Тара й тарні матеріали"
   205 "Будівельні матеріали"
   206 "Матеріали, передані в переробку"
   207 "Запасні частини"
   208 "Матеріали сільськогосподарського призначення"
   209 "Інші матеріали"
   На субрахунку 201 "Сировина й матеріали" відображаються наявність  та
 рух сировини та основних матеріалів, які входять до складу продукції, що
виготовляється, або є необхідними компонентами  при  її  виготовленні
(забудовники облік будівельних матеріалів  і  конструкцій  ведуть  на
субрахунку 205 "Будівельні матеріали").  На  цьому  субрахунку ведеться
облік основних матеріалів, що  використовуються  підрядними  будівельними
організаціями при  здійсненні  будівельно-монтажних,  ремонтних  робіт.
Допоміжні матеріали, які використовуються при виготовленні продукції або
для господарських  потреб,  технічних цілей та сприяння у виробничому
процесі, також відображаються на субрахунку 201. Підприємства,
що заготовляють сільськогосподарську продукцію  для  переробки,  також
відображають її вартість на цьому субрахунку.
   На  субрахунку  202 "Купівельні напівфабрикати  та  комплектуючі
вироби" відображаються наявність та рух покупних напівфабрикатів, готових
комплектуючих виробів (включаючи у підрядних будівельних  організаціях
будівельні конструкції та вироби - дерев'яні,  залізобетонні,  металеві,
інші), що придбані для комплектування  продукції, що випускається, які
потребують додаткових витрат праці з їх обробки або збирання. Вироби,
придбані для комплектації готової продукції, вартість яких не включається
до собівартості продукції цього підприємства, відображаються на рахунку 28
"Товари".
   Науково-дослідні та конструкторські організації придбані необхідні їм
як комплектуючі вироби для проведення наукових (експериментальних) робіт за
визначеною науково-дослідною або  конструкторською  темою  спеціальне
обладнання і інструменти, пристрої та інші  прилади  обліковують  на
субрахунку 202. Обладнання і прилади загального  призначення  на  цьому
субрахунку не обліковуються, а відображаються на рахунку 10 "Основні
засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" або на рахунку  22
"Малоцінні та швидкозношувані предмети" за видами предметів.
   На субрахунку 203 "Паливо" (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні
 матеріали) обліковуються наявність та рух палива, що придбається  чи
заготовляється  для  технологічних  потреб  виробництва,  експлуатації
транспортних  засобів, а також для вироблення енергії  та  опалення
будівель. Тут також обліковуються оплачені талони на нафтопродукти і газ.
   Якщо деякі види палива використовують одночасно і як матеріали, і як
паливо, то їх можна обліковувати на субрахунку 201 "Матеріали"  і  на
субрахунку 203 "Паливо" - за ознакою переважності використання на цьому
підприємстві.
   Якщо на підприємстві для технологічних та експлуатаційних потреб,
для вироблення енергії та опалення будівель створюються запаси  газу (у
газосховищах), то їх облік ведеться на субрахунку 203.
   На субрахунку 204 "Тара й тарні матеріали" відображаються наявність
 і рух усіх видів тари, крім тари, яка використовується як  господарський
інвентар, а також матеріали й деталі, які використовують для виготовлення
тари і її ремонту (деталі для збирання ящиків, бочкова клепка тощо).
   Матеріали, які використовуються для додаткового обладнання вагонів,
барж, суден з метою забезпечення збереження відвантаженої  продукції,  не
відносяться до тари і обліковуються на субрахунку 201  "Сировина  й
матеріали".
   На  субрахунку 205 "Будівельні матеріали" підприємства-забудовники
відображають  рух  будівельних  матеріалів,  конструкцій  і  деталей,
обладнання і комплектуючих виробів, які належать до монтажу,  та  інших
матеріальних цінностей, необхідних для  виконання  будівельно-монтажних
робіт, виготовлення будівельних деталей і конструкцій.
   На субрахунку 205 "Будівельні матеріали" не враховується обладнання,
яке не потребує монтажу: транспортні засоби, вільно розміщені  верстати,
  будівельні  механізми,  сільськогосподарські  машини,   виробничий
інструмент, вимірювальні та інші прилади, виробничий  інвентар та інше.
Витрати на придбання такого обладнання,  що  не  потребує  монтажу,
відображаються безпосередньо на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" у міру
надходження їх на склад чи інше місце зберігання, експлуатації.
   Устаткування  й будівельні матеріали, що передані підряднику для
монтажу й виконання будівельних робіт, списується з субрахунку  205 на
рахунок 15 "Капітальні інвестиції" після підтвердження їх монтажу  й
використання.
   На субрахунку 206 "Матеріали, передані в переробку" обліковуються
матеріали, передані в переробку на сторону та які надалі включаються  до
складу собівартості отриманих з них виробів.  Затрати  на  переробку
матеріалів, які  оплачуються  стороннім  організаціям,  відображаються
безпосередньо за дебетом рахунків, на яких ведеться  облік виробів, що
отримані з переробки. Аналітичний облік  матеріалів,  що передані  в
переробку, ведеться в розрізі, що забезпечує інформацію про підприємства-
переробники і контроль за операціями з переробки і відповідними витратами.
Передача матеріалів у переробку  відображається  тільки на субрахунках
рахунку 20.
   На субрахунку 207 "Запасні частини" ведеться облік придбаних чи
виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів,  які
використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених  частин машин,
обладнання, транспортних засобів, інструменту, а також автомобільних шин у
запасі та обороті. На цьому ж субрахунку ведеться облік  обмінного фонду
повнокомплектних машин,  устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів, що
створюються в
ремонтних підрозділах підприємств, на ремонтних підприємствах.
   За  дебетом субрахунку відображаються залишок і надходження, за
кредитом - витрачання, реалізація та інше вибуття запасних частин.
   Автомобільні шини, що є на колесах та в запасі при автомобілі,  які
враховані в ціні автомобіля та включені в його інвентарну вартість,
обліковуються у складі основних засобів.
   Аналітичний облік запасних частин ведеться за місцями зберігання  та
однорідними групами (механічна група, електрична група тощо).  Аналітичний
облік машин, обладнання, двигунів, вузлів та агрегатів  обмінного  фонду
ведеться за групами: придатні до експлуатації (нові  та  відновлені); що
підлягають відновленню (на складі); що є в ремонті.
   На  субрахунку 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення"
обліковуються  мінеральні добрива,  отрутохімікати  для  боротьби  зі
шкідниками й  хворобами  сільськогосподарських  культур,  біопрепарати,
медикаменти, хімікати, що використовуються для боротьби  з  хворобами
сільськогосподарських тварин. Тут також відображаються  саджанці,  насіння
й корми (покупні й власного вирощування),  що  використовуються  для
висаджування, посіву та відгодівлі тварин безпосередньо в господарстві.
   На субрахунку 209 "Інші матеріали" обліковуються відходи виробництва
(обрубки, обрізка, стружка тощо), невиправний брак, матеріальні  цінності,
одержані від ліквідації основних засобів,
які не можуть бути використані як матеріали, паливо або запасні частини
на цьому підприємстві (металобрухт, утиль), зношені шини тощо.


         Рахунок 20 "Виробничі запаси" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків:  |
|20 "Виробничі запаси"        |15 "Капітальні інвестиції"    |
|23 "Виробництво"           |20 "Виробничі запаси"       |
|24 "Брак у виробництві"       |23 "Виробництво"         |
|26 "Готова продукція"        |24 "Брак у виробництві"      |
|27 "Продукція сільськогосподарського |28 "Товари"            |
|виробництва"             |                 |
|28 "Товари"             |37 "Розрахунки з різними     |
|                   |дебіторами"            |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами" |39 "Витрати майбутніх періодів"  |
|41 "Пайовий капітал"         |42 "Додатковий капітал"      |
|42 "Додатковий капітал"       |47 "Забезпечення майбутніх витрат |
|                   |і платежів"            |
|46 "Неоплачений капітал"       |80 "Матеріальні витрати"     |
|48 "Цільове фінансування і цільові  |84 "Інші операційні витрати"   |
|надходження"             |                 |
|63 "Розрахунки з постачальниками та |85 "Інші затрати"         |
|підрядниками"            |                 |
|64 "Розрахунки за податками й    |91 "Загальновиробничі витрати"  |
|платежами"              |                 |
|68 "Розрахунки за іншими операціями" |92 "Адміністративні витрати"   |
|71 "Іншій операційний дохід"     |93 "Витрати на збут"       |
|73 "Інші фінансові доходи"      |94 "Інші витрати операційної   |
|                   |діяльності"            |
|74 "Інші доходи"           |99 "Надзвичайні витрати"     |


       Рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"


   Рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" призначено  для
обліку й  узагальнення інформації про наявність та рух: тварин,  що
перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей
бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного  стада  й  реалізованої
без  ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих  від  населення  для
реалізації.
   За  дебетом  рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"
відображається надходження (придбання, приплід молодняку продуктивної  й
робочої худоби, вибракувана з основного стада худоба для  подальшої
відгодівлі або реалізації без відгодівлі) тварин на  вирощуванні,  які
обліковуються за первісною вартістю; привіс живої  маси молодняку тварин,
за кредитом - вибуття тварин на вирощуванні внаслідок продажу, безоплатної
передачі тощо.
   Рахунок  21  "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"  має  такі
субрахунки:
   211 "Молодняк тварин на вирощуванні"
   212 "Тварини на відгодівлі"
   213 "Птиця"
   214 "Звірі"
   215 "Кролі"
   216 "Сім'ї бджіл"
   217 "Доросла худоба, що вибракувана з основного стада"
   218 "Худоба, що прийнята від населення для реалізації"
   На субрахунку 211 "Молодняк тварин на вирощуванні" ведеться облік
наявності, надходження й вибуття молодняку великої рогатої худоби,  свиней,
 овець, кіз та коней. Аналітичний облік ведеться в  розрізі матеріально
відповідальних осіб (ферм, відділків тощо)
за такими виробничими й віковими групами:
   1. Велика рогата худоба: телички (за роками народження); бички (за
роками народження); нетелі; корови-первістки для реалізації.
   2. Свині: поросята до двох місяців (до відлучки від матки); поросята
від двох до чотирьох місяців;  ремонтний  молодняк;  свиноматки,  що
перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі.
   3. Вівці й молодняк народження поточного року; молодняк народження
минулих років і ярки (до переведення в основне стадо). Облік за кожною
групою  ведеться  окремо  за  рунами:  тонкорунні,  напівтонкорунні,
напівгрубововняні, грубововняні.
   4. Кози: молодняк народження поточного року; молодняк народження
минулого року.
   5. Коні: молодняк робочих коней (за роками народження і статтю)
і молодняк племінних коней (за роками народження і статтю).
   Молодняк племінних тварин усіх видів обліковують також за породами.
   На субрахунку 212 "Тварини на відгодівлі" ведеться облік наявності  та
 руху: дорослої худоби, переведеної з основного стада на відгодівлю й
нагул. Аналітичний облік ведеться за видами худоби:  велика рогата худоба
на відгодівлі й нагулі; свині на відгодівлі; вівці на нагулі та відгодівлі;
кози на нагулі та відгодівлі.  М'ясокомбінати  на  цьому  субрахунку
обліковують худобу, що перебуває на промисловій відгодівлі.
   На субрахунку 213 "Птиця" ведеться облік наявності та руху птиці,
як  молодняку, так і дорослої. Аналітичний облік ведеться за такими
обліковими групами:
   1.  Кури  яєчного напрямку: молодняк;  маточне  стадо  несучок;
промислове стадо несучок; ремонтний молодняк.
   2. Кури м'ясного напрямку: молодняк; м'ясні курчата (бройлери);
маточне стадо.
   3. Качки: молодняк; доросле стадо.
   4. Гуси: молодняк; доросле стадо.
   5. Індики: молодняк; доросле стадо.
   6. Цесарки: молодняк; доросле стадо.
   7. Перепілки: молодняк; доросле стадо.
    На  спеціалізованих  племінних  підприємствах,  птахофабриках,
комплексах з виробництва продукції тваринництва на промисловій основі,
м'ясокомбінатах  облік худоби й птиці  ведеться  в  розрізі  вікових
(технологічних) груп.
   На субрахунку 214 "Звірі" ведеться облік наявності та руху хутрових
звірів. Аналітичний облік ведеться за видами звірів окремо молодняку й
основного стада.
   На субрахунку 215 "Кролі" ведеться облік наявності та руху кролів.
Аналітичний облік ведеться за породами окремо молодняку й основного стада.
   На субрахунку 216 "Сім'ї бджіл" ведеться облік наявності та руху
бджолиних сімей. Аналітичний облік ведеться за кількістю сімей, їх вартістю
в цілому по пасіці.
   На субрахунку 217 "Доросла худоба, що вибракувана з основного  стада"
ведеться облік наявності та руху поголів'я і  балансової  вартості,
вибракуваних і реалізованих або забитих на м'ясо в господарстві  без
постановки на відгодівлю продуктивних тварин і робочої худоби. Аналітичний
облік ведеться за видами тварин.
   На субрахунку 218 "Худоба, що прийнята від населення для реалізації"
ведеться облік руху  тварин, прийнятих від населення для реалізації.
Аналітичний облік ведеться за видами худоби.


    Рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків:  |
|10 "Основні засоби"         |15 "Капітальні інвестиції"    |
|21 "Тварини на вирощуванні та    |21 "Тварини на вирощуванні та   |
|відгодівлі"             |відгодівлі"            |
|23 "Виробництво"           |23 "Виробництво"         |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами" |37 "Розрахунки з різними     |
|                   |дебіторами"            |
|41 "Пайовий капітал"         |80 "Матеріальні витрати"     |
|42 "Додатковий капітал"       |84 "Інші операційні витрати"   |
|46 "Неоплачений капітал"       |85 "Інші затрати"         |
|48 "Цільове фінансування і цільові  |90 "Собівартість реалізації"   |
|надходження"             |                 |
|63 "Розрахунки з постачальниками та |94 "Інші витрати операційної   |
|підрядниками"            |діяльності"            |
|68 "Розрахунки за іншими операціями" |99 "Надзвичайні витрати"     |
|71 "Інший операційний дохід"     |                 |
|73 "Інші фінансові доходи"      |                 |
|74 "Інші доходи"           |                 |


       Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"


   Цей рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про
наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать
підприємству та знаходяться у складі запасів.
   До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети,  що
використовуються протягом  не  більше  одного  року  або  нормального
операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема:  інструменти,
господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.
   За  дебетом рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані  предмети"
відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені
малоцінні та швидкозношувані предмети, за кредитом -  за  обліковою
вартістю відпуск малоцінних та швидкозношуваних
предметів в експлуатацію із списанням на рахунки обліку витрат, а також
списання нестач і втрат від псування таких предметів.
   З метою забезпечення збереження вказаних предметів в експлуатації
підприємство повинно організувати належний контроль за їх рухом, зокрема
оперативний облік у кількісному вираженні. При поверненні  на  склад  з
експлуатації таких предметів, що придатні для подальшого використання, вони
оприбутковуються за дебетом рахунку  22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети" та кредитом рахунку 71 "Інший операційний дохід".
   Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться
за видами предметів по однорідних групах, установлених, виходячи з потреб
підприємства.


    Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків:  |
|23 "Виробництво"           |15 "Капітальні інвестиції"    |
|24 "Брак у виробництві"       |23 "Виробництво"         |
|26 "Готова продукція"        |37 "Розрахунки з різними     |
|                   |дебіторами"            |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами" |39 "Витрати майбутніх періодів"  |
|41 "Пайовий капітал"         |42 "Додатковий капітал"      |
|42 "Додатковий капітал"       |80 "Матеріальні витрати"     |
|46 "Неоплачений капітал"       |84 "Інші операційні витрати"   |
|48 "Цільове фінансування і цільові  |85 "Інші затрати"         |
|надходження"             |                 |
|63 "Розрахунки з постачальниками та |91 "Загальновиробничі витрати"  |
|підрядниками"            |                 |
|64 "Розрахунки за податками й    |92 "Адміністративні витрати"   |
|платежами"              |                 |
|68 "Розрахунки за іншими операціями" |93 "Витрати на збут"       |
|71 "Інший операційний дохід"     |94 "Інші витрати операційної   |
|                   |діяльності"            |
|73 "Інші фінансові доходи"      |99 "Надзвичайні витрати"     |
|74 "Інші доходи"           |                 |

             Рахунок 23 "Виробництво"

   Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про витрати на
виробництво продукції (робіт, послуг).
   Зокрема,  цей рахунок використовується для  обліку  на  окремих
субрахунках витрат:
   промислових і сільськогосподарських  підприємств  на  виробництво
продукції;
   підрядних,  геологічних та проектних  організацій  на  виконання
будівельно-монтажних,  геологорозвідувальних  та  проектно-вишукувальних
робіт;
   підприємств транспорту та зв'язку на надання послуг;
   науково-дослідних  підприємств  на виконання науково-дослідних  і
конструкторських робіт;
   підприємств громадського харчування на випуск власної продукції;
   підприємств торгівлі, постачання і збуту на здійснення діяльності з
продажу товарів;
   дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних шляхів;
   інших підприємств та організацій;
   допоміжних (підсобних) виробництв;
   на виконання некапітальних робіт  (будівництво тимчасових споруд,
демонтаж припиненого будівництвом об'єктів).
   За дебетом рахунку 23 "Виробництво" відображаються прямі матеріальні,
трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні  витрати  та
втрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом  - суми фактичної
виробничої собівартості завершеної виробництвом  продукції  (у  дебет
рахунків 26, 27), виконаних робіт та послуг  (у  дебет рахунку 90). За
кредитом субрахунків обліку витрат допоміжних (підсобних) виробництв, з
виконання некапітальних робіт у кореспонденції з дебетом рахунків 11 "Інші
необоротні матеріальні активи", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
  та  субрахунків  обліку  витрат  основного  виробництва  списується
собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах  виробів,
споруд, робіт, послуг (інструменту, енергії, пару, транспортних і ремонтних
послуг тощо).
   Аналітичний облік за рахунком 23 "Виробництво" ведеться за видами
виробництв,  за статтями витрат і видами або групами продукції,  що
виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік  витрат  може
вестися за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності.


          Рахунок 23 "Виробництво" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків:  |
|13 "Знос необоротних активів"    |11 "Інші необоротні матеріальні  |
|                   |активи"              |
|20 "Виробничі запаси"        |15 "Капітальні інвестиції"    |
|21 "Тварини на вирощуванні та    |21 "Тварини на вирощуванні та   |
|відгодівлі"             |відгодівлі"            |
|22 "Малоцінні та швидкозношувані   |22 "Малоцінні та швидкозношувані |
|предмети"              |предмети"             |
|23 "Виробництво"           |23 "Виробництво"         |
|24 "Брак у виробництві"       |24 "Брак у виробництві"      |
|25 "Напівфабрикати"         |25 "Напівфабрикати"        |
|26 "Готова продукція"        |26 "Готова продукція"       |
|27 "Продукція сільськогосподарського |27 "Продукція           |
|виробництва"             |сільськогосподарського      |
|                   |виробництва"           |
|28 "Товари"             |37 "Розрахунки з різними     |
|                   |дебіторами"            |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами" |79 "Фінансові результати"     |
|39 "Витрати майбутніх періодів"   |80 "Матеріальні витрати"     |
|47 "Забезпечення майбутніх витрат і |84 "Інші операційні витрати"   |
|платежів"              |                 |
|63 "Розрахунки з постачальниками та |85 "Інші затрати"         |
|підрядниками"            |                 |
|64 "Розрахунки за податками й    |90 "Собівартість реалізації"   |
|платежами"              |                 |
|65 "Розрахунки за страхуванням"   |94 "Інші витрати операційної   |
|                   |діяльності"            |
|66 "Розрахунки з оплати праці"    |99 "Надзвичайні витрати"     |
|68 "Розрахунки за іншими операціями" |                 |
|71 "Інший операційний доход"     |                 |
|80 "Матеріальні витрати"       |                 |
|81 "Витрати на оплату праці"     |                 |
|82 "Відрахування на соціальні заходи"|                 |
|83 "Амортизація"           |                 |
|84 "Інші операційні витрати"     |                 |
|91 "Загальновиробничі витрати"    |                 |


            Рахунок 24 "Брак у виробництві"


   Цей рахунок призначено для обліку та узагальнення інформації про
втрати від браку у виробництві. Браком у виробництві вважається  продукція,
 напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не  відповідають за своєю
якістю встановленим стандартам або технічним  умовам і не можуть бути
використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки
після додаткових витрат на виправлення. Брак продукції поділяється на
зовнішній, тобто виявлений споживачем і пред'явлений для відшкодування
збитків,  та  внутрішній, який виявлений в  процесі  виробництва.  У
залежності від характеру відхилень від нормативів він може бути остаточним
або виправним.
   За дебетом рахунку 24 "Брак у виробництві" відображаються витрати
через виявлений  зовнішній та внутрішній брак (вартість невиправного,
остаточного  браку  та витрати на виправлення  браку),  витрати  на
гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує норму, витрати  на утримання
гарантійних майстерень; за кредитом - суми, що відносяться на зменшення
витрат на брак, та сума, що списується на витрати на виробництво як втрати
від браку, суми зменшення втрат від браку продукції: вартість відходів від
бракованої продукції  або  реалізації її за зменшеною ціною; вартість
утримання  з  винуватців  браку;  суми  відшкодувань,  одержаних  від
постачальників  недоброякісних  матеріалів  та  напівфабрикатів,  які
спричинили брак продукції.
   Аналітичний облік за рахунком 24 "Брак у виробництві" ведеться за
видами виробництва.


         Рахунок 24 "Брак у виробництві" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків:  |
|20 "Виробничі запаси"        |20 "Виробничі запаси"       |
|23 "Виробництво"           |22 "Малоцінні та         |
|25 "Напівфабрикати"         |23 "Виробництво"         |
|31 "Рахунки в банках"        |37 "Розрахунки з різними     |
|                   |дебіторами"            |
|63 "Розрахунки з постачальниками та |47 "Забезпечення майбутніх витрат |
|підрядниками"            |і платежів"            |
|65 "Розрахунки за страхуванням"   |63 "Розрахунки з постачальниками |
|                   |та підрядниками"         |
|66 "Розрахунки з оплати праці"    |66 "Розрахунки з оплати праці"  |
|68 "Розрахунки за іншими операціями" |80 "Матеріальні витрати"     |
|                   |84 "Інші операційні витрати"   |
|                   |85 "Інші затрати"         |
|                   |94 "Інші витрати операційної   |
|                   |діяльності"            |
|                   |99 "Надзвичайні витрати"     |


             Рахунок 25 "Напівфабрикати"


   Цей рахунок призначений для обліку та узагальнення інформації про
наявність та рух напівфабрикатів власного виробництва.
   Облік  напівфабрикатів  власного виробництва на окремому рахунку
ведуть  підприємства, у яких  напівфабрикати,  крім  використання  у
виробництві,  реалізуються  на  сторону  як  готова  продукція.  До
напівфабрикатів  належить продукція, що не пройшла всіх  установлених
технологічним процесом стадій виробництва й потребує  доопрацювання або
укомплектування. Зокрема,  на  цьому  рахунку  можуть  обліковуватися
виготовлені підприємством напівфабрикати: чавун  передільний  у чорній
металургії; сира гума і клей в гумовій промисловості; сірчана кислота на
азотно-туковому комбінаті хімічної  промисловості;  солод у пивоварній
промисловості; пряжа і сирова тканина в текстильній промисловості.
   На  підприємствах, на яких напівфабрикати  власного  виробництва
використовуються тільки для власних виробничих потреб, їх рух і залишки
облікуються на рахунку 23 "Виробництво".
   За дебетом рахунку 25 "Напівфабрикати" відображається надходження
(створених)  напівфабрикатів, за кредитом  -  вибуття  напівфабрикатів
унаслідок продажу, передачі в подальшу переробку, безоплатної передачі або
невідповідності критеріям визначення активу.
   Аналітичний облік ведеться за видами напівфабрикатів, визначеними,
виходячи з потреб підприємства.


          Рахунок 25 "Напівфабрикати" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків:  |
|23 "Виробництво"           |23 "Виробництво"         |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами" |24 "Брак у виробництві"      |
|42 "Додатковий капітал"       |26 "Готова продукція"       |
|71 "Інший операційний дохід"     |27 "Продукція           |
|                   |сільськогосподарського      |
|                   |виробництва"           |
|                   |37 "Розрахунки з різними     |
|                   |дебіторами"            |
|                   |47 "Забезпечення майбутніх витрат |
|                   |і платежів"            |
|                   |80 "Матеріальні витрати"     |
|                   |84 "Інші операційні витрати"   |
|                   |85 "Інші затрати"         |
|                   |93 "Витрати на збут"       |
|                   |94 "Інші витрати операційної   |
|                   |діяльності"            |
|                   |99 "Надзвичайні витрати"     |


            Рахунок 26 "Готова продукція"


   Цей рахунок призначено для узагальнення інформації про наявність та
рух готової продукції підприємства.
   До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена  та
яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно  з умовами
договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам.
   За дебетом рахунку 26 "Готова продукція" відображається надходження
готової  продукції  власного  виробництва  за  фактичною  виробничою
собівартістю.
   В аналітичному  обліку можливе відображення готової продукції за
обліковими цінами. При списанні готової продукції з рахунку  26 "Готова
продукція" сума відхилень фактичної виробничої  собівартості  готової
продукції від вартості готової продукції за обліковими  цінами  (далі  -
відхилення) визначається як добуток рівня (відсотку) відхилень і вартості
відпущеної зі складу готової  продукції  за обліковими цінами. Рівень
(відсоток) відхилень визначається  діленням  суми  відхилень на початок
місяця з сумою відхилень  з  продукції,  що  надійшла на склад  із
виробництва за звітний місяць, на суму вартості залишку готової продукції
за обліковими цінами на початок місяця та вартості оприбуткованої за
звітний місяць з виробництва на склад готової продукції за обліковими
цінами. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції
від її вартості за обліковими цінами, що відноситься  до реалізованої
продукції, відображається за кредитом рахунку  26 "Готова продукція" і
дебетом рахунків, на яких відображено вибуття готової продукції.
   Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами  готової
продукції.


         Рахунок 26 "Готова продукція" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків:  |
|23 "Виробництво"           |20 "Виробничі запаси"       |
|25 "Напівфабрикати"         |22 "Малоцінні та швидкозношувані |
|                   |предмети"             |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами" |23 "Виробництво"         |
|42 "Додатковий капітал"       |37 "Розрахунки з різними     |
|                   |дебіторами"            |
|71 "Інший операційний дохід"     |79 "Фінансові результати"     |
|                   |80 "Матеріальні витрати"     |
|                   |84 "Інші операційні витрати"   |
|                   |85 "Інші затрати"         |
|                   |90 "Собівартість реалізації"   |
|                   |92 "Адміністративні витрати"   |
|                   |93 "Витрати на збут"       |
|                   |94 "Інші витрати операційної   |
|                   |діяльності"            |
|                   |99 "Надзвичайні витрати"     |


     Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"


   Цей рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про
наявність та рух сільськогосподарської продукції.
    Продукція  сільськогосподарського  виробництва  поточного  року
обліковується за плановою собівартістю, яку в кінці звітного періоду
доводять  до  фактичної собівартості. Підприємства, які не обчислюють
собівартість продукції, наприклад фермерські господарства, беруть її на
облік за поточними (діючими на момент складання  звітності)  цінами.
Різниця між фактичною і плановою собівартістю готової продукції, яка
виявляється в кінці року, відноситься пропорційно на рахунок продукції і
на інші рахунки, на які ця продукція була списана протягом року.
   За дебетом рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"
відображається надходження сільськогосподарської продукції,  за  кредитом
- вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної
передачі тощо.
   На  цьому  рахунку обліковують продукцію, одержану від  власних
рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства,  яка
призначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого  споживання
(видачі й продажу працівникам, передачі в  невиробничу  сферу,  наприклад
в дитячі садки, їдальні тощо); продукцію, яка призначена для споживання в
тваринницьких підрозділах  як  корми або для  виробництва  кормів  у
кормоцехах; продукцію,  яка  вирощена  для  годівлі  худоби, наприклад
зелену масу, корм, плоди тощо, а також побічну продукцію та відходи,
одержані при  доведенні  товарної  продукції та насіння до  належних
кондицій; насіння та посадкового матеріалу, включаючи саджанці, призначені
для закладання та ремонту власних насаджень.
   Аналітичний  облік  продукції  сільськогосподарського  виробництва
ведеться за видами продукції.

  Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків:  |
|23 "Виробництво"           |20 "Виробничі запаси"       |
|25 "Напівфабрикати"         |23 "Виробництво"         |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами" |28 "Товари"            |
|42 "Додатковий капітал"       |37 "Розрахунки з різними     |
|                   |дебіторами"            |
|71 "Інший операційний дохід"     |80 "Матеріальні витрати"     |
|                   |84 "Інші операційні витрати"   |
|                   |85 "Інші затрати"         |
|                   |90 "Собівартість реалізації"   |
|                   |92 "Адміністративні витрати"   |
|                   |93 "Витрати на збут"       |
|                   |94 "Інші витрати операційної   |
|                   |діяльності"            |
|                   |99 "Надзвичайні витрати"     |


               Рахунок 28 "Товари"


   На рахунку  28 "Товари" ведеться облік руху товарно-матеріальних
цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу. Цей  рахунок
використовують в основному збутові, торгові та заготівельні підприємства і
організації, а також підприємства громадського харчування.
   На промислових та інших виробничих підприємствах рахунок 28 "Товари"
застосовується для обліку будь-яких виробів матеріалів, продуктів,  які
спеціально придбані для продажу, або тоді, коли вартість  матеріальних
цінностей, що придбані для комплектування на промислових підприємствах, не
включається до собівартості готової продукції, що виробляється на цьому
підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо.
   Постачальницькі,  збутові, торгові підприємства та організації на
рахунку 28 "Товари" ведуть облік також покупної тари і тари  власного
виробництва,  крім інвентарної тари, що служить для  виробничих  чи
господарських потреб і облік якої ведеться на  рахунку  11  "Інші
необоротні матеріальні активи" чи 20 "Виробничі запаси".
   Рахунок 28 "Товари" має такі субрахунки:
   281 "Товари на складі"
   282 "Товари в торгівлі"
   283 "Товари на комісії"
   284 "Тара під товарами"
   285 "Торгова націнка"
   На субрахунках 281-284 за дебетом відображається збільшення товарів
та їх вартості, за кредитом - зменшення.
   На субрахунку 281 "Товари на складі" ведеться облік руху та наявності
 товарних  запасів, що знаходяться на оптових та розподільчих базах,
складах, овочесховищах, морозильниках тощо.
   На субрахунку  282  "Товари в торгівлі" ведеться облік руху та
наявності товарів, що знаходяться на підприємствах роздрібної торгівлі (в
магазинах, ятках, кіосках, у буфетах підприємств громадського харчування
тощо).
   На  субрахунку  283 "Товари на комісії" ведеться облік товарів,
переданих на комісію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими
договорами, які не передбачають перехід права власності на  цей товар до
оплати їх вартості. Аналітичний облік ведеться  за видами товарів і
підприємствами (особами)-комісіонерами.
   На субрахунку 284 "Тара під товарами" ведеться облік наявності й
руху тари під товарами й порожньої тари. Торговельні підприємства  можуть
вести облік тари за середніми обліковими цінами,  які встановлюються
керівництвом підприємства за видами (групами)  тари  і цінами на тару.
Різниця між цінами придбання і середніми  обліковими  цінами на тару
відноситься на субрахунок 285 "Торгова націнка".
   На субрахунку 285 "Торгова націнка" торговельні, постачальницькі  та
збутові підприємства при ведені обліку товарів за продажними  цінами
відображають торгові націнки на товари, тобто різницю  між покупною та
продажною (роздрібною) вартістю товарів. За кредитом  субрахунку  285
відображається збільшення суми торгових націнок, за дебетом - зменшення
(списання). Списання за розрахунками суми торгової націнки на реалізовані
товари відображається за дебетом субрахунку 285 і кредитом субрахунків
281 і 282. У звітність включається згорнуте за всіма субрахунками сальдо
рахунку 28.

            Рахунок 28 "Товари" кореспондує

|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків:  |
|15 "Капітальні інвестиції"      |15 "Капітальні інвестиції"    |
|20 "Виробничі запаси"        |20 "Виробничі запаси"       |
|27 "Продукція сільськогосподарського |23 "Виробництво"         |
|виробництва"             |                 |
|28 "Товари"             |28 "Товари"            |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами" |37 "Розрахунки з різними     |
|                   |дебіторами"            |
|41 "Пайовий капітал"         |42 "Додатковий капітал"      |
|42 "Додатковий капітал"       |80 "Матеріальні витрати"     |
|46 "Неоплачений капітал"       |84 "Інші операційні витрати"   |
|63 "Розрахунки з постачальниками та |85 "Інші затрати"         |
|підрядниками"            |                 |
|64 "Розрахунки за податками й    |90 "Собівартість реалізації"   |
|платежами"              |                 |
|68 "Розрахунки за іншими операціями" |92 "Адміністративні витрати"   |
|71 "Інший операційний дохід"     |93 "Витрати на збут"       |
|73 "Інші фінансові доходи"      |94 "Інші витрати операційної   |
|                   |діяльності"            |
|74 "Інші доходи"           |99 "Надзвичайні витрати"     |


         КЛАС 3. КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ


   Рахунки  цього  класу призначені для узагальнення інформації про
наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті  у
касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках),
грошових документів, короткострокових векселів одержаних і  фінансових
інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат
майбутніх періодів.
   Грошові кошти в іноземній валюті, операції з ними та розрахунки
іноземною  валютою  на  рахунках  цього  класу та класів 4 "Власний
капітал та забезпечення зобов'язань", 5 "Довгострокові зобов'язання",  6
"Поточні зобов'язання" та на рахунках  14  "Довгострокові  фінансові
інвестиції" і 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"  обліковуються
у гривнях у сумі, що визначається шляхом перерахунку іноземної валюти за
курсом Національного банку України на дату здійснення грошової операції,
оформлення митних документів, підписання документів про виконання робіт
(послуг), підписання установчих документів, затвердження авансового звіту
про використання підзвітних грошових коштів. Одночасно грошові  кошти,
фінансові інвестиції та розрахунки відображаються в тій  валюті,  в  якій
здійснюються розрахунки й платежі. Курсові різниці за  такими  операціями
відносяться на рахунки 71 "Інший операційний дохід", 74 "Інші доходи", 85
"Інші затрати", 94 "Інші витрати операційної діяльності",  97  "Інші
витрати".


               Рахунок 30 "Каса"


   Рахунок  30  "Каса"  призначений для узагальнення інформації про
наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.
   Рахунок 30 "Каса" має такі субрахунки:
   301 "Каса в національній валюті"
   302 "Каса в іноземній валюті"
   За дебетом рахунку 30 "Каса" відображається надходження грошових
коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата грошових коштів із каси
підприємства.
   На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата
послуг зв'язку, обмін валюти тощо) відкриваються субрахунки  "Операційна
каса в національній валюті" та "Операційна каса в іноземній валюті".


            Рахунок 30 "Каса" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків: |
|14 "Довгострокові фінансові     |14 "Довгострокові фінансові   |
|інвестиції"             |інвестиції"           |
|15 "Капітальні інвестиції"      |15 "Капітальні інвестиції"    |
|16 "Довгострокова дебіторська    |30 "Каса"            |
|заборгованість"           |                 |
|30 "Каса"              |31 "Рахунки в банках"      |
|31 "Рахунки в банках"        |33 "Інші кошти"         |
|34 "Короткострокові векселі одержані"|35 "Поточні фінансові інвестиції"|
|36 "Розрахунки з покупцями та    |36 "Розрахунки з покупцями та  |
|замовниками"             |замовниками"           |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами" |37 "Розрахунки з різними     |
|                   |дебіторами"           |
|41 "Пайовий капітал"         |39 "Витрати майбутніх періодів" |
|42 "Додатковий капітал"       |41 "Пайовий капітал"       |
|45 "Вилучений капітал"        |45 "Вилучений капітал"      |
|46 "Неоплачений капітал"       |46 "Неоплачений капітал"     |
|48 "Цільове фінансування і цільові  |48 "Цільове фінансування і    |
|надходження"             |цільові надходження"       |
|50 "Довгострокові позики"      |50 "Довгострокові позики"    |
|52 "Довгострокові зобов'язання за  |51 "Довгострокові векселі видані"|
|облігаціями"             |                 |
|55 "Інші довгострокові зобов'язання" |52 "Довгострокові зобов'язання за|
|                   |облігаціями"           |
|60 "Короткострокові позики"     |53 "Довгострокові зобов'язання з |
|                   |оренди"             |
|63 "Розрахунки з постачальниками та |55 "Інші довгострокові      |
|підрядниками"            |зобов'язання"          |
|66 "Розрахунки з оплати праці"    |60 "Короткострокові позики"   |
|68 "Розрахунки за іншими операціями" |61 "Поточна заборгованість за  |
|                   |довгостроковими зобов'язаннями" |
|69 "Доходи майбутніх періодів"    |62 "Короткострокові векселі   |
|                   |видані"             |
|70 "Доходи від реалізації"      |63 "Розрахунки з постачальниками |
|                   |та підрядниками"         |
|71 "Інший операційний доход"     |65 "Розрахунки за страхуванням" |
|73 "Інші фінансові доходи"      |66 "Розрахунки з оплати праці"  |
|74 "Інші доходи"           |67 "Розрахунки з учасниками"   |
|75 "Надзвичайні доходи"       |68 "Розрахунки за іншими     |
|                   |операціями"           |
|76 "Страхові платежі"        |69 "Доходи майбутніх періодів"  |
|97 "Інші витрати"          |76 "Страхові платежі"      |
|                   |84 "Інші операційні витрати"   |
|                   |85 "Інші затрати"        |
|                   |91 "Загальновиробничі витрати"  |
|                   |92 "Адміністративні витрати"   |
|                   |93 "Витрати на збут"       |
|                   |94 "Інші витрати операційної   |
|                   |діяльності"           |
|                   |95 "Фінансові витрати"      |
|                   |97 "Інші витрати"        |
|                   |99 "Надзвичайні витрати"     |


            Рахунок 31 "Рахунки в банках"


   Рахунок 31 "Рахунки в банках" призначено для обліку наявності  та
руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути
використані для поточних операцій.
   Рахунок 31 "Рахунки в банках" має такі субрахунки:
   311 "Поточні рахунки в національній валюті"
   312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
   313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"
   314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"
   За дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" відображається надходження
грошових коштів, за кредитом - їх використання.
   Субрахунки 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та 314 "Інші
рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для узагальнення  інформації
 про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.


         Рахунок 31 "Рахунки в банках" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків:  |
|14 "Довгострокові фінансові     |14 "Довгострокові фінансові    |
|інвестиції"             |інвестиції"            |
|15 "Капітальні інвестиції"      |15 "Капітальні інвестиції"    |
|16 "Довгострокова дебіторська    |18 "Інші необоротні активи"    |
|заборгованість"           |                 |
|18 "Інші необоротні активи"     |24 "Брак у виробництві"      |
|30 "Каса"              |30 "Каса"             |
|31 "Рахунки в банках"        |31 "Рахунки в банках"       |
|33 "Інші кошти"           |33 "Інші кошти"          |
|34 "Короткострокові векселі одержані"|35 "Поточні фінансові інвестиції" |
|35 "Поточні фінансові інвестиції"  |36 "Розрахунки з покупцями та   |
|                   |замовниками"           |
|36 "Розрахунки з покупцями та    |37 "Розрахунки з різними     |
|замовниками"             |дебіторами"            |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами" |39 "Витрати майбутніх періодів"  |
|41 "Пайовий капітал"         |41 "Пайовий капітал"       |
|42 "Додатковий капітал"       |45 "Вилучений капітал"      |
|45 "Вилучений капітал"        |46 "Неоплачений капітал"     |
|46 "Неоплачений капітал"       |47 "Забезпечення майбутніх витрат |
|                   |і платежів"            |
|48 "Цільове фінансування і цільові  |48 "Цільове фінансування і цільові|
|надходження"             |надходження"           |
|50 "Довгострокові позики"      |50 "Довгострокові позики"     |
|52 "Довгострокові зобов'язання за  |51 "Довгострокові векселі видані" |
|облігаціями"             |                 |
|55 "Інші довгострокові зобов'язання" |52 "Довгострокові зобов'язання за |
|                   |облігаціями"           |
|60 "Короткострокові позики"     |53 "Довгострокові зобов'язання з |
|                   |оренди"              |
|63 "Розрахунки з постачальниками та |55 "Інші довгострокові      |
|підрядниками"            |зобов'язання"           |
|64 "Розрахунки за податками й    |60 "Короткострокові позики"    |
|платежами"              |                 |
|65 "Розрахунки за страхуванням"   |61 "Поточна заборгованість за   |
|                   |довгостроковими зобов'язаннями"  |
|68 "Розрахунки за іншими операціями" |62 "Короткострокові векселі    |
|                   |видані"              |
|69 "Доходи майбутніх періодів"    |63 "Розрахунки з постачальниками |
|                   |та підрядниками"         |
|70 "Доходи від реалізації"      |64 "Розрахунки за податками й   |
|                   |платежами"            |
|71 "Інший операційний дохід"     |65 "Розрахунки за страхуванням"  |
|73 "Інші фінансові доходи"      |66 "Розрахунки з оплати праці"  |
|74 "Інші доходи"           |67 "Розрахунки з учасниками"   |
|75 "Надзвичайні доходи"       |68 "Розрахунки за іншими     |
|                   |операціями"            |
|76 "Страхові платежі"        |69 "Доходи майбутніх періодів"  |
|97 "Інші витрати"          |76 "Страхові платежі"       |
|                   |84 "Інші операційні витрати"   |
|                   |85 "Інші затрати"         |
|                   |91 "Загальновиробничі витрати"  |
|                   |92 "Адміністративні витрати"   |
|                   |93 "Витрати на збут"       |
|                   |94 "Інші витрати операційної   |
|                   |діяльності"            |
|                   |95 "Фінансові витрати"      |
|                   |97 "Інші витрати"         |
|                   |99 "Надзвичайні витрати"     |


              Рахунок 33 "Інші кошти"


   На рахунку 33 "Інші кошти" ведеться узагальнення інформації про
наявність та рух грошових документів (у національній та іноземній валюті),
які знаходяться в касі підприємства (поштових марок,  марок гербового
збору, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв,
пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та  про  кошти в дорозі, тобто
грошові суми, внесені в каси банків, ощадні каси або поштові відділення
для подальшого їх  зарахування  на  розрахункові  або  інші  рахунки
підприємства.
   Рахунок 33 "Інші кошти" має такі субрахунки:
   331 "Грошові документи в національній валюті"
   332 "Грошові документи в іноземній валюті"
   333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"
   334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"
   За дебетом рахунку 33 "Інші кошти"  відображається  надходження
грошових документів у касу підприємства та коштів в дорозі, за  кредитом
- вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх
зарахування на відповідні рахунки.
   Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.


           Рахунок 33 "Інші кошти" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків:  |
|16 "Довгострокова дебіторська    |15 "Капітальні інвестиції"    |
|заборгованість"           |                 |
|30 "Каса"              |18 "Інші необоротні активи"    |
|31 "Рахунки в банках"        |31 "Рахунки в банках"       |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами" |37 "Розрахунки з різними     |
|                   |дебіторами"            |
|50 "Довгострокові позики"      |60 "Короткострокові позики"    |
|60 "Короткострокові позики"     |66 "Розрахунки з оплати праці"  |
|68 "Розрахунки за іншими операціями" |84 "Інші операційні витрати"   |
|                   |85 "Інші затрати"         |
|                   |92 "Адміністративні витрати"   |
|                   |93 "Витрати на збут"       |
|                   |94 "Інші витрати операційної   |
|                   |діяльності"            |
|                   |99 "Надзвичайні витрати"     |


        Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані"


   На рахунку 34  "Короткострокові векселі одержані" ведеться облік
заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену
продукцію (товари), виконані роботи, надані  послуги  та  за  іншими
операціями, яка забезпечена векселями.
   Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані" має такі субрахунки:
   341 "Короткострокові векселі, одержані в національній валюті"
   342 "Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті"
   На  рахунку 34 "Короткострокові векселі  одержані"  за  дебетом
відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги)  та
за іншими операціями, за кредитом - отримання коштів у погашення  векселів,
 погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя
третій стороні тощо.
   Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем.


     Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків: |
|36 "Розрахунки з покупцями та    |30 "Каса"            |
|замовниками"             |                 |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами" |31 "Рахунки в банках"      |
|46 "Неоплачений капітал"       |45 "Вилучений капітал"      |
|70 "Доходи від реалізації"      |50 "Довгострокові позики"    |
|71 "Іншій операційний дохід"     |60 "Короткострокові позики"   |
|73 "Інші фінансові доходи"      |63 "Розрахунки з постачальниками |
|                   |та підрядниками"         |
|74 "Інші доходи"           |64 "Розрахунки за податками й  |
|                   |платежами"            |
|                   |68 "Розрахунки за іншими     |
|                   |операціями"           |
|                   |84 "Інші операційні витрати"   |
|                   |85 "Інші затрати"        |
|                   |94 "Інші витрати операційної   |
|                   |діяльності"           |
|                   |97 "Інші витрати"        |
|                   |99 "Надзвичайні витрати"     |


         Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції"


   На рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" ведеться облік наявності
 та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у
тому числі депозитних сертифікатів.
   Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" має такі субрахунки:
351 "Еквіваленти грошових коштів"
352 "Інші поточні фінансові інвестиції"
За  дебетом рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції"  відображається
придбання  (надходження)  еквівалентів грошових  коштів  та  поточних
фінансових інвестицій, за кредитом - зменшення їх вартості та вибуття.

Аналітичний  облік  ведеться  за  видами  фінансових  інвестицій  із
забезпеченням  можливості отримання інформації про інвестиції  як  на
території країни, так і закордоном.      Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків: |
|14 "Довгострокові фінансові     |14 "Довгострокові фінансові   |
|інвестиції"             |інвестиції"           |
|16 "Довгострокова дебіторська    |18 "Інші необоротні активи"   |
|заборгованість"           |                 |
|18 "Інші необоротні активи"     |31 "Рахунки в банках"      |
|30 "Каса"              |42 "Додатковий капітал"     |
|31 "Рахунки в банках"        |85 "Інші затрати "        |
|36 "Розрахунки з покупцями та    |97 "Інші витрати"        |
|замовниками"             |                 |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами" |99 "Надзвичайні витрати"     |
|41 "Пайовий капітал"         |                 |
|42 "Додатковий капітал"       |                 |
|46 "Неоплачений капітал"       |                 |
|50 "Довгострокові позики"      |                 |
|60 "Короткострокові позики"     |                 |
|64 "Розрахунки за податками й    |                 |
|платежами"              |                 |
|68 "Розрахунки за іншими операціями" |                 |
|73 "Інші фінансові доходи"      |                 |
|74 "Інші доходи"           |                 |


       Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"


   На рахунку 36  "Розрахунки з покупцями та замовниками" ведеться
узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками  за
відвантажену  продукцію, товари,  виконані  роботи  й  послуги,  крім
заборгованості, яка забезпечена векселем.
   Рахунок  36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"  має  такі
субрахунки:
   361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"
   362 "Розрахунки з іноземними покупцями"
   За  дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
відображається  продажна  вартість  реалізованої  продукції,  товарів,
виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання  бартерних
контрактів), яка включає податок на додану вартість,  акцизи  та  інші
податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають  перерахуванню  до
бюджетів та позабюджетних фондів та включені  у вартість реалізації, за
кредитом - сума платежів, які надійшли  на  рахунки підприємства  в
банківських установах, у касу, та інші види розрахунків. Сальдо рахунку
відображає заборгованість покупців та замовників за одержані продукцію
(роботи, послуги).
   На субрахунку 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" аналітичний
облік ведеться в гривнях та валюті, обумовленій договором.
   Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться  за
кожним покупцем та замовником за кожним пред'явленим до сплати рахунком.


    Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків: |
|30 "Каса"              |30 "Каса"            |
|31 "Рахунки в банках"        |31 "Рахунки в банках"      |
|70 "Доходи від реалізації"      |34 "Короткострокові векселі   |
|                   |одержані"            |
|71 "Інший операційний доход"     |35 "Поточні фінансові інвестиції"|
|76 "Страхові платежі"        |37 "Розрахунки з різними     |
|                   |дебіторами"           |
|                   |38 "Резерв сумнівних боргів"   |
|                   |50 "Довгострокові позики"    |
|                   |51 "Довгострокові векселі видані"|
|                   |60 "Короткострокові позики"   |
|                   |62 "Короткострокові векселі   |
|                   |видані"             |
|                   |63 "Розрахунки з постачальниками |
|                   |та підрядниками"         |
|                   |64 "Розрахунки за податками й  |
|                   |платежами"            |
|                   |65 "Розрахунки за страхуванням" |
|                   |68 "Розрахунки за іншими     |
|                   |операціями"           |
|                   |70 "Дохід від реалізації"    |
|                   |76 "Страхові платежі"      |
|                   |84 "Інші операційні витрати"   |
|                   |85 "Інші затрати"        |
|                   |93 "Витрати на збут"       |
|                   |94 "Інші витрати операційної   |
|                   |діяльності"           |
|                   |99 "Надзвичайні витрати"     |

        Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

   На рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" ведеться облік
розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними  дебіторами
за  авансами  виданими, нарахованими  доходами,  за  претензіями,  за
відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за
іншими операціями.
   Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" має такі субрахунки:
   371 "Розрахунки за виданими авансами"
   372 "Розрахунки з підзвітними особами"
   373 "Розрахунки за нарахованими доходами"
   374 "Розрахунки за претензіями"
   375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"
   376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок"
   377 "Розрахунки з іншими дебіторами"
   За  дебетом  рахунку  37  "Розрахунки  з  різними  дебіторами"
відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом - її
погашення чи списання.
   На субрахунку 371"Розрахунки за виданими авансами" ведеться облік
авансів, наданих іншим підприємствам.
   На субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" ведеться облік
розрахунків з підзвітними особами. Сальдо субрахунку  може  бути  як
дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються  розгорнуто:
дебетове сальдо - в складі оборотних активів, кредитове сальдо - в складі
зобов'язань балансу підприємства.
   На субрахунку 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" ведеться
облік нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, які  підлягають
отриманню.
   На  субрахунку  374 "Розрахунки за претензіями" ведеться  облік
розрахунків за претензіями, які пред'явлені постачальникам, підрядникам,
транспортним та іншим організаціям, а  також за пред'явленими їм та
визнаними штрафами, пенею, неустойками.
   На субрахунку 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"
ведеться  облік розрахунків за відшкодуванням  підприємству  завданих
збитків у результаті нестач і втрат від псування цінностей,  нестач та
розкрадання грошових коштів, якщо винуватця виявлено.
   На субрахунку 376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок"
ведеться облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок у кредитних
спілках.
   На субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" ведеться облік
розрахунків за іншими операціями, облік яких не відображається на інших
субрахунках рахунку 37 "Розрахунки з  різними  дебіторами",  зокрема
розрахунки за операціями, пов'язаними із здійсненням  спільної діяльності
(без створення юридичної особи), усі види розрахунків з працівниками (крім
розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), інші розрахунки.
   Аналітичний  облік  ведеться  за кожним  дебітором,  за  видами
заборгованості, термінами її виникнення й погашення.


     Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків: |
|10 "Основні засоби"         |10 "Основні засоби"       |
|11 "Інші необоротні матеріальні   |11 "Інші необоротні матеріальні |
|активи"               |активи"             |
|14 "Довгострокові фінансові     |12 "Нематеріальні активи"    |
|інвестиції"             |                 |
|15 "Капітальні інвестиції"      |14 "Довгострокові фінансові   |
|                   |інвестиції"           |
|16 "Довгострокова дебіторська    |15 "Капітальні інвестиції"    |
|заборгованість"           |                 |
|19 "Негативний гудвіл"        |16 "Довгострокова дебіторська  |
|                   |заборгованість"         |
|20 "Виробничі запаси"        |20 "Виробничі запаси"      |
|21 "Тварини на вирощуванні та    |21 "Тварини на вирощуванні та  |
|відгодівлі"             |відгодівлі"           |
|22 "Малоцінні та швидкозношувані   |22 "Малоцінні та швидкозношувані |
|предмети"              |предмети"            |
|23 "Виробництво"           |23 "Виробництво"         |
|24 "Брак у виробництві"       |25 "Напівфабрикати"       |
|25 "Напівфабрикати"         |26 "Готова продукція"      |
|26 "Готова продукція"        |27 "Продукція          |
|                   |сільськогосподарського      |
|                   |виробництва"           |
|27 "Продукція сільськогосподарського |28 "Товари"           |
|виробництва"             |                 |
|28 "Товари"             |30 "Каса"            |
|30 "Каса"              |31 "Рахунки в банках"      |
|31 "Рахунки в банках"        |33 "Інші кошти"         |
|33 "Інші кошти"           |34 "Короткострокові векселі   |
|                   |одержані"            |
|36 "Розрахунки з покупцями та    |35 "Поточні фінансові інвестиції"|
|замовниками"             |                 |
|39 "Витрати майбутніх періодів"   |48 "Цільове фінансування і    |
|                   |цільові надходження"       |
|50 "Довгострокові позики"      |50 "Довгострокові позики"    |
|60 "Короткострокові позики"     |51 "Довгострокові векселі видані"|
|64 "Розрахунки за податками й    |60 "Короткострокові позики"   |
|платежами"              |                 |
|68 "Розрахунки за іншими операціями" |61 "Поточна заборгованість за  |
|                   |довгостроковими зобов'язаннями" |
|69 "Доходи майбутніх періодів"    |62 "Короткострокові векселі   |
|                   |видані"             |
|70 "Доходи від реалізації"      |63 "Розрахунки з постачальниками |
|                   |та підрядниками"         |
|71 "Іншій операційний дохід"     |64 "Розрахунки за податками й  |
|                   |платежами"            |
|73 "Інші фінансові доходи"      |65 "Розрахунки за страхуванням" |
|74 "Інші доходи"           |66 "Розрахунки з оплати праці"  |
|75 "Надзвичайні доходи"       |67 "Розрахунки з учасниками"   |
|                   |68 "Розрахунки за іншими     |
|                   |операціями"           |
|                   |80 "Матеріальні витрати"     |
|                   |84 "Інші операційні витрати"   |
|                   |85 "Інші затрати"        |
|                   |91 "Загальновиробничі витрати"  |
|                   |92 "Адміністративні витрати"   |
|                   |93 "Витрати на збут"       |
|                   |94 "Інші витрати операційної   |
|                   |діяльності"           |
|                   |99 "Надзвичайні витрати"     |

          Рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів"

   На рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" ведеться облік резервів  за
сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення.
   Основні  вимоги до визнання та оцінки резерву сумнівних боргів
викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська
заборгованість".
   За  кредитом рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" відображається
створення резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунками обліку
витрат, за дебетом - списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з
рахунками обліку дебіторської заборгованості  або  зменшення нарахованих
резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів.
   Аналітичний облік на рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів"
ведеться в розрізі боржників чи за строками непогашення дебіторської
заборгованості.


       Рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків: |
|36 "Розрахунки з покупцями та    |84 "Інші операційні витрати"   |
|замовниками"             |                 |
|71 "Інший операційний доход"     |93 "Витрати на збут"       |
|                   |"  |94 "Інші витрати операційної|
|                   |діяльності"           |


          Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів"


   Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів" призначено для узагальнення
інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які  підлягають
віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.
   До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 "Витрати майбутніх
періодів", відносяться витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва
роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням  нових  виробництв
та  агрегатів; сплачені авансом орендні платежі;  оплата  страхового
поліса; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання
тощо.
   За дебетом рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" відображається
накопичення  витрат майбутніх періодів, за кредитом  –  їх  списання
(розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду.
   Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами.


       Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків: |
|11 "Інші необоротні матеріальні   |15 "Капітальні інвестиції"    |
|активи"               |                 |
|13 "Знос необоротних активів"    |23 "Виробництво"         |
|20 "Виробничі запаси"        |37 "Розрахунки з різними     |
|                   |дебіторами"           |
|22 "Малоцінні та швидкозношувані   |84 "Інші операційні витрати"   |
|предмети"              |                 |
|30 "Каса"              |85 "Інші затрати"        |
|31 "Рахунки в банках"        |91 "Загальновиробничі витрати"  |
|37 "Розрахунки з різними дебіторами" |92 "Адміністративні витрати"   |
|47 "Забезпечення майбутніх витрат і |93 "Витрати на збут"       |
|платежів"              |                 |
|63 "Розрахунки з постачальниками та |94 "Інші витрати операційної   |
|підрядниками"            |діяльності"           |
|64 "Розрахунки за податками й    |99 "Надзвичайні витрати"     |
|платежами"              |                 |
|65 "Розрахунки за страхуванням"   |                 |
|66 "Розрахунки з оплати праці"    |                 |
|68 "Розрахунки за іншими операціями" |                 |


       КЛАС 4. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ


   Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про  стан
і рух коштів різновидностей власного капіталу - статутного,  пайового,
додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених
прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх
витрат і платежів, страхових резервів.


            Рахунок 40 "Статутний капітал"


   Рахунок 40 "Статутний капітал" призначено для обліку та узагальнення
інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.
   За  кредитом  рахунку  40  "Статутний  капітал"  відображається
збільшення статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення).
Сальдо  на  цьому  рахунку  повинно  відповідати  розміру  статутного
капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.
   Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за
кожним засновником, учасником, акціонером тощо.


         Рахунок 40 "Статутний капітал" кореспондує


|за дебетом з кредитом рахунків:   |за кредитом з дебетом рахунків: |
|41 "Пайовий капітал"         |41 "Пайовий капітал"       |
|45 "Вилучений капітал"        |42 "Додатковий капітал"     |
|46 "Неоплачений капітал"       |43 "Резервний капітал"      |
|67 "Розрахунки з учасниками"     |44 "Нерозподілені        |
|                   |прибутки(непокриті збитки)"   |
|                   |46 "Неоплачений капітал"     |
|                   |67 "Розрахунки з учасниками"   |


            Рахунок 41 "Пайовий капітал"


   Рахунок 41 "Пайовий капітал" призначено для обліку й узагальнення
інформації  про суми пайових внесків  членів  споживчого  товариства,
колективного  сільськогосподарського  підприємства,  житлово-будівельного
кооперативу, кредитної спілки та інших  підприємств,  що  передбачені
установчими документами.
   Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб,
добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-
фінансової діяльності.
   Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахунку  41
"Пайовий капітал" обліковують частину вартості майна, яка була  розпайована
 між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між
його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна  протягом