Деловые документы

NIJOL?S SKU?IEN?S KALB? IR VERSLO VADYBOS
              AUK?TESNIOJI MOKYKLA

                VAIDOTO LUBIO
                CHARAKTERISTIKA

                 2001-06-01
                 Klaip?da

     Vaidotas Lubys , a. k. 38022230448, 2001-02-03 baig? Nijol?s
Sku?ien?s kalb? ir  verslo  vadybos  auk?tesniosios  mokyklos  Verslo
administravimo specialyb? ir ?gijo administratoriaus kvalifikacij?.
     Vaidotas Lubys buvo stropus ir pareigingas studentas, jo ?inios ir
praktikos darbai ?vertinti gerai, o diplomin? darb? apsigyn? puikiai.
     Studentas sugeb?jo  studijas  derinti  su  praktine  veikla:
tre?iaisiais studij?  metais  prad?jo  dirbti  AB  “Vilniaus  bankas”
vadybininku, tod?l ir diplomin? darb? ra?? apie pinigines operacijas.
     Vaidotas Lubys kult?ringas, apsiskait?s, iniciatyvus, geba dirbti
savaranki?kai ir kolektyve.Mokyklos direktor?                 (Para?as)     Nijol?
Sku?ien?