реферат Синтез логической функции и анализ комбинационных схем

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАїНИ

         СУМСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВОї ПРОМИСЛОВОСТІ          П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А  З А П И С К А               ДО КУРСОВОї РОБОТИ

                 НА ТЕМУ:


      «Синтез логічної функції та аналіз комбінаційних схем»


                 по курсу
          “Прикладна теорія цифрових автоматів”  Керівник роботи:                       Оксана
               ВалеріївнаКущенко


 Роботу виконав студент групи е-03:        Андрій Сергійович .Зігуля                  2000
                  РОЗГЛЯНУТО НА ЗАСІДАННІ ЦИКЛОВОї КОМІСІї
                      ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОї ТЕХНІКИ
                    “  ”     2000р. ПРОТОКОЛ №  .
                    голова комісії     О.І.Перелука         Сумський технікум харчової промисловості
  Спеціальності 5.091504 “Обслуговування комп`ютерних та інтелектуальних
                систем і мереж”
Курс        Група       Семестр       .                З А В Д А Н Н Я
               НА КУРСОВУ РОБОТУ


1.Тема роботи:

2.Термін здачі студентом закінченої роботи:
3.Вихідні дані до роботи:Зміст пояснювальної записки (перелік питаннь, що підлягають розробці):4.Перелік графічного матеріалу (з точним вказанням обов`язкових креслень):           Дата видачі:        2000р.
           Дата закінчення:      2000р.
           Студент:             .
           Консультант:           .
           Викладач-керівник:        .
                  Зміст
|                   |Сторінка               |
|                   |                   |
|Вступ.                |                   |
|Переведення чисел в різні системи   |                   |
|числення.               |                   |
|Побудова таблиці становищ та     |                   |
|аналітичного виразу логічної функції. |                   |
|Мінімізація логічних функцій в різних |                   |
|базисах.               |                   |
|Аналіз заданої схеми.         |                   |
|Висновок.               |                   |
|Література.              |                   |

                  Вступ

        Значення імпульсної техніки в радіоелектроніці

   Імпульсні режими роботи відіграють велику роль в радіоелектроніці.
Імпульсний метод роботи дає можливість знайти принципіальне і поруч з цим
просте рішення  такої важливої задачі, як вимірювання відстанейй  за
допомогою радіоволн, що викликало розвиток імпульсної радіолокації. Цей же
принцип використовується в радіонавігації (в імпульсних системах управління
літаками, а також визначення виссоти їхнього польоту). Імульсні методи
роботи дають змогу зробити кодирований зв`язок, який відрізняється високою
скритністю і захищеністю від завад, а також багатоканальний зв`язок на
одній волні. Широко використовуються імпульсні режими у телебаченні, де
сигнали  зображення   і   синхронізації   являються   імпульсними,
радіотелеуправлінні повітряними апаратами, в космічній радіоелектронній і
електронній апаратурі, в інформаційно-вимірювальній техніці і при різних
областях науки і техніки.
   Важливу виконуючу роль відіграють імпульсні методи роботи у сучасних
ЕОМ і різних цифрових автоматах, при автоматичній обробці інформації.
   В широко розвинених каскадах таких автоматів виконуються  різні
функціональні перетворення імпульсних сигналів, передаючих інформацію і
виконуються потрібні логічні операції  над  імпульсами  за  допомогою
спеціальних логічних схем і пристроїв селекції імпульсів. Таким шляхом
виконується виділення імпульсних сигналів , несучих інформацію, аналіз і
впізнавання потрібного змісту інформації і форматування сигналів  для
регістрації обработаної інформації або для управління роботою пристроїв,
реалізуючих прийняту інформацію.
   Розвиток автоматичних методів обробки інформації тісно пов`язаний з
розвитком швидкодіючих ЕОМ і цифрових автоматів на  основі  широкого
використання напівпровідникових пристроїв  і  високо  надійних  мікро-
електронних схем, також працюючих в імпульсному режимі.
        1. Переведення чисел в різні системи счислення

   Існують два способи перекладу чисел з однієї позиційної системи
числення з основою h в іншу з основою h*. Вони відрізняються один від
одного системою числення, в якій виробляються дії над числами в процесі
перекладу.
   Розглянемо перший спосіб перекладу  з  використанням  арифметики
початкової системи числення. Для цього способу порядок перекладу цілих
чисел відрізняється від перекладу дробів. Для того щоб перевести ціле число
Х з системи з основою h в нову систему з основою h*, необхідно послідовно
ділити задане число і що виходять в процесі розподілу приватні на основу
нової системи h*, виражену в колишній (початкової) системі, доти,  поки
останнє приватне не виявиться менше нової основи h*. Результат перекладу
запишеться у вигляді послідовності цифр, записаних зліва направо починаючи
з останнього приватного і кінчаючи першим залишком (тобто число молодшого
розряду є перший залишок і т. д.). Всі арифметичні дії в процесі розподілу
числа виготовляються в початковій h-системі.

   Задані 5ть десяткових цифр перевести в коди:
    1. двійковий:
   1.1.1  4  2
      - 4  2  2
       0  2  1
         0
   4(10)=100(2)

   1.1.2  6  2
      - 6  3  2
       0  2  1
         1
   6(10)=110(2)
   1.1.3  8  2
      - 8  4  2   2
       0  4  2   1
         0  2
            0
   8(10)=1000(2)
   1.1.4  12 2
      - 12 6  2   2
       0  6  3   1
         0  2
            1
   12(10)=1100(2)
   1.1.5  15 2
      - 14 7  2   2
       1  6  3   1
         1  2
            1
   15(10)=1111(2)

    2.
      яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
      яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяявісімковий:
         1. 4(10)=4(8)
         2. 6(10)=6(8)
         3. 8(10)=10(8)
         4. 12(10)=14(8)
         5. 15(10)=17(8)

    3. шістнадцятковий:
         1. 4(10)=4(16)
         2. 6(10)=6(16)
         3. 8(10)=8(16)
         4. 12(10)=С(16)
         5. 15(10)=F(16)
     2.Виконання арифметичних дій в різних позиційних системах

   2.1 До першого числа додати четверте:
   Додавання у різних системах счисленя відбувається по аналогії з
додаванням у десятковому коді, але за один десяток в різних системах
числення вважається різне число, наприклад у восмирічній 10(10)=8(8) і т.д.
   2.1.1 0100(2)+1100(2)=100000(2)
       1
       0100
      + 1100
       10000

   2.1.2 4(8)+8(8)=16(8)

        4
       + 8
       16

   2.1.2 4(16)+С(16)=10(16)

        4
       + С
       10

   2.2 помножити друге число на третє:
   Множення, у різних системах счисленя, також відбувається по аналогії з
множенням у десятковому коді, але за один десяток в різних системах
числення вважається різне число.
   2.2.1  0100(2)(1100(2)=0110000(2)
          0100
         ( 1100
          0000
         + 1000
        + 1000
        + 0000
        0110000

   2.2.2  14(8)(6(8)=92(8)
          3
          14
         ( 6
          110
   2.2.3  С(16)(6(16)=48(16)
          3
          12
         ( 6
          72  16
         + 64  4
           8

   2.3 відняти двійковий код 2го числа від 5 у прямому зворотньому та
додатковому коді:

   2.3.1 віднімання в прямому коді:
   1111
   0110
   1001         3 2 1 0
   Перевірка -> 15(10)-6(10)=9(10) 1001(2)=23+30=8+1=9(10)

   2.3.2 віднімання у зворотньому коді:
   0 1111
   1 0110
   101000
      1
    1001
   2.3.3 віднімання у додатковому коді:
   1111
   0110
   1001

   0110 – прямий код
   1001 – зворотній код
   1010 – додатковому коді
   3.Побудова таблиці становищ та аналітичного виразу логічної функції

   2.4 Скласти таблицю станів з двох кодів:
|  |х1х2х3х4 |У  |
|1 |0 1 0 0  |0  |
|2 |0 1 1 0  |0  |
|3 |1 0 0 0  |1  |
|4 |1 1 0 0  |1  |
|5 |1 1 1 1  |1  |

   3. За складеною таблицею і заданою функцією у:
   3.1 Знаййти аналітичний вираз логічної функції за допомогою СДНФ:
     _ _ _    _ _
   f=x1 x2 x3 x4( x1 x2 x3 x4( x1 x2 x3 x4

   3.2 Знаййти аналітичний вираз логічної функції за допомогою СКНФ:
      _     _ _
   f=(x1(x2(x3(x4)(x1(x2(x3(x4)

   3.3 Мінімізувати отримані логічні функції використовуючи карти Карно
та закони булевої алгебри:
        _ _ _       _ _
   СДНФ: f=x1x3x4(x2(x2)(x1x2x3x4=x1x3x4(x1x2x3x4

   СКНФ:
   f=x1(x1x2(x1x3(x1x4(x2x1(x2(x2x3(x2x4(x3x1(x3x2(x3x4(x4x1(x4x2(x4x3(x4   Карта Карно:

|1   |    |    |1   |
|    |1   |    |    |
|    |    |    |    |
|    |    |    |    |


   Мал.1

   [pic]
   Мал.2

   3.5 Записати отримане рівняння:
     _ _
   y=x1x3x4(x1x2x3x4
        4.Мінімізація логічних функцій в різних базисах

   Мінімізація – називається  пошук  коротких  форм  представлення,
перемикаючих функцій для скорочення числа фізичних елементів призначених
для реалізації цих функцій.
   Мінімізація досягається за допомогою законів булевої алгебри.
   Існує декілька законів:
   1. Аналітичний.
   2. Графічний.

   3.6 Синтезувати мінімізовану функцію в базисах И-НЕ, И-ИЛИ-НЕ, ИЛИ-НЕ.

   И-ИЛИ-НЕ
   [pic]
   Мал.3 Базис И-ИЛИ-НЕ
И-НЕ
   [pic]
   Мал.4 Базис И-НЕ

     _ _
   y=x1x3x4(x1x2x3x4

   ИЛИ-НЕ
     _ _
   y=x1x3x4(x1x2x3x4
   [pic]
   Мал.5 Базис ИЛИ-НЕ
              5.Аналіз заданої схеми

   4. Проаналізувати задану схему:
    1. намалювати задану схему:
                  [pic]
   Мал 6. Задана схема.

    2. скласти аналітичний вираз функції заданої схеми:
           _  _ _
   y=(x1(x2)(((x1x2x3)((x1x2x3))
                 Висновок

   При виконанні цієї курсової роботи я закріпив той матеріал, який ми
проходили по курсу “Прикладна теорія цифрової  автоматизації”.  Також
зрозумів практичне примінення синтезу  логічних  функцій  та  аналізу
комбінаційних схем.
   Література:

   1. Я.С.Ицхоки, Н.И.Овчинников “Импульсные и цифровые устройства”
   Москва “Советское радио” 1973.
   2. Б.А.Трахтенброт “Алгоритмы и вычислительные автоматы”  Москва
   “Советское радио” 1974
   3. О.В.Кущенко “Конспект лекцій з предмету: “Прикладна теорія цифрових
   автоматів”” Суми СТХП 2000