реферат Бізнес-план підприємства

Міністерство освіти України
         Вінницький державний технічний університет


                Факультет РЕ

                                Кафедра ЕПОВ    БІЗНЕС-ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИГОТОВЛЕННЮ   ВАЛЯНКОВОГО ВЗУТТЯ                КУРСОВА РОБОТА


  з дисципліни “Організація виробництва. Основи менеджменту і маркетингу”                          Виконав: ст. гр. ЕК-96

                                Марущак Ю.П.
                        Перевірив: Філінюк Є.М.                  2000
                  Зміст
  1. Організаційно-правовий план
   1. Форма організації
    бізнесу..........................................................
   2. Власники фірми і ключові функції
    ..........................................
   3. Перелік документів, необхідних для реєстрації
    ......................
   4. Основні розділи статуту
    .............................................................
   5. Організаційна схема управління фірмою
    .................................
   6. Консультанти і радники
    .............................................................
  2. Кадровий план
   1. Розрахунок кількості працюючих по категоріях .....................
   2. Штатний розклад спеціалістів
    ...................................................
   3. Функціональні обов’язки працівників
    ......................................
   4. Розрахунок фонду оплати праці робітників
    .............................
  3. Характер продукції і її функціональне призначення
   1. Опис технічних і експлуатаційних характеристик продукції .
   2. Ліцензії, патенти, інші права власності на продукцію ............
   3. Товарна політика фірми і розробка товарної гами продукції .
   4. Розробка упаковки як елемента комунікації
    ............................
   5. Сервісна політика
    ....................................................................
    ...
  4. План виробництва
   1. Обґрунтування виробничої програми
    .......................................
   2. Розрахунок необхідної кількості устаткування для реалізації
    виробничої програми
    ..................................................................
   3. Планування  виробничих  площ, допоміжні  вимоги  до
    приміщення
    ....................................................................
    ..............
   4. Виробничий процес
    ....................................................................
    .
   5. Постачальники основних матеріалів
    .........................................
   6. Розрахунок беззбитковості підприємства
    .................................
  5. Ринок збуту
   1. Аналіз споживачів
    ....................................................................
    ...
   2. Ємність і динаміка ринку
    ...........................................................
   3. Оцінка об’єму продажу
    ..............................................................
   4. Аналіз еластичності попиту
    .......................................................
   5. Канали збуту
    ....................................................................
    ............
   6. Мироприємства по просуненню товару на ринок ...................
  6. Ступінь конкуренції
   1. Оцінка свого конкурентного статусу, фірми-конкуренти ......
   2. Основні методи боротьби за ринок
    ...........................................
   3. Переваги і недоліки виготовленого товару у порівнянні з
    товаром конкурентів
    ...................................................................  7. Маркетинг план
   1. Маркетингова стратегія
    ..............................................................
   2. Концепція поведінки фірми на ринку
    .......................................
   3. Політика ціноутворень
    ...............................................................
   4. Сервісне і гарантійне обслуговування
    ......................................
   5. Реклама і просування товару
    .....................................................
   6. Бюджет затрат на маркетинг
    ......................................................
   7. Оцінка ризику
    ....................................................................
    ..........
  8. Перелік можливих ризиків і проблем
   ..............................................
  9. Економічна ефективність
   1. Техніко-економічне обґрунтування цілеспрямованості випуску
    передбаченої продукції
    ................................................................
   2. Описання видів ефекту, які отримує потенційний споживач ..
   3. Розрахунок економічного ефекту на старті експлуатації .........
 10. Фінансовий план
   1. Розрахунок собівартості одиниці продукції
    ...............................
   2. Розрахунок очікуваного річного кошторису витрат на
    виробництво.........................................................
    ..........................
   3. Аналіз показників господарської діяльності
    .............................
   4. Прибуток і збитки
    ....................................................................
    .....
 11. Стратегія фінансування
   1. Необхідність у фінансуванні
    .......................................................
   2. Умови отримання і повернення інвестицій
    ...............................
   3. Використання фондів
    ...................................................................
   4. Розрахунок строків погашення кредитів
    ....................................            1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПЛАН

            1.1. Форма організації бізнесу

   Акціонерне товариство “Комфорт” – це така форма підприємництва, за
якої весь капітал поділено на визначене число рівних частин (акцій), що
знаходяться у влачності окремих засновників і учасників. Наше акціонерне
товариство, надалі “підприємство”, закритого типу, тобто весь пакет акцій
розподілено тільки між засновниками, вони не  можуть розповсюджуватися
шляхом підписки, купуватися чи продаватися на біржі.
   Засновники і учасники акціонерного  товариства  несуть  обмежену
відповідальність за результати роботи свого товариства, що визначється
тільки вартістю свого внеска(тобто вартістю акцій).
   Вищим органом управління нашого підприємства є загальні збори, брати
участь в роботі яких можуть всі акціонери незалежно від кількостіакцій,
якими вони володіють. Загальні збори визнаються правомощними, якщо в них
беруть участь кціонери, що мають відповідно до статуту 60 відсотків
голосів. До компетенції зборів належать найбільш важливі питання, які
визначають долю самого товариства, а саме: визначення основних напрямків
діяльності підприємства, внесення змін до статуту, обрання керівних органів
товариства, затвердження річних  результатів  діяльності  підприємства,
порядку розподілу прибутку тощо. При цьому вирішення питань зі зміною
статуту, ліквідацією підприємств  а  чи  створенням  дочірних  філій
здійснюється більшістю у ѕ голосів акціонерів, які беруть участь  у
загальних зборах. Голосування відбувається за принципом: одна акція – один
голос.Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.
   Статус рядових власників акцій дуже своєрідний: хоча кожний з них є
співвласником підприємства і бере участь  у  прийнятті  рішень,  але
конкретного впливу на роботу акціонерного товариства він не має, тому що
він не має контрольного пакету кцій і не входить до складу керівеих органів
підприємства.
    "Підприємство" є юридичною особою; має  самостійний  баланс  і
розрахунковий рахунок у банку.
   "Підприємство" має круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий і
технічний штампи, товарний і фірмовий знаки, інші, передбачені законом,
реквізити.
   Місцезнаходження "підприємства" - Україна, 23000 Вінницька область,
м. Бар вул. Буняковського 11.
      Підприємство має право від свого імені укладати договори,
одержувати майнові й особисті майнові права і нести обов'язку, бути
позивачем і відповідачем у суді, арбітражі, третейському суді, самостійно
здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, бути учасником і засновником
господарських товариств і об'єднань. [4]

          1.2. Власники фірми і ключові функції
   Засновниками і учасниками акціонерного товариства є всі працюючі на
підприємсеві люди. Акції розподілені відносно їх внесків. Акції є простими,
що дозволяє їх власникам отримувати прибуток (дивіденди) в залежності від
конкретних результатів роботи підприємства.
   Контрольний пакет акцій, що складає 50% плюс одна акція від загальної
калькості належить генеральному директору підприємства Нагорній  Надії
Василівні.
   Головна мета діяльності підприємства -    виробництво і реалізація
валінкового взуття - товару народного споживання.
   Предметом діяльності є:
   -реалізація зробленої продукції на Україні, в інших державах;
   -фінансово-кредитна діяльність.
      Всі види діяльності підприємство здійснює як в Україні, так і
  за кордоном.[4]


       1.3. Перелік документів необхідних для реєстрації

  Для реєстрації підприємства необхідно подати в Раду народних депутатів
Барського району наступні документи:
  1. Рішення власників про створення підприємства (Установчий договір);
  2. Проект печатки і штампа майбутнього підприємств;
  3. Заповнену регістраційну карточку встановленого зразку;
  4. Статут підприємства;
  5. Документ, що засвідчує сплату державної реєстрації.


            1.4. Основні розділи статуту

    Статут затверджено загальними зборами засновників АТ “Комфорт”,
   зареєстровано Виконкомом районної Ради народних депутатів м. Бар,
     Вінницької області, взято на облік і зареєстровано в ДПУ.

1. Загальні положення.
 1.1 Товариство створюється з метою одержання максимального прибутку від
 виробничої та інших видів діяльності по забезпеченню потреб населення у
 товарах народного вжитку.
 1.2. Для вирішення цих завдань підприємство здійснює:
 - виробничу діяльність у обсязі та асортименті, що забезпечують потреби
  населення у товарах народного вжитку та прибуток підприємства;
 - закупівельну діяльність по забезпеченню працівників підприємства ТНВ та
  продовольчими товарами;
 - оптову та фірмену торгівлю;
 - організацію господарських зв’язків між підприємствами, організаціями
  пов’язаних з напрямком діяльності товариства.
 Товариство самостійно визначає форми, методи і механізм здійснення
 виробничої, господарської та інших видів діяльності.
3. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, може
  від свого імені укладати договори, бути позивачем і відповідачем у
  арбітражі, має товарний знак, печатку і бланки зі своєю назвою.
4. Товариство має право створювати дочірні підприємства.

2. Майно, статутний фонд, фонди і прибутки.
 2.1. Максимальна частка майна придбаного юридичною особою не може
 перевищувати статутного фонду;
 2.2. Внесками засновників можуть бути будинки, споруди, обладнання, цінні
 папери;
 2.3. Товариство створює резервний фонд у розмірі 25% від статутного фонду;
 2.4. Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань 5% від
 чистого прибутку;
 2.5. Чистий прибуток розподіляється таким чином:
 - на формування фондів розвитку виробництва, матеріального заохочення,
  соціально-культурного розвитку;
 - на виплату працівникам винагороди у вигляді фіксованого проценту;
 - на виплату засновникам дивідендів.3. Права та обов’язки засновників
1. Засновники мають право:
 - відчужувати належну їм частку, а також заповідати її у спадщину;
 - одержувати належну їм частку при ліквідації товариства.
2. Засновники зобов’язанні;
  – додержуватися установчих документів товариства і виконувати рішення
  загальних зборів;
  – не розголошувати комерційну таємницю товариства.

3. Управління акціонерним товариством
1. Органами управління і контролю товариства є:
 - загальні збори;
 - правління;
 - ревізійна комісія.
2. Вищим органом управління є загальні збори.

4. Економічне і правове становище
1. Товариство функціонує як єдиний господарський комплекс і в праві
  створювати філії.

6. Трудові відносини
6.1. Трудові відносини співробітників регулюються чинним законодавством з
урахуванням цього Статуту.

 7. Зовнішньоекономічна діяльність
 7.1. Товариство здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність у напрямках:
 - експорт і імпорт сировини, комплектуючих виробів та готової продукції.

 8. Облік і звітність
 8.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів
 діяльності, веде статистичний облік.

 9.Припинення діяльності
 9.1. Припинення діяльності товариства відбувається шляхом його
 реорганізації або ліквідації. Реорганізація товариства відбувається за
 рішенням загальних зборів засновників.
 9.2. Підприємство ліквідується на основі:
 - рішення загальних зборів;
 - рішення судових або арбітражних органів;
 - інших вимог, передбачених законодавством.
 9.3. Ліквідація товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною
 комісією;
 9.4. Ліквідація товариства проводиться згідно з чинним законодавством і
 вважається завершеною з моменту внесення запису про це до державного
 реєстру.         1.5. Організаційна схема управління фірмою


  Так як технологічний процес виготовлення валінкового взуття включає
велику кількість операцій, то виникає необхідність розподілити задачі
управління  між  окремими  виконавцями.   Склад,   взаємозв’язки,
підпорядкованість організаційних одиниць утворюють організаційну структуру
управління.
  Так як наше підприємство відноситься до малих, його штат не великий,
то схема управління фірмою буде доволі проста.
  Зобразимо схему управління фірмою:

              Генеральный директор


  Замісник                           директора  сник директора                        Секретар-
референт
  Шшшшшшшшшшшшш  Рис. 1. Схема управління фірмою

  В подальшому з розвитком і розширенням виробництва підприємства можливе
ускладнення структури управління.

            1.6. Консультанти і радники

  На певному етапі функціонування у підприємства можуть виникнути певні
складнощі у вирішенні економічних чи юридичних питань. Тому для надання
консультацій і рекомендацій з різних питань, таких як: стягнення податків,
бухгалтерський облік, зміна економічної нормативно-правової бази, робота з
документами та юридичне обслуговування здійснює аудиторська  компанія
“Престиж”. Її офіс знаходиться за адресою: м. Вінниця,  вул. Соборна 41
кімната 12.
  Радниками фірми є споживачі. Саме вони вносять пропозиції  щодо
розширення асортименту, а також пред’являють інші вимоги.               2. КАДРОВИЙ ПЛАН

      2.1. Розрахунок чисельності працюючих за категоріями

  У відповідності із характером виконуємих робіт усі робітники нашого
підприємства поділяються на керівників, спеціалістів і робітників.
  Технологічний процес виготовлення нашої продукції та норми часу на
кожну операцію приведені у таблиці:

Таблиця 2.1.  Норми часу, розцінки та кількість робітників необхідні для
        виготовлення чоловічого валінкового взуття
|№ |Назва операції         |Кількіс|Розряд|Часова |Норма |Розцінка|
|п/п|                |ть   |   |тарифна |часу |    |
|  |                |робітни|   |ставка |   |    |
|  |                |ків  |   |    |   |    |
|1 |Отримання шерсті зі складу.  |6   |2   |0,58  |0,091 |0,053  |
|  |Приготування суміші      |    |   |    |   |    |
|2 |Чесання конусів        |6   |3   |0,62  |0,12 |0,062  |
|3 |Чесання і намотування шерсті на|    |3   |0,62  |   |    |
|  |барабан            |    |   |    |   |    |
|4 |Звойлочування конусів після  |4   |3   |0,62  |0,082 |0,053  |
|  |намотування          |    |   |    |   |    |
|5 |Ручна формовка головки і    |    |3   |0,62  |   |    |
|  |звойлочування         |    |   |    |   |    |
|6 | Виготовлення і ущільнення   |2   |3   |0,62  |0,042 |0,03  |
|  |пластів            |    |   |    |   |    |
|7 |Зарощування основи       |6   |3   |0,62  |0,103 |0,07  |
|8 |Звойлочування основи      |    |3   |0,62  |   |    |
|9 |Окислювання, покраска і    |7   |3   |0,62  |0,123 |0,092  |
|  |розтягування на роликовому   |    |   |    |   |    |
|  |станку             |    |   |    |   |    |
|10 |Насадка валінкового взуття на |4   |4   |0,72  |0,081 |0,058  |
|  |механічні колодки       |    |   |    |   |    |
|11 |Погрузка валянок на вагонетку і|    |2   |0,58  |   |    |
|  |транспортування їх до місця  |1   |   |    |0,018 |0,01  |
|  |сушіння            |    |   |    |   |    |
|12 |Погрузка валянок в сушильну  |    |2   |0,58  |   |    |
|  |камеру і їх вигрузка      |    |   |    |   |    |
|13 |Розколодка           |2   |3   |0,62  |0,029 |0,019  |
|14 |Чищення халяв валянок     |    |2   |0,58  |   |    |
|  |                |7   |   |    |0,113 |0,016  |
|15 |Зняття ворсу з головки валянок |    |2   |0,58  |   |    |
|  |на шліфувальному станку    |    |   |    |   |    |
|16 |Чищення валянок щітками    |    |2   |0,58  |   |    |
|17 |Сортування валянок попарно і  |    |2   |0,58  |   |    |
|  |маркування           |3   |   |    |0,05 |0,05  |
|18 |Обрізання верхнього краю    |    |2   |0,58  |   |    |
|  |валянок            |    |   |    |   |    |
|19 |Зшивання валянок попарно    |    |2   |0,58  |   |    |
|20 |Складання по розмірам і    |    |2   |0,58  |   |    |
|  |пакування           |    |   |    |   |    |


Оскільки на деяких операціях технологічного процесу норми часу, розряд та
тарифні ставки однакові то можна сформувати відповідні бригади робітників.


   Визначимо ефективний фонд часу
            [pic][pic]         (2.1 )
де  [pic] - кількість календарних днів в році;
   [pic] - кількість святкових і вихідних днів в році;
   [pic] - тривалість однієї зміни, в годинах;
   [pic] - кількість змін (у нас на підприємстві – 1 зміна).
   Підставивши всі необхідні дані у формулу (2.1) одержуємо ефективний
фонд часу:
         [pic]=(365-110)*1*8*(1 - 0,02)=1999,2 (рік)
   Далі ми можемо розрахувати кількість робочих місць на кожній ділянці
виробництва скориставшись формулою:
               [pic],        (2.2)
де  N - кількість виробленої продукції прийняте у виробничій програмі,
шт.;
   [pic] - трудомісткість на i-ої операції, час.
   [pic] - коефіціент виконання норми.
   Розрахувавши кількість робочих місць по формулі (2.2), ми можемо
прийняти значення для кожної ділянки:
[pic];   [pic]=5;      [pic];   [pic]=4;

[pic];     [pic]=6;       [pic];   [pic]=1;

[pic];   [pic]=4;       [pic];   [pic]=2;

[pic];   [pic]=2;         [pic];   [pic]=6;
[pic];   [pic]=5;         [pic];   [pic]=3.

[pic];   [pic]=6;

   За даними [pic] і [pic] ми можемо расcчитать коефіцієнт завантаження
устаткування:
            [pic],         (2.3)
   [pic];                   [pic];
   [pic];                   [pic];
   [pic];                   [pic];
   [pic];                     [pic];
     [pic];                   [pic].
     [pic];
   Щоб розрахувати кількість робітників по професіям і кваліфікаціях
необхідно розрахувати дійсний фонд часу:
             [pic],       (2.4)
де
   [pic] - коефіцієнт добових утрат, дорівнює [pic].
   Підставивши конкретні значення у формулу (2.4) ми одержимо:
                [pic] (год.).
    Тепер у нас є можливість розрахувати кількість робітників  по
професіях і кваліфікаціям:
                [pic],       (2.5)
   [pic], [pic];              [pic], [pic];.

   [pic], [pic];             [pic], [pic];.

   [pic], [pic];             [pic], [pic];.

  [pic], [pic];.              [pic], [pic];.

  [pic], [pic];.              [pic], [pic];.

  [pic], [pic];.

    Всі дані розраховані по формулах (2.2)-(2.5) зведені в таблицю
2.1.[6]

           2.2. Штатний розклад спеціалістів

  Розглянемо питання про кількість і склад спеціалістів, що будуть
здійснювати контроль і управління підприємством.
  Генеральний директор набирає  штат  и  складає  штатний  розклад
спеціалістів, основних та допоміжних робочих.[6]
У таблиці 2.2. приведений список спеціалістів, а в таблиці 2.3. – список
спеціалістів:

                    Таблиця             2.2.
         Список спеціалістів
|Спеціальність     |К-сть люд.| Оклад, грн | Сума, грн |
| Директор       | 1    | 300    | 300    |
|Заступник директора  | 1    | 280    | 280    |
| Інженер з ОП та БЖД | 1    | 250    | 250    |
|Бухгалтер-економіст  | 1    | 250    | 250    |
|Секретар-референт   | 1    |180     |180    |
| Усього:       | 5    | -     |1260    |        Таблиця 2.3.
Список допоміжних робітників
|Спеціальність  | К-сть  | Оклад, грн| Сума, грн  |
|         |люд.   |      |       |
|Сторож      | 1    |250    |250     |
|Вантажник    | 1    | 150    | 150     |
| Робітник складу | 1    | 150    | 150     |
| Водій      | 1    |180    | 180     |
|Прибиральниця  | 1    |120    |120     |
| Усього:     | 5    | -     |850     |


          2.3.Функціональні обов’язки працівників

  До обов’язків генерального директора входять: контроль фінансово-
господарської діяльності, упорядкування штатного розкладу і добір кадрів;
контроль за веденням бухобліку і усіх форм звітності; підготовка  і
проведення зборів, нарад, семінарів учасників і других заходів. Генеральний
директор без доручення здійснює дії від імені товариства, представляючи
його інтереси перед усіма органами й організаціями. Як менеджер  по
маркетингу він визначає залежність виробництва від сформованої кон'юнктури
ринку, вивчає потреби ринку  і  пропонує,  відповідно  до  отриманих
результатів, внести корективи у виробничу програму, асортимент товарів. У
його функції входить забезпечення рекламної кампанії, створення іміджу
фірми. Генеральний директор звітує перед зборами товариства не менше 2-х
разів у рік. Крім того, керівник зобов'язаний забезпечити: виконання умов
колективного договору.
  Замісник директора забезпечує організацію виробництва,  дотримання
технології координує дії трудового колективу, відповідає за якість що
випускається продукції за виконання добових, квартальних і річних норм
випуску продукції.
  Інженер з охорони праці та безпеки житєдіяльності відповідає за
працездатність устаткування, його своєчасне  технічне  обслуговування,
ремонт сторонніми організаціями, а також за  своєчасне  ознайомлення
працівників з правилами безпеки при роботі на дільницях.
  Бухгалтер-економіст забезпечує повне урахування грошових засобів, що
надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних цінностей, а також
своєчасний відбиток у бухобліку операцій, пов'язаних із їхнім рухом
відповідно до встановлених правил. Відповідає за достовірне урахування
витрат обігу і виробництва, достовірний розрахунок показників ефективності
виробничої діяльності. Відповідає за своєчасні перерахування засобів у
держбюджет грошей на погашення позички банкам, відрахування у усілякі фонди
і резерви. . Підпорядковується директору підприємства.
  Обов'язки працівників основного виробництва полягають у виконанні
закріплених за ними операцій технологічного процесу з дотриманням техніки
безпеки і технології.
  Допоміжні робітники виконують функції забезпечення виробництва  в
обсязі, покладеному на них замісником директора.
   До допоміжних робітників відносять:
   -  сторож охороняє територію підприємства у нічний час;
   - вантажник перевозить упаковану продукцію на склад або вантажить на
    транспорт;
   - комірник приймає упаковану продукцію і розміщає на складі, веде
    облік складської продукції;
   - водій управляє транспортним засобом під час перевезень продукції,
    комплектуючих і ін.;
   - прибиральниця здійснює прибирання закріпленої за нею території
    підприємства.[1]

        2.3. Розрахунок фонду оплати праці робітників

   Для розрахунків нам знадобиться значення фонду оплати праці вцілому і
по категоріях, тому зробимо відповідні розрахунки даних величин.
   Фонд заробітної плати спеціалістів розраховується по формулі:
            [pic],       (2.6)
                  [pic],
де  [pic] - посадовий оклад [pic]-го спеціаліста;
   [pic] - кількість спеціалістів;
   12  - кількість місяців.
    Фонд заробітної плати допоміжних робітників  розраховується  по
формулі:
           [pic],         (2.7)
                  [pic],
де  [pic] - посадовий оклад [pic]-го допоміжного робітника;
   [pic] - кількість допоміжних робітників;
   12 - кількість місяців.
   Фонд заробітної плати основних робітників розраховується по формулі:
              [pic],      (2.8)
де  [pic] - трудомісткість [pic] роботи;
   [pic] - кількість виробленої продукції;
   [pic] - тарифна ставка робочого [pic] розряду.
  Тарифна ставка робітників подана у таблиці:
  [pic] Необхідно розрахувати додаткову заробітну плату, що складає 10%
від основної заробітної плати, і величину відрахувань, що розраховуються по
формулі:
           [pic],         (2.9)
   Розрахунки зроблені по формулах (2.6)-(2.9) зведені в таблицю 2.4.[6]

   Таблиця 2.4.  Річний фонд заробітної плати
|Категорія робітників|К-ість,| Осн. ЗП,| Доп. ЗП,| Відрахування, грн |
|          |люд.  |грн   |грн   |          |
| Основні      | 48  |31792  |3179,2  |13114,2      |
| Допоміжні     | 5   |9486   |948,6  |3912,975      |
| Спеціалісти    | 5   | 13456,8 |1345,68 |5550,93      |